Gemeente Den Haag

oktober (2005)
Verwarring rond nieuwe regelgeving treft duizenden Hagenaars (31 oktober)

Wethouder Klijnsma met zorg- en welzijnsvertegenwoordigers in petitie aan Tweede Kamer:

De vele veranderingen in regelgeving op het gebied van wonen, welzijn en zorg brengt duizenden Hagenaars in de problemen. In een gezamenlijke petitie aan de leden van de Tweede Kamer dringen wethouderJetta Klijnsma (Welzijn en Volksgezondheid) en een brede vertegenwoordiging uit het zorg- en welzijnsveld aan op maatregelen. Die zijn nodig om de gevolgen van alle veranderde regelgeving voor de meest kwetsbare groepen in de stad te verzachten.

De petitie is mede-ondertekend door de directeuren van de beide grote ziekenhuizen in Den Haag (MCH en Haga), alle Haagse patiëntenvertegenwoordigers, ziektekostenverzekeraar Azivo, instellingen voor ouderenzorg (Meavita, Florence en WZH), de stedelijke ouderenconsulenten, de woningcorporaties Vestia, Staedion en Haag Wonen, de Kesslerstichting, het Leger des Heils, de beide instellingen voor verstandelijk gehandicapten en alle zelfstandige welzijnsorganisaties in de stad.

Alle wijzigingen in de ziektekostenverzekering, de WAO, huursubsidie en rond werk en inkomen stelt mensen in de stad voor niet te overziene problemen, stellen de ondertekenaars van de petitie. Ouderenadviseurs luidden onlangs bij wethouder Klijnsma de noodklok. Zij kunnen het enorme aantal hulpvragen momenteel niet meer aan. ,,Wij verwachten dat veel mensen straks onverzekerd en onverzorgd zullen blijken te zijn en dat dit slechts een fractie van de werkelijke hulpvraag is", aldus Klijnsma. Met name ouderen, gehandicapten, dak- en thuislozen en mensen met een sociaal minimum inkomen dreigen het slachtoffer te worden van alle veranderende wetgeving, signaleren de ondertekenaars.

De petitie wordt op dinsdag 1 november aangeboden aan leden van de vaste kamercommissie voor
Volksgezondheid en Welzijn. Het plenaire begrotingsdebat vindt plaats in de tweede week van november. De invoering van de nieuwe zorgwet zal in dat debat naar verwachting veel aandacht krijgen.