Gemeente Berkel en Rodenrijs

Onderzoek Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar het gebruik van onze website. Wij verzoeken u vriendelijk aan dit onderzoek deel te nemen. Bij voorbaat dank!

Beantwoording vragen UMTS-mast raadsvergadering De Christen Unie en de PVDA hebben voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 oktober jl. mondelinge vragen gesteld (zie artikel hieronder) in verband met het plaatsten van een mast, ter hoogte van de Noordeindseweg 196, ten behoeve van mobiele telecommunicatie. Hierbij de beantwoording door wethouder T. Cnossen.


1. Voor het verlenen van de aangevraagde bouwvergunning is een vrijstellingsprocedure gevoerd, ex. artikel 19, lid 3 WRO. Deze procedure is juist bedoeld om de verschillende aspecten die een rol kunnen spelen af te kunnen wegen. In het onderhavige geval is het door u genoemde stralingsaspect één van de afgewogen punten. Tijdens de inspraakperiode van de genoemde procedure is geen reactie van omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen. Op basis hiervan heeft het college de conclusie getrokken dat er geen weerstand bestond tegen het plaatsen van de aangevraagde mast. De aanvraag is in overeenstemming met het vergunde.

Met de exploitant zijn geen verdere verplichtingen, dit wordt mede ingegeven doordat de grond in eigendom is van het Hoogheemraadschap van Delfland.


2. In het Nationaal Antennebeleid is mede bepaald dat door MoNet een zogenaamd plaatsingsplan wordt opgesteld. In dit plaatsingsplan wordt aangegeven op welke locaties welke soort mast aanwezig is. Tevens worden middels zoekgebieden aangegeven voor welke nieuwe wijken extra masten nodig zijn teneinde een voldoende dekking te kunnen garanderen. Dit plaatsingplan dient te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college niet kan instemmen met het voorgelegde plaatsingsplan dient binnen twee weken na ontvangst een reactie bij MoNet te worden ingediend.

In het nu geldende plaatsingsplan zijn een viertal zoekgebieden aangegeven. Primair zijn deze gebieden gericht op het realiseren van masten voor mobiele telecommunicatie voor Meerpolder, Westpolder/Bolwerk, Berkelse Poort, Rodenrijse Zoom en Oudeland.


3. Het college is bekend met de maatschappelijke onrust die het plaatsen van antennes voor mobiele telecommunicatie met zich meebrengen. Deze bekendheid is ontstaan door circulaires van de Rijksoverheid, informatie van MoNet (de verenigde telecomaanbieders) en publicaties in de pers.


4. Het Rijk heeft, in samenspraak met de VNG en MoNet, in 2002 het Antenneconvenant opgesteld. In dit convenant is de afweging tussen enerzijds de behoefte aan moderne, mobiele telecommunicatie en anderzijds een schoon, veilig en gezond leefmilieu gemaakt. Tevens is in het convenant vastlegt dat de gemeenten middels de relatief lichte vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 3 WRO medewerking kunnen verlenen voor het plaatsen van dergelijke masten. Onder een aantal nadere voorwaarden is het zelfs mogelijk dat de masten bouwvergunningsvrij zijn. Het convenant is door het Rijk, de VNG en MoNet ondertekend en is daarmee een van de belangrijkste onderdelen van het Nationaal Antennebeleid.

Mede naar aanleiding van de heersende onrust onder burgers heeft het Rijk recent per brief laten weten dat zij geen aanleiding ziet om het Nationaal Antennebeleid te herzien. Dit wordt voornamelijk ingegeven door het feit dat de Rijksoverheid geen reden is tot ongerustheid over de schadelijke gevolgen van UMTS-antennes voor de volksgezondheid. Hiermee is op Rijksniveau de primaire afweging inzake de stralingsaspecten reeds gemaakt.


5. Door de bezwaarmaker is tevens bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd. Mede na overleg met de vergunninghouder is besloten om in afwachting van de uitspraak van de rechtbank de bouwwerkzaamheden te staken. De uitspraak van de rechtbank wordt op korte termijn verwacht.

Het college laat zich in deze adviseren door de Rijksoverheid. Gelet op het meest recente advies van de Rijksoverheid ziet het college geen aanleiding om anders met ingediende bouwaanvragen voor antennes ten behoeve van mobiele telecommunicatie om te gaan.

Laatste wijziging website: 31 oktober 2005
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs