Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

-
Datum
31 oktober 2005
Ons kenmerk
HWVCNL2005/255
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

-
Uw kenmerk

-
Onderwerp
Brief van Autobergingsbedrijf Van den Boogaard (afschrift van een brief aan de Nma van 27 augustus 2005)

Geachte voorzitter,

Bij brief van 7 oktober 2005 van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat is mij gevraagd te reageren op een brief van het bergingsbedrijf van den Boogaard gericht aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). Deze brief van de firma van den Boogaard heeft betrekking op het geschonden vertrouwen van deze firma in de Nma. De grond voor dit geschonden vertrouwen zou gelegen zijn in de uitvoering van een nader onderzoek door de Nma naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam van 22 december 2004.

In deze rechterlijke procedure heeft een aantal bergers onder andere betoogd dat het
huidige stelsel van Incident Management zou leiden tot een verstoring van de mede-dinging op het gebied van zogeheten tweede berging en vervangend vervoer. De Rechtbank is van oordeel dat de Nma de klacht van deze bergers op dit punt beter had moeten onderzoeken. De Nma heeft na bestudering van de uitspraak besloten dit nader onderzoek te gaan verrichten. Dit nader onderzoek zal uitmonden in een nieuw besluit van de Nma.

Indien de firma van den Boogaard, nadat de Nma een besluit heeft genomen, van mening is dat het besluit van de Nma niet in lijn is met haar verwachting dan kan zij via de hiervoor openstaande wegen in beroep gaan.

Ik verwacht u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs