Dienstenbond CNV

CAO-overleg Fortisbank van start
31-10-2005

Het overleg voor een nieuwe CAO bij Fortisbank is van start gegaan met het toelichten van de voorstellen door zowel de bonden als Fortisbank.

In grote lijnen komen de voorstellen van Fortisbank op het volgende neer:

* Fortisbank wil een looptijd van twee jaar. Dat is voor ons bespreekbaar, maar heeft wel gevolgen voor de loonsverhoging;


* Een loonsverhoging wordt door Fortis niet genoemd;


* Fortisbank wil een levensloopregeling in plaats van een prepensioenregeling, zoals CNV Dienstenbond dat ook heeft voorgesteld;


* Fortis heeft besloten wereldwijd een nieuw functiewaarderingssysteem, te weten de Hay-systematiek in te voeren, alsmede een nieuwe salarisstructuur, een nieuw systeem voor Performance Management en een nieuw bonusstelsel. Dit wil men per 1 januari 2006 invoeren. Wij zijn bereid hierin mee te gaan, maar niet ten koste van alles. Fortisbank heeft aangegeven van essentieel belang te vinden dat hierover afspraken gemaakt worden.


* Voor wat betreft het nieuwe zorgverzekeringstelsel is Fortisbank bereid om naast de wettelijk verplichte inkomensafhankelijke bijdrage een extra bijdrage per medewerker per maand te betalen. Uitgangspunt voor Fortisbank hierbij is dat de totale werkgeversbijdrage over 2005 gelijk is aan de totale werkgeversbijdrage voor het nieuwe zorgstelsel over 2006.


* Fortisbank heeft aangegeven de regelingen meerwerk, ploegendienst en zaterdagvergoeding meer op elkaar te willen laten aansluiten. Zij wil geen toeslag meer betalen voor werken op zaterdag overdag. Op vrijdagavond/vrijdagnacht en op zondagavond/zondagnacht wil men ingeval van meerwerk vergoeden tegen 140 procent en deze vergoedingen met 25 procent verhogen als er gewerkt werkt in het kader van ploegendienst en verschoven werktijden. Fortisbank wil alle feestdagen vergoeden tegen het zondagtarief voor meerwerk, verhoogd met een factor 0,5 en geen vervangende vrije dag meer geven. Deze vergoeding geldt tevens voor werken op oudjaars- en kerstavond vanaf 17.00 uur. Wij zijn benieuwd hoe u over dit voorstel denkt.


* Het raamwerk voor een professioneel beloningstelsel wil Fortisbank laten aansluiten op de nieuwe salarisstructuur en opnemen in de CAO.


* Fortisbank wil het buitengewoon verlof laten vervallen en daarvoor iedereen 3 uur extra verlof per jaar geven. In de Verzekerings-CAO is jaren geleden ook een soortgelijke afspraak gemaakt, maar daar ging het om veel meer uren extra verlof.


* Fortisbank wil voor nieuwe medewerkers een nieuwe pensioenregeling afspreken.

Arbeidsongeschiktheid
Nadrukkelijk is gesproken over arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat ziekteverzuimpreventie, ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding, reïntegratie en financiële regelingen bij arbeidsongeschiktheid een beleid vormt dat op elkaar aansluit. Doel daarbij is dat medewerkers zo snel als mogelijk weer aan het werk gaan. Daarbij heeft zowel de bank als de medewerker een verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met passend werk. In de huidige situatie is afgesproken dat een zieke medewerker het eerste jaar 100 procent salaris ontvangt en het tweede jaar 70 procent. Om te bewerkstelligen dat een arbeidsongeschikte medewerker ook na twee jaar ziekte nog recht heeft op 80procent van zijn salaris is die afspraak als volgt gewijzigd: De eerste 4 maanden ontvangt de medewerker 100 procent van zijn salaris, de volgende acht maanden ontvangt de medewerker 90 procent van zijn salaris, het tweede ziektejaar ontvangt de medewerker 80 procent van zijn salaris. Daarna ontvangt de medewerker,bij volledige arbeidsongeschiktheid, een aanvulling tot 80 procent van zijn salaris. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt hij over het arbeidsongeschikte gedeelte een uitkering tot 80 procent van zijn salaris. Op deze manier ontvangen langdurig zieken en arbeidsongeschikten in ieder geval 80 procent in plaats van de 70, zoals die eerst was afgesproken.

Uw mening
In november praten wij weer verder. De andere onderwerpen komen dan aan de orde. CNV Dienstenbond verneemt graag van u wat u van de voorstellen van Fortisbank vindt. Met name zijn wij geïnteresseerd in uw mening over de voorstellen met betrekking tot de toeslagen en buitengewoon verlof. U kunt uw reactie doorgeven weten aan mevrouw Ike Wiersinga: i.wiersinga@cnvdibo.nl

Iedereen
Velen van u hebben aangegeven dat wij aandacht moeten besteden aan ouderenbeleid of 50+beleid. Omdat wij de belangen van zowel jongeren als ouderen behartigen, hebben wij ervoor gekozen om aandacht te vragen voor levensfasebewust personeelsbeleid. In dat beleid moet, wat ons betreft, rekening gehouden worden met de levensfase, waarin men verkeerd, jong en oud, met of zonder kinderen etc. Daarbij is wat ons betreft belangrijk om te benadrukken hoe iedereen behouden kan blijven voor werk, het liefst binnen de bank. Wij denken dat wij hiermee recht doen aan de belangen van alle leden.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder mevrouw Ike Wiersinga (i.wiersinga@cnvdibo.nl).