Dienstenbond CNV

Concept-voorstellen voor een nieuwe Algemene Banken CAO 31-10-2005

In november 2005 worden er onderhandelingen gevoerd over een nieuwe Algemene Banken CAO. Thans zijn we nog bezig met de uitwerking van een aantal afspraken die voortkomen uit de huidige CAO. Voor die nieuwe CAO komen wij met enkele nieuwe voorstellen.

CNV Dienstenbond zet in op een looptijd van een jaar met daarbij een loonontwikkeling van 2 procent.

Pensioen en levensloop:
We zijn nog steeds in gesprek over de uitwerking van de pensioenen. Op dit moment vinden er besprekingen plaats over de verdeling van de besparingen vanwege kabinetsbeleid. CNV Dienstenbond wil bereiken dat er verbetering komt in de pensioenopbouw van medewerkers. Maar we willen ook dat er door de werkgever een bijdrage wordt geleverd in de levensloopregeling die vanaf 1 januari 2006 beschikbaar moet komen voor bankmedewerkers.
Verder willen wij duidelijke afspraken omtrent indexatie. Wij gaan voorstellen om dat onvoorwaardelijke te doen op basis van de ontwikkeling van de prijsindex.

Levensfasebewust personeelsbeleid:
Wij willen meer aandacht voor dit onderwerp. Het is moeilijk om dit in een branche-CAO te regelen. Wij willen een duidelijke aanbeveling dat er per onderneming, in samenspraak met de medezeggenschap, een duidelijk en goed levensfasebewust personeelsbeleid komt.

Ziektekostenverzekering:
De huidige CAO kent bepalingen rondom tegemoetkoming in de premie voor ziektekosten verzekeringen. In 2006 wordt er een totaal nieuwe vorm van ziektekostenverzekeringen ingevoerd.
CNV Dienstenbond vindt dat er bij de banken een tegemoetkoming in ziektekosten moet blijven bestaan. Zowel ten aanzien van de basisverzekering als op de aanvullende verzekeringen. Uitgangspunt daarbij is dat het geld dat uw werkgever op dit moment uitgeeft aan tegemoetkoming óók beschikbaar is in de nieuwe situatie.

Arbeidsongeschiktheid:
Aanvullingsafspraken vanaf het derde jaar van arbeidsongeschiktheid bij inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA):


- minder dan 35% arbeidsongeschikt
: ontslagbescherming, verplichte reïntegratie c.q. activering (om-/bijscholing, etc.) en 100 procent doorbetaling loon (eerste ziektedag) en pensioenopbouw;


- 35-80% arbeidsongeschikt
: reïntegratie gericht op tenminste hervatting voor 50 procent van de (theoretische) verdiencapaciteit;
indien voor de verdiencapaciteit (gedeeltelijk) gewerkt wordt: ontslagbescherming; 100 procent doorbetaling loon (eerste ziektedag) over gewerkte uren en aanvulling van de WGA-uitkering over de niet gewerkte capaciteit tot 80 procent, voorzetting volledige pensioenopbouw;


- 80% of meer (duurzaam) arbeidsongeschikt
: aanvulling op de IVA-uitkering tot 75 procent van het loon op eerste ziektedag; 100 procent voortzetting van de pensioenopbouw.


- 80% of meer (niet duurzaam) arbeidsongeschikt: aanvulling op de WGA-uitkering tot 75procent van het loon op eerste ziektedag; 100 procent voortzetting van de pensioenopbouw.

Arbeidsomstandigheden:
CNV Dienstenbond hecht veel waarde aan de verdere uitvoering van de in het ARBO-convenant Banken vastgelegde afspraken. Die dienen te leiden tot minder ziekteverzuim als gevolg van RSI en werkdruk én bovendien tot maatregelen die RSI en werkdruk voorkomen/ verminderen. Bij de inrichting van functies moet rekening gehouden worden met arbeidsbezwarende factoren. Daarbij is het belangrijk om te signaleren dat meer dan 5 uur beeldschermwerk medisch als onverantwoord wordt beschouwd.

Internationale collegialiteit:
Zoals bekend van CNV Dienstenbond vragen wij ook dit jaar om een donatie voor internationale projecten van het CNV.

Dit zijn de hoofdlijnen waarop CNV Dienstenbond haar inzetbrief gaat schrijven en in november 2005 bij de werkgeversvertegenwoordiging zal aanbieden. Vervolgens start op 9 november 2005 het CAO overleg. Uw reactie op deze inzetpunten kunt u kenbaar maken door middel van het u toegestuurde reactieformulier naar CNV dienstenbond terug te sturen. Aan de hand van uw reacties wordt de definitieve brief opgesteld. Uw reactie moet vóór maandag 7 november 2005, 12.00 uur binnen zijn.

Vragen?
Voor vragen over uw CAO en de CAO-onderhandelingen kunt u terecht bij uw bestuurder Erik Langeweg, (023)5651052 of per mail: e.langeweg@cnvdibo.nl.
Voor CAO onderhandelingen is de steun van leden onontbeerlijk. Samen sterk is ons motto, maar dan graag met uw collega. Breng daarom uw collega als lid aan en versterk de CAO-inzet!