Overhead binnen AWBZ-instellingen blijkt relatief laag

Berenschot

P E R S B E R I C H T

Onderzoek Berenschot:

Overhead binnen AWBZ-instellingen blijkt relatief laag

Utrecht, 31 oktober - In de AWBZ-sectoren (Algemene Wet Bijzondere Zorg) bedraagt de gemiddelde overhead binnen zorginstellingen 15,6 procent. Hiermee hebben de instellingen een relatief laag percentage overhead. Schaalvergroting van instellingen leidt niet tot een daling van overhead. Dat zijn de belangrijkste constateringen uit een landelijk onderzoek van Berenschot naar de omvang van de overhead bij 65 AWBZ instellingen.

De 65 instellingen hebben samen ongeveer 72.000 mensen in dienst. Dat is 11 procent van het totale perso-neelsbestand in de AWBZ. Het gemiddelde overheadpercentage van 15,6 procent betekent dat in de AWBZ van elke 100 voltijdsbanen (FTE) er 15 tot 16 in de overhead te vinden zijn. Tot de overhead rekenen de onderzoekers de formatie en kosten van management, personeel en organisatie, informatisering, financiën en control, communicatie, juridische zaken, administratie, facilitaire dienst en secretariaten.

'De percentages voor de Gehandicaptenzorg (13,9 procent), Verzorging & Verpleging (13,5 procent) en Thuis-zorg (13,7 procent) liggen zeer dicht bij elkaar. Het hogere percentage in de Geestelijke Gezondheidszorg (20,8 procent) wordt verklaard door een grotere administratieve en secretariële ondersteuning in de kortdu-rende zorg. Het gaat dus niet om duur betaalde banen', aldus onderzoeksleider Jacob Jan Feenstra.

Schaalvergroting binnen de AWBZ leidt niet tot een kleinere overhead. Onderzoeker Marco van Put-ten: 'In tegendeel. AWBZ-instellingen met meer dan 1000 FTE's zetten relatief meer overheadforma-tie in (16 procent) dan instellingen met minder dan 500 FTE's (15,1 procent). Dat komt vooral door extra admini-stratieve functies. Het percentage aan management in de zorg daalt overigens wel bij schaalvergro-ting: van 5,3 procent naar 4,0 procent.'

De onderzoekers benadrukken dat gemiddelde percentages niet AWBZ-breed als norm moeten worden gehanteerd. Een hoger dan gemiddeld overheadpercentage heeft meestal een goede oorzaak, bijvoorbeeld doordat de instelling zich is gaan inzetten op extramurale producten, waarbij registratie en ondersteuning meer tijd en mensen vragen dan bij de intramurale zorgverlening.

Volgens de onderzoekers van Berenschot is er pas sprake van mismanagement als het management eventuele verschillen met het gemiddelde percentage niet kan verklaren en geen tijdige en passende maatregelen treft. Deze situatie is bij de onderzochte instellingen niet aangetroffen.