Vereniging Spierziekten Nederland

Nieuws

Oneens met de uitslag van de WAO-herbeoordeling

Sinds oktober 2004 beoordeelt het UWV een groot aantal mensen met een WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering volgens strengere regels. Veel mensen verliezen hierdoor hun uitkering geheel of gedeeltelijk.

Wellicht krijgt u ook te maken met de eenmalige herbeoordeling. Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV over uw uitkering, kunt u dat schriftelijk aangeven. U gaat dan in bezwaar. In dit artikel geeft het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) uitleg en tips over het maken van bezwaar.

Bezwaar maakt u door het schrijven van een brief. Dit heet een bezwaarschrift. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing, en wat er volgens u moet gebeuren. Het UWV beoordeelt of zij het daar mee eens is en de eerdere beslissing wil veranderen. Dien alleen bezwaar in als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing. Als u niet correct bent behandeld of niet goed bent geïnformeerd door het UWV kunt u een klacht indienen.

Een goede voorbereiding is het halve werk Een goede eerste stap is het schriftelijk opvragen van uw dossier bij het UWV. In uw dossier kunt u zien wat de arts en arbeidsdeskundige over u hebben opgeschreven. Bekijk uw dossier goed en bedenk op welke punten u het niet eens bent met de inhoud. Bent u het oneens met de diagnose en beperkingen die de arts heeft opgeschreven, dan is het verstandig om uw huisarts en/of specialist te vragen uw medische situatie te beoordelen. Vraag uw arts zijn bevindingen op papier te zetten. U kunt het ook oneens zijn met de beoordeling van de arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld omdat de aangegeven functies niet passen bij de beperkingen die de arts heeft aangeven. Of omdat de functies een hoger opleidingsniveau vragen dan uw eigen opleidingsniveau. Dit zijn goede redenen voor het maken van bezwaar. Heeft u alles op een rijtje? Dan kunt u beginnen met het schrijven van het bezwaar. Vindt u dit moeilijk, vraag dan hulp aan uw vakbond, uw rechtsbijstandverzekeraar, een WAO-platform of een Bureau voor Rechtshulp.

De onderdelen van een bezwaarschrift

In het bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens met de beslissing van het UWV. Dit is de reden van uw bezwaar. Schrijf die zo duidelijk mogelijk en in uw eigen woorden op. Verder moet u in een bezwaarschrift altijd vermelden:


- uw naam, adres en telefoonnummer;


- uw sofinummer of uw UWV-registratienummer;


- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;


- letterlijk; 'bezwaarschrift' of 'ik maak bezwaar';


- de beslissing van het UWV waartegen u bezwaar maakt, noem daarbij ook de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat;


- wat er volgens u beslist zou moeten worden;


- uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift aangetekend aan de afdeling Bezwaar en Beroep van het UWV in uw regio. Voeg belangrijke brieven, zoals een kopie van de beslissing van het UWV en eventueel het oordeel van uw huisarts/specialist bij. Bewaar zelf altijd een kopie van uw brief. Zorg ervoor dat uw bezwaar op tijd is

Als u bezwaar wilt maken moet u dat doen binnen zes weken nadat u de beslissing van het UWV heeft ontvangen. Als u uw bezwaarschrift later inlevert, dan hoeft het UWV het niet te behandelen. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als u niet genoeg tijd heeft om binnen zes weken een bezwaarschrift met goede argumenten te schrijven dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. U hoeft daarin nog niet aan te geven waarom u bezwaar maakt. U ontvangt dan een brief van het UWV waarin staat voor welke datum u de reden van uw bezwaar moet opsturen. Meestal krijgt u vier weken extra tijd.

Behandeling van het bezwaar

Binnen vijf werkdagen ontvangt u van het UWV een ontvangstbevestiging. Als u bezwaar maakt tegen een medische beslissing, kan het UWV u uitnodigen voor een nieuw onderzoek. Verder kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Het UWV nodigt u daarvoor uit. Het is echter niet verplicht. Als u vindt dat het niet nodig is, dan kan deze stap worden overgeslagen.

De uitslag

De tijd waarbinnen het UWV een besluit moet nemen over uw bezwaarschrift kan variëren. In principe moet het UWV binnen 13 weken een beslissing nemen. Maar wanneer uw bezwaar zich richt tegen een medische beslissing, heeft het UWV 17 weken de tijd. Als daarbij medisch advies van buiten het UWV wordt gevraagd, is de termijn zelfs 21 weken. Het UWV mag de termijn met maximaal 4 weken verlengen. Verder uitstel is alleen mogelijk als u daarvoor toestemming geeft. Als u het niet eens bent met het beslissing van het UWV over uw bezwaar, dan kunt u de rechter vragen om een oordeel te geven. U gaat dan in beroep. Het is verstandig om hierbij juridische hulp in te schakelen.

Heeft u nog vragen over (de uitslag van) uw WAO-herbeoordeling of over het maken van bezwaar? Bel dan de helpdesk van het BPV&W: 020 - 4800300

(bereikbaar op werkdagen van 12.00 tot 20.00 uur).
---

Tips bij het maken van bezwaar


- Vraag uw dossier op zodat u kunt lezen wat de arts en arbeidsdeskundige over u hebben geschreven.


- Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van UWV.


- Dien uw bezwaar op tijd in: binnen 6 weken. Redt u dit niet, dien dan een voorlopig bezwaarschrift in.


- Bewaar een kopie van uw bezwaarschrift.


- Maak gebruik van de mogelijkheid van een hoorzitting om uw bezwaar toe te lichten.


- Komt u er zelf niet uit, vraag dan ondersteuning bij een juridisch adviseur of WAO-platform.

---

OPROEP

Verzameling ervaringen éénmalige herbeoordeling arbeidsongeschiktheid

In oktober 2004 is het UWV gestart met de herbeoordeling van mensen met een WAO- Wajong- of WAZ-uitkering volgens strengere regels. Hierdoor worden mensen minder snel dan vroeger arbeidsongeschikt verklaard. Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) wil graag weten wat uw ervaringen met de herbeoordeling zijn. Heeft u zich goed kunnen voorbereiden? Heeft het UWV voldoende rekening gehouden met uw situatie? Bent u het eens met de uitslag van de herbeoordeling? Kunt u weer (meer) aan het werk? Wij horen graag uw mening. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom. Vul de vragenlijst in op http://www.bpv.nl De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies aan het UWV, de overheid en de politiek.

Heeft u vragen over de herbeoordeling arbeidsongeschiktheid, of over het invullen van de vragenlijst? Bel dan de helpdesk van het BPV&W: 020 -4800300 (bereikbaar op werkdagen van 12.00 tot 20.00 uur). 31 oktober 2005

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480 Spierziekten Infolijn: 0900-5480480 - E-mail: vsn@vsn.nl - Postbank 1422400