Gemeente Zevenaar


week 44, 31 oktober tot 7 november 2005

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
Aanvragen vrijstelling bestemmingsplan
Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvragen ingekomen:

om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijke vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Oud Zevenaar' voor het gebruik van een woonhuis als kinderopvangcentrum voor een periode van maximaal vijf jaar op perceel Martinusweg 4 te Zevenaar;

om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied' voor het plaatsen van een tuinhuisje op perceel Babberichseweg 33a te Zevenaar;

om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Babberich' voor een overkapping op perceel Witte Kruis 115 te Babberich.

Het college is voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Ter inzage
De ontwerpen van de te nemen besluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 3 november a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de Balie Ruimte. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

WONINGWET
Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunning week 42/2005:


* Beekseweg 16, Babberich, plaatsen van een aanbouw BL20050412;
* De Gasperistraat 14, Zevenaar, gedeeltelijk veranderen en vergroten van de woning BL20050413;

* De Muggenwaard 20-173, Lathum, vergroten van een dakkapel BL20050415;

* Wielekescamp 8, Zevenaar, oprichten van een vrijstaande garage BL20050417;

* Altbroek 20, Zevenaar, plaatsen van een erker BL20050419

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning week 41/2005:


* Mercurion 10, Zevenaar, vergroten van een kantoorpand BR20050409

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunning week 42/2005:


* Markt 71, Zevenaar, gewijzigd uitvoeren van een reeds eerder verleende bouwvergunning voor het veranderen van een winkelpand in een horecapand BR20050407;

* Hunneveldweg 14, Zevenaar, uitbreiden van de OK-afdeling en de dagverpleging BR20050408;

* Eldrikseweg 1, Angerlo, oprichten van een kantoorgebouw BR20050416

Ingekomen aanvraag kapvergunning week 41/2005:


* Slenterweg 33, Zevenaar, kappen van 3 berken KA20050040

Ingekomen aanvraag sloopvergunning week 41/2005:


* Kerkstraat 26, Lathum, het slopen van de aanbouw aan de achterzijde van de woning SA20050035

Ingekomen aanvraag sloopvergunning week 42/2005:


* Eldrikseweg 1, Angerlo, het slopen van een berging SA20050036

GLADHEIDBESTRIJDING seizoen 2005-2006

Aanpak gemeentelijke gladheidbestrijding
Ter bestrijding van de gladheid in de winterperiode heeft het gemeentebestuur het gladheidbestrijdingsplan 2005-2006 vastgesteld. Dit plan beschrijft op welke wijze de gladheid in de gemeente Zevenaar wordt bestreden. Het gladheidseizoen loopt van 17 oktober 2005 tot 14 april 2006
Wijze van uitrukken. De bestrijding van de gladheid vindt plaats vanaf de gemeentewerf aan de Prof. Aalbersestraat 5.Er wordt gereden op basis van vaste routes. Moment van uitrukken. De Provincie Gelderland beschikt over een uitgebreid meetnet waar de te verwachten gladheid wordt vastgesteld. De provincie waarschuwt de dienstdoende opzichter van de Gemeente Zevenaar en deze geeft het sein dat er gestrooid gaat worden.
Daadwerkelijke bestrijding. De gemeente Zevenaar werkt met natzoutstrooiers.Er wordt gestrooid op de doorgaande wegen, veel bereden wegen, fietspaden en bij projecten met een openbare publieksfunctiefunctie (politiebureau, centrale huisartsenpost, brandweer, ziekenhuis, scholen en gemeentehuis) op basis van een vaste route. De routes zijn dan al voor een groot deel gereden op het moment dat het verkeer op gang komt. Bij sneeuw en ijzel is dit niet altijd mogelijk. Dan worden eerst de doorgaande wegen en belangrijke fietspaden gedaan. Voor de bestrijding worden 4 voertuigen ingezet (2 vrachtwagens en 2 tractoren). Bij normale gladheid zijn de wagens binnen ongeveer drie uur weer op de gemeentewerf terug. Trottoirs en voetpaden. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geen verplichting opgenomen voor burgers tot het sneeuwvrij houden en bestrijden van gladheid op trottoirs en voetpaden. Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op de burgers om de tegelpaden voor of naast de woning zelf schoon te maken. Op de gemeentewerf aan de Prof. Aalbersestraat wordt tijdens de openingstijden strooizout beschikbaar gesteld.
Ter inzage. Voor belangstellenden ligt het gladheidbestrijdingplan 2005-2006 ter inzage bij de balie van de sector Ruimte. Daar ligt ook een plattegrond waarop aangegeven staat welke straten en wegen gestrooid worden.
Klachten en opmerkingen
Klachten over de gladheidbestrijding kunnen telefonisch gemeld worden bij het Service- en Meldpunt, 0316- 595555.

LICHT AAN, DAAR KUN JE MEE THUISKOMEN

Fietsverlichtingscampagne in Zevenaar
Onder het motto Licht aan, daar kun je mee thuiskomen!', gaat de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne weer van start. Vanaf maandag 14 november a.s. zal op het Liemers College en alle basisscholen in Zevenaar de fietsverlichting van de leerlingen worden gecontroleerd. In voorgaande jaren vonden deelnemers het een zeer nuttige actie, waarbij de veiligheid en zichtbaarheid van de fietser in het verkeer voorop staan.

Inhoud van de actie
Op het Liemers College en alle basisscholen wordt de fietsverlichting van de leerlingen gecontroleerd. Leerlingen waarvan de fietsverlichting in orde is of waarvan de verlichting binnen enkele dagen in orde gemaakt wordt, kunnen meedoen aan een verloting. De organisatie stelt daarbij diverse prijzen beschikbaar. Zowel voorafgaand aan de controle op de scholen als daarna voert de politie gerichte controles uit op de fietsverlichting, waarbij bekeuringen worden uitgedeeld als de fietsverlichting niet in orde is.

Integraal veiligheidsbeleid
De fietsverlichtingscampagne is onderdeel van het Integraal Veiligheidsbeleid, dat in maart 1998 is vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenaar. Integraal veiligheidsbeleid houdt in dat de gemeente Zevenaar in samenwerking met politie, brandweer, maatschappelijke organisaties en burgers zorgt voor verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. Dit betreft zowel criminaliteit, calamiteiten, overlast en verkeer. Eén van de onderwerpen die hoge prioriteit heeft is verkeersveiligheid. In de krant zijn regelmatig berichten te lezen over verkeersongevallen met soms dodelijke afloop. Jaarlijks raken veel fietsers in het verkeer gewond en gebeuren er een paar honderd dodelijke ongelukken met fietsers.

Doelstelling
Het doel van de campagne is om het gebruik van de fietsverlichting te stimuleren en de fietser bewust te maken van algemeen geldende regels in het verkeer. De actie richt zich met name op jeugdige scholieren die dagelijks op de fiets naar school gaan.
Aan de campagne in Zevenaar doen diverse partners mee. Naast de gemeente werken de volgende organisaties mee:

* 3VO

* Politie Gelderland-Midden

* Liemers College

* de Zevenaarse fietsenmakers

* alle basisscholen in Zevenaar

FIETSKIJKAVOND POLITIEDISTRICT RIVIERENLAND
Elke 1e donderdag van de maand kunnen mensen op het politiebureau van Zevenaar komen kijken of de fiets die ze zijn kwijtgeraakt soms ergens in de Liemers is aangetroffen en mogelijk bij deze gevonden fietsen staat. De fietsen zijn afkomstig uit de gehele Liemers, te weten de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De eerstkomende fietskijkavond is op DONDERDAG 3 NOVEMBER 2005 van 18:00 TOT 19:30 UUR.
Het politiebureau is gevestigd aan de Zonegge 24-04 te Zevenaar

GROOT ONDERHOUD KRUISPUNT Platanenlaan/Lentemorgen/Ringbaan Noord Van maandagochtend 31 oktober tot maandag 7 november is het kruispunt afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Fiets- en voetgangersverkeer kan tijdens de werkzaamheden doorgang vinden, maar zal wel overlast ervaren van de werkzaamheden.
Gemotoriseerd verkeer van en naar de wijken Stegeslag, Mercurion en Lentemorgen II wordt omgeleid via de Spaansmaat.

ONDERZOEK NAAR SPORTBEOEFENING IN DE GEMEENTE ZEVENAAR

Om nog meer mensen aan het sporten te krijgen en om een beter sportaanbod te creëren, is de gemeente Zevenaar eind 2002 gestart met de uitvoering van een aantal (breedte)sportprojecten. Om te kunnen zien of de georganiseerde activiteiten het gewenste resultaat hebben bereikt, wordt er een sportdeelname-onderzoek gehouden. Aan 1.500 inwoners van de gemeente Zevenaar is gevraagd middels het invullen van een vragenlijst mee te doen aan dit onderzoek.

In samenwerking met scholen, sportverenigingen en vele andere organisaties is er veel van de grond gekomen. Zo is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op een aantal scholen sterk verbeterd. De groepsleerkrachten hebben, volgens een bepaalde methode en met professionele begeleiding, de gymles aangepast. Verschillende sportverenigingen hebben ondersteuning gehad bij hun sponsor-, vrijwilligers- en/of jeugdbeleid en er zijn diverse wijksportactiviteiten georganiseerd.

De vragenlijst is, via een a-selecte steekproef, gestuurd naar 1.500 inwoners. Er worden vragen gesteld als:


* hoe vaak sport u per week?

* welke sport beoefent u?

* van welke sportaccommodatie maakt u gebruik?
* met wie sport u regelmatig?

* voelt u zich een sporter, etc. etc.

De uitkomsten van de vragenlijst moeten straks een indruk kunnen geven van hoe het op sportgebied in de gemeente gesteld is en of de uitgevoerde (breedte)sportactiviteiten het gewenste resultaat bereikt hebben. Ook scholen, sportverenigingen en andere betrokken organisaties hebben een vragenlijst ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kyra Jurriëns van de Gelderse Sport Federatie via telefoonnummer: (026) 35 40 363 of via: (06) 22 49 09 38.

BESLUITEN

WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
Voorbereidingsbesluit Reisenakker

Met ingang van 3 november 2005 ligt voor een ieder in het gemeentehuis, bij de balie van de sector Ruimte, tijdens openingsuren ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 26 oktober 2005, waarbij wordt verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de ontwikkeling van Reisenakker, zoals dat nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 3 november 2005. Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen bovengenoemd besluit door belanghebbenden binnen 6 weken na inwerkingtreding van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeenteraad van Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.

WONINGWET

Verleende lichte bouwvergunning week 41/2005:


* Wielekescamp 10, Zevenaar, oprichten van een garage BL20050365

Verleende reguliere bouwvergunning week 42/2005:


* Hunneveldweg 14, Zevenaar, oprichten van een huisartsenpost en een entreehal BR20050280

WET OP DE KANSSPELEN


* Drumfanfare St. Jan, vergunning voor het houden van een loterij middels het huis-aan-huis verkopen van loten in Babberich in de periode van 1 november t/m 11 december 2005;
* Seniorenvereniging "Met elkaar, voor elkaar", vergunning voor het houden van een loterij middels het huis-aan-huis verkopen van loten in Giesbeek en Lathum in de periode van 29 november t/m 7 december 2005.

WINKELTIJDENWET


* Boek en Buro Rebers, ontheffing voor het openstellen van de boekwinkel aan de Markt 29-31 te Zevenaar in de nacht van 18 op 19 november 2005 van 00:00 01.30 uur.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2000 ZEVENAAR


* Stichting Dewan Maluku, vergunning voor het organiseren van een muziekavond met live-muziek op zaterdag 29 oktober 2005 van 17:00 23:30 uur in het gebouw aan de Didamseweg 42a te Zevenaar

Ontheffing voor werkzaamheden aan het spoor buiten normale werktijden. In opdracht van ProRail is aannemer Volker Stevin op 5 oktober jl. gestart met de vernieuwing van het spoor tussen Arnhem en het NS station Zevenaar. In onze gemeente wordt dit werk uitgevoerd tussen 31 oktober 2005 en 15 januari 2006. In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders aan de aannemer een ontheffing verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten normale werktijd (een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar).
Een dergelijke ontheffing is nodig omdat de werkzaamheden voor een belangrijk gedeelte 's nachts worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met de treinenloop en de veiligheid van het personeel. Bij het werk maakt de aannemer gebruik van railkranen, werktreinen, (slijp)machines en een veiligheidssignaleringssysteem. Omwonenden zullen hier enige hinder van ondervinden in de vorm van licht en geluid. Daarom hebben burgemeester en wethouders voorschriften aan de ontheffing verbonden om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Een van de voorschriften is dat aannemer de direct omwonenden minimaal twee weken van tevoren schriftelijk op de hoogte moet stellen van het tijdstip en de aard van de werkzaamheden.
Terinzagelegging en bezwaar. De ontheffing wordt op 2 november a.s. in het gemeentehuis ter inzage gelegd bij de balie van de sector Ruimte en kan daar tijdens de openingstijden worden ingezien. Op afspraak is dit ook buiten de openingstijden mogelijk. Hiervoor kan men contact opnemen met de heer Van Drunen van de afdeling Handhaving, doorkiesnummer 595 195. Verder wordt er op gewezen dat belanghebbenden binnen zes weken na verzending van de ontheffing daartegen een bezwaarschrift kunnen indienen bij burgemeester en wethouders.

KAPVERORDENING ZEVENAAR 1987


* Gemeente Zevenaar, vergunning voor het kappen van 1 populier, 1 linden en 3 kersenbomen op verschillende locaties langs de parkeerring in Zevenaar; aan deze vergunning is een verplichting tot herplanten verbonden.
Twee weken na deze publicatie zal de gemeente Zevenaar beginnen met de kapwerkzaamheden.

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

Burgemeester en wethouders hebben de volgende tijdelijke gebruiksvergunningen verleend met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening:
- Firma Hugen, Hengelder 17 in Zevenaar, tijdens de opening op 4 november 2005.
Ter inzage
Deze vergunning ligt met de tekeningen en bijbehorende stukken vanaf 3 november 2005 ter inzage bij de brandweergarage Prof. Aalbersestraat 3 te Zevenaar.
Bezwaar
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan eenieder schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Rechtbank te Arnhem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie van de brandweer tel: 595172/595176

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning / ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd. Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Natuurwerkdag 2005
Zaterdag 5 november is het weer zo ver. Voor iedereen die kennis wil maken met werken in de natuur wordt voor de 5e keer de natuurwerkdag georganiseerd. In heel Nederland wordt op verschillende locaties gewerkt aan het onderhoud van natuur en landschap. In een korte tijd krijgt u een goed beeld van het natuur- en landschapsonderhoud in Nederland. Wellicht smaakt de natuurwerkdag naar meer en vindt u het leuk om vaker als vrijwilliger onderhoudswerkzaamheden te verrichten in de natuur.
In Zevenaar kunt u aan het werk op twee locaties. Op Landgoed Huis Sevenaer, gelegen aan de rand van het centrum van Zevenaar en natuurgebiedje "Karekiet" achter de dijk bij Oud Zevenaar.

Landgoed Huis Sevenaer
Op het landgoed worden meidoornhagen gesnoeid, bramen verwijderd en snoeihout van fruitbomen opgruimd. Bij erg slecht weer worden er vervangende (binnen)activiteiten georganiseerd. Het is wel een gezinslocatie, er zijn alleen geen speciale activiteiten voor kinderen, iedereen kan en mag meedoen. Neem wel zelf goede werkkleding en goed schoeisel mee. Voor koffie/thee/soep en handschoenen wordt gezorgd.

Natuurgebied "Karekiet"
"Karekiet", gelegen achter de dijk bij Oud Zevenaar is een moerasgebiedje met wilgenbos, open water, rietkragen en knotwilgen en een belangrijk biotoop voor moerasvogels en amfibieën zoals de kamsalamander. In het gebied worden knotwilgen geknot en ongewenst wilgenopslag in de rietzone verwijderd. Iedereen kan meedoen maar er zijn geen speciale faciliteiten voor kinderen. Voor soep en koffie wordt gezorgd.

Aanmelding vooraf is gewenst. Kijk op www.natuurwerkdag.nl. of bel voor de locatie Landgoed Huis Sevenaer locatieleider H. Leenders 0316 525995 of voor locatie "Karekiet" D. Molema 0316-595125

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN:
November 2005
5 Natuurwerkdag landgoed Sevenaer en natuurgebied Karekiet 5 Kindertheater Simon en Zo (Vestersbos 4)
5 Infomarkt voor Ouderen (Pelgromhof)
5 Concert LOOG (Andreaskerk)
12 Intocht Sint Nicolaas (centrum Zevenaar)
25 Afsluiting kermistour KALIBER (EMM schuttersgebouw) 26 Sinterklaasconcert (Bommersheuf)

Naar Menu