Gemeente Renswoude* Burgerlijke stand

* Nieuwjaarsreceptie

* Vrijwilligersavond

* Kapvergunningen

* Bouwvergunningen

* Aanleg- en kapvergunning

* Rectificatie Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer
Burgerlijke stand
Datum: 31/10/2005 Bron: De Heraut

Geboren:

* 23-10: Willem, zoon van C.Hazeleger en J.J. van de Burgt

Ondertrouwd:
Geen

Gehuwd:

* 21-10: P.Davelaar en H. Bloemendal

Overleden:

* 24-10: mevrouw A. van Manen-van der Brink,84 jaar

Nieuwjaarsreceptie
Datum: 31/10/2005

2 JANUARI 2006 NIEUWJAARSRECEPTIE/MARKT GEMEENTE RENSWOUDE Sinds jaar en dag wordt de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie gehouden in Rehoboth. De gemeente Renswoude is van plan de nieuwjaarsreceptie 2006 anders te organiseren. Er wordt daarom op 2 januari 2006 van 19.30 uur tot circa 22.00 uur in de sporthal De Hokhorst een nieuwjaarsmarkt georganiseerd.
Op deze nieuwjaarsmarkt kan elke vereniging/organisatie zich presenteren en daarmee tegelijkertijd de eigen nieuwjaarsbijeenkomst houden. Alle verenigingen/organisaties hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft u geen uitnodiging gekregen en wilt u toch graag meedoen, neem dan contact op met mevrouw H. Davelaar-Bloemendal (0318-578156). Elke vereniging krijgt een plaats toegewezen en afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de grootte van de eigen stand/kraam nader bepaald.
Alle inwoners van Renswoude worden t.z.t. van harte uitgenodigd om deze nieuwjaarsmarkt te bezoeken.
Vrijwilligersavond
Datum: 31/10/2005

VRIJWILLIGERSAVOND OP WOENSDAG 16 NOVEMBER 2005 Op 16 november 2005 organiseren de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel weer een gezamenlijke vrijwilligersavond voor hun vrijwilligers. Deze avond vindt om het jaar plaats en staat in 2005 in het kader van de afsluiting van het project deskundigheidsbevordering vrijwilligers(organisaties). Om dit project officieel af te sluiten nodigen de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel u graag uit voor deze feestelijke vrijwilligersavond. U bent van harte welkom op woensdag 16 november 2005 van 19.30-22.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34 te Renswoude. Een officiële uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 november a.s. Gemeente Scherpenzeel registreert namens beide gemeenten alle aanmeldingen. Wilt u informatie of heeft uw organisatie geen uitnodiging gehad, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van gemeente Scherpenzeel, tel. (033) 457 33 93/60. Wij hopen u op 16 november a.s. te ontmoeten.
Kapvergunningen
Datum: 31/10/2005

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Door het college van burgemeesters en wethouders zijn de volgende kapvergunningen verleend aan:

1. het Utrechts Landschap voor het kappen van drie acacias bij de poort bij de Emminkhuizerlaan te Renswoude;
2. de heer A.C. Schimmel voor het kappen van één eik naast de nieuwe kippenschuur op het perceel Barneveldsestraat 40a te Renswoude.

Een ieder, die door het verlenen van een kapvergunning rechtstreeks in zijn/haar belangen meent te zijn getroffen kan daartegen, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ), binnen zes weken, derhalve tot 13 december 2005, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Binnen dezelfde termijn kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Bouwvergunningen
Datum: 31/10/2005

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwvergunningen verleend aan:

1. Drie-G Vastgoed & Projectontwikkeling ten behoeve van het oprichten van een woning op het perceel Dijkje 3 te Renswoude;
2. de heer Rietdijk ten behoeve van het oprichten van een woning en bedrijfsgebouw op het perceel Spikhorst 77 te Renswoude, het betreft een 1e fase;

3. de heer H.J.H. Schadenberg ten behoeve van het vergroten van de woning op het perceel Woudegge 9 te Renswoude;
4. de heer D.A. van Dam ten behoeve van het vergroten van de woning aan de voorzijde op het perceel Kerkstraat 8 te Renswoude;
5. de heer G. Moesbergen ten behoeve van het vergroten van de woning op het perceel Barneveldsestraat 16a te Renswoude.

Een ieder, die door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in zijn/haar belangen meent te zijn getroffen kan daartegen binnen zes weken, derhalve tot 13 december 2005, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Binnen diezelfde termijn kan ook om schorsing van een bouwvergunning worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

INGEKOMEN AANVRAAG REGULIERE BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een reguliere bouwvergunning is ingediend:
* De heer D.A. Verbeek ten behoeve van het uitbreiden van de werkplaats op het perceel Molenstraat 35 te Renswoude.

De aanvraag kan ingezien worden op werkdagen tijdens kantooruren (van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur) en, op verzoek (tel: 0318-578153), buiten kantooruren. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J.C. van Essen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel.: 0318-578160.

INGEKOMEN AANVRAAG LICHTE BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een lichte bouwvergunning is ingediend:
* de heer J. van Mastrigt behoeve van het uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel op het perceel Duyst van Voorhoutweg 2 te Renswoude.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J.C. van Essen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel.: 0318-578160.

Aanleg- en kapvergunning
Datum: 31/10/2005

AANLEGVERGUNNING EN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend voornemens te zijn een aanleg- en kapvergunning te verlenen aan:
* de heer Roks ten behoeve van de sanering van een houtwal op het perceel de Kweek 10 te Renswoude.

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen vanaf vandaag gedurende zes weken, derhalve tot 13 december 2005, ter inzage in het gemeentehuis van Renswoude.
Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken over dit voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Rectificatie Wet Milieubeheer
Datum: 31/10/2005

RETIFICATIE ONTWERPVERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER In de Heraut van 17 oktober jl. is de ontwerpbeschikking ingevolge de Wet milieubeheer van de heren S.A.A. en A.J. Verdam gepubliceerd met een inzage termijn van vier weken. Dit betekent dat het tot 15 november 2005 ter inzag ligt. De genoemde datum van 29 november 2005 is dus onjuist en komt te vervallen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw J.A.M. van Rhijn van de afdeling Milieutoezicht, tel: 0318-578161. Wet Milieubeheer
Datum: 31/10/2005

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER
Vanaf morgen ligt gedurende zes weken in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4 te Renswoude, de volgende beschikking ingevolge de Wet milieubeheer ter inzage:

* Boonzaaijer Minkfarm BV ten behoeve van het agrarisch bedrijf aan de Schalm 9 te Renswoude.

Strekking van de beschikking: het onder voorwaarden verlenen van de gevraagde vergunning. De beschikking kan worden ingezien op werkdagen tijdens kantooruren (van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur) en, op verzoek (tel: 0318-578153), buiten kantooruren. Beroep tegen een beschikking kan worden ingediend door degenen, die reeds bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en degenen, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot het indienen van bedenkingen tegen het ontwerpbesluit. Het beroepschrift moet voor afloop van de termijn van terinzageligging, derhalve voor 13 december 2005, in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.