Gemeente Mook & Middelaar


Spacer

Ter Sprake week 43 2005

Hoe doet de gemeente het?

Op 5 oktober jl. werd het startsein gegeven voor de tweede bestuurskrachtmonitor in Limburg. De bestuurskrachtmonitor is een beoordelingstraject opgestart vanuit de Provincie Limburg, waaraan alle gemeenten in onze provincie aan meedoen. Ook onze gemeente wordt beoordeeld op hoe zij haar taken vervult en waar verbeteringen nodig of wenselijk zijn.

Tussen 2000 en 2003 werden de Limburgse gemeenten voor het eerst beoordeeld op hun bestuurlijk functioneren met de eerste bestuurskrachtmonitor. Uiteindelijke doel van deze meting was het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het lokaal bestuur. Tijdens de nieuwe ronde zal samenwerking tussen gemeenten een belangrijk aandachtspunt zijn. Gedeputeerde Herman Vrehen: Verschillende bestuurlijke opgaven zoals op het gebied van wonen, werken en welzijn kunnen door gemeenten alleen in samenwerking en samenhang effectief worden opgepakt. De mate waarin deze regionale samenwerking leidt tot concrete resultaten is een belangrijk aandachtspunt. Verder is dit vervolgonderzoek interessant voor zowel Provincie Limburg als de gemeenten zelf, omdat de vergelijking met de eerste bestuurskrachtmeting laat zien of er vooruitgang is geboekt in de bestuurskracht van gemeenten.

De komende tijd, in elk geval tot na de verkiezingen volgend jaar, zal het gemeentebestuur van Mook en Middelaar de opgaven vaststellen, waarvoor zij zich geplaatst ziet. In het najaar van 2006 volgt dan de daadwerkelijke toetsing door de visitatiecommissie. De uitkomsten van het onderzoek zullen rond juli 2007 bekend zijn.

KLEDING INZAMELINGSAKTIE op 27 oktober a.s.

Vier maal per jaar wordt in de gehele gemeente Mook en Middelaar kleding en textiel ingezameld. Op 27 oktober a.s. wordt er weer een kledinginzamelingsactie gehouden.

De gemeente Mook en Middelaar heeft sinds 2001 een inzamelcontract met VAOP. Deze coöperatie heeft per 1 januari 2004 opdracht gegeven aan de stichting Aktie68 om in onze gemeente in te zamelen. Voorheen was dit de firma Ecotex.

Medewerkers van Aktie68 bezorgen vóór de dag van inzameling plastic zakken huis aan huis. U kunt deze zak op donderdag 27 oktober vanaf 8.00 uur 's morgens goed zichtbaar aan de kant van de weg zetten.

Daarnaast wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om oude kleding en schoeisel gratis bij de Milieustraat aan de Veldweg 1 te Mook aan te bieden.

Waarover praten wij

Raads- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom en hebben spreekrecht. Tijdens raadsvergaderingen kan het publiek reageren op de voorstellen, indien zij dit tenminste 48 uur eerder bij de griffier hebben gemeld. Bij raadsvergaderingen kan het publiek aan het begin van de vergadering reageren op voorstellen. Bij commissievergaderingen gebeurt dit tijdens de behandeling van het voorstel.

Commissie Samenleving

Dinsdag 25 oktober 2005, 19.30 uur.

Op de agenda verder onder meer:


- Toelichting op de kadernota WMO door mevrouw T. van der Meulen, adviseur WMO/WWZ; het raadsvoorstel m.b.t. de kadernota komt in de commissievergadering van 22 november aan de orde


- Rekening 2004 en Begroting 2005 GGD


- Bestuurskrachtmonitor (wordt mondeling toegelicht)


- Adviezenlijst


- Ingekomen stukken en mededelingen

Mevrouw H. Lackamp heeft gevraagd te kunnen inspreken m.b.t. de subsidie van de gemeente aan de stichting Pantein.

Na afloop van deze commissievergadering (rond 21.00 uur) zal het college van B&W een toelichting geven op de ontstane situatie rond de Regionale Sociale Dienst.

Commissie Begroting en Rekening

Donderdag 27 oktober 2005, 19.30 uur.

Op de agenda onder meer:


- Adviezenlijst d.d. 25 augustus 2005


- Begroting 2006 - 2009


- Achtmaandsrapportage


- Procedure begrotingsvergadering Raad


- Ingekomen stukken en mededelingen

Aanvraag kapvergunning

Perceel

Molenhoek
Omschrijving

Brempad
4
2 berken

Perceel

Molenhoek
Omschrijving

Begijnenhof
22

1 conifeer, 1 spar en


1 esdoorn

Inzage: van 25 oktober 2005 t/m 8 november 2005

Inspraakmogelijkheden: d.m.v. zienswijzen aan burgemeester en wethouders tijdens inzage periode.

Nadere informatie: bureau Beheer Openbare Ruimte,

tel. 024-6969157.

Verleende vergunningen

Sloopadres Omschrijving verzonden

Mook:

Kerkstraat 8 asbesthoudend dakbeschot 17 oktober

Inzageperiode: met ingang van verzenddatum

Reactiemogelijkheden:


- bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders binnen zes weken na verzenddatum


- voorlopige voorziening bij Rechtbank Roermond, Postbus 950,

6040 AZ Roermond, na indiening van bezwaarschrift bij het gemeentebestuur.

Nadere informatie: Bureau RIBM, tel. 024 69 69 147.

Aanvraag bouwvergunningen

Bouwadres Omschrijving

Mook :

Leenherenstraat 9 uitbreiden woning

Middelaar:

Heikantseweg 19 uitbreiden woning en bijgebouw

Molenhoek:

Hoeveveld 36 uitbreiden kantoor

Aanvraag sloopvergunning

Sloopadres

Mook:

Kerkstraat 8 asbesthoudend dakbeschot

Nadere informatie: Bureau RIBM, tel. 024 69 69 147.

Berichttype Inforubriek Ter Sprake