Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieudefensie wijst overheidssubsidie CO2-opslag af

'De vervuiler moet betalen'

Amsterdam, 31 oktober 2005 --- Milieudefensie vindt het ontoelaatbaar dat minister Brinkhorst (EZ) 150 miljoen euro uit de middelen voor duurzame energie wil investeren in CO2-opslag. Opslag is verstandiger dan uitstoot in de lucht, maar dit geld kan beter naar maatregelen voor energiebesparing die méér resultaat opleveren voor dezelfde kosten. De overheid moet daarom investeren in een omslag naar duurzame energievoorziening in Nederland.

In de begroting van Economische Zaken die vandaag aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd wordt voorgesteld om 150 miljoen euro van het budget voor duurzame energie te investeren in CO2-opslag. Opslag van dit broeikasgas kan een belangrijk instrument zijn in het bestrijden van klimaatverandering, maar uit onderzoek van CE Delft1 in opdracht van Milieudefensie, blijkt dat het subsidiëren van CO2-opslag een belangrijk obstakel vormt in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. 'Door deze subsidies geldt niet langer meer 'de vervuiler betaalt', maar 'de vervuiler wordt betaald', een absurde situatie,' aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie bij Milieudefensie.

Subsidie voor CO2-opslag versterkt het huidige fossiele energiesysteem en daardoor de vraag naar fossiele brandstoffen. Energiecentrales met CO2-opslag hebben namelijk 10-35 procent meer energie nodig. De Nederlandse economie blijft hierdoor afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Brandstoffen die veelal afkomstig zijn uit instabiele regio's en waarbij de winning vaak tot grote milieuproblemen leidt. Bovendien leidt de opslag van CO2 in Nederland ook nog eens tot extra luchtverontreiniging, door verhoogde uitstoot van onder meer NOx, terwijl energiebesparing en duurzame energie juist voor minder luchtverontreiniging zorgen.

Donald Pols: 'Investeren in energiebesparing is een stuk goedkoper en betekent voor burgers, bedrijven en overheid ook nog eens een lagere energierekening.' Als de Nederlandse overheid blijft investeren in fossiele brandstoffen, zal de overgang naar een duurzame energievoorziening nog moeizamer verlopen dan het nu al gaat. Geld dat aan CO2-opslag uitgegeven wordt, kan niet meer ingezet worden voor het stimuleren van duurzame energie. Innovatie blijft hierdoor uit.

Voor de uitstoot van broeikasgassen is wereldwijd gekozen voor het systeem van verhandelbare emissierechten. 'De vervuiler betaalt' is het achterliggende principe. De markt bepaalt op deze manier welke technieken voor het terugdringen van broeikasgassen het meest effectief zijn tegen de laagste kosten. Subsidie voor CO2-opslag met overheidsgeld druist in tegen het principe van 'de vervuiler betaalt' en is dan ook ontoelaatbaar.

Meer informatie,