Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

-
Datum
31 oktober 2005
Ons kenmerk
DGP/WV/u.05.01707
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

1 (apart verzonden)
Uw kenmerk

-
Onderwerp
Ongevallenregistratie grofwild Nationaal Park de Hoge Veluwe

Geachte voorzitter,

Bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (29652, nr. 1) in het algemeen overleg met de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 17 maart 2005 heb ik toegezegd navraag te zullen doen over de ongevallenregistratie van grofwild in de omgeving van het Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Van de Vereniging Wildbeheer Veluwe te Vaassen heb ik de verlangde informatie verkregen. Ik zend u deze ter informatie toe.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs