Provincie Utrecht

Meer kwaliteit voor toerisme en recreatie

28-10-2005 -

NORT Utrecht van start op 31 oktober

Op 31 oktober a.s. gaat met medewerking van de provincie Utrecht in Amersfoort het initiatief NORT Utrecht van start. Met de actieve bijdragen van enkele consulenten wordt de komende jaren fors ingezet op meer kwaliteit en meer professionaliteit binnen de toeristisch-recreatieve sector in de provincie Utrecht. Bij de start van dit project is aanwezig de gedeputeerde van de provincie Utrecht voor recreatie en toerisme, Ger Mik.

De sectoren recreatie, horeca en watersport vormen zeer belangrijke speerpunten in de regionale economie van Utrecht. Om de concurrentiepositie te behouden en de banengroei te blijven realiseren, zal Utrecht meer moeten investeren in de vrijetijdseconomie.

Met dit doel hebben de brancheorganisaties RECRON, HISWA Vereniging en Koninklijk Horeca Nederland het project NORT Utrecht opgezet. De provincie Utrecht draagt fors bij aan het project met een bijdrage van EUR 300.000,--, omdat het initiatief goed aansluit bij het nieuwe provinciaal toeristisch-recreatief actieplan 2005-2008. Daarnaast leveren de Europese Unie en de Kamers van Koophandel Utrecht en Gooi- en Eemland een financiële bijdrage.

Gratis ondersteuning
NORT Utrecht heeft gedurende 2 jaar de beschikking over 2 consulenten, die (gratis) ondersteuning aan individuele toeristisch-recreatieve bedrijven. Op 31 oktober a.s. worden de consulenten gepresenteerd in een bijeenkomst voor het bedrijfsleven en belanghebbenden organisaties. Vanuit deze benadering wordt gewerkt aan actieplannen, scholingsactiviteiten, duurzaamheidsprojecten, rendementsverbeteringen en samenwerking (ketenvorming).

Met het NORT-concept zijn reeds in andere delen van het land goede ervaringen opgedaan.
In het project zijn concrete doelen opgenomen over de deelname van bedrijven aan diverse onderdelen. Het project richt zich op logiesverstrekkende horeca (als hotels en pensions), op watersportbedrijven (als jachthavens, bootverhuurbedrijven en watersportopleidingscentra) en op recreatiebedrijven (als kampeer- en bungalowbedrijven, groepsaccommodaties en dagrecreatieve bedrijven).

De consulenten zijn inmiddels aangesteld zodat het project een vliegende start kan maken. Zij zijn gehuisvest bij de Kamer van Koophandel in Hilversum.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030- 258 3196

Laatst gewijzigd op 28-10-2005. Paginabeheer: Ron van Dopperen