Ministerie van Defensie


---

Kamervragen en antwoorden

---

Kamervragen over misleiding van beroepsmilitairen bij het advies over levensverzekering

31-10-2005 13:55:00

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Van Velzen (SP) van 5 oktober 2005 over "misleiding van beroepsmilitairen bij het advies over levensverzekering" (kenmerk 2050600930).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

1. Is het waar dat vele duizenden jonge beroepsmilitairen zijn misleid bij het afsluiten van verzekeringen? 1)

2. Over welke verzekeringsproducten gaan de klachten precies?

3. Is het waar dat er een directe koppeling is van polissen met een levensverzekering? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

4. Kunt u aangeven hoeveel personen mogelijk zijn gedupeerd?

De DFD maakt haar activiteiten onder meer bekend via de vakbondsbladen. Het afsluiten van verzekeringen als bedoeld in deze vragen is een private aangelegenheid van individuele militairen. De werkgever heeft daar geen invloed op en is niet op de hoogte van de inhoud van zulke contracten. Defensie beschikt dan ook niet over de informatie waar naar wordt gevraagd.

5. Is het waar dat de commandant van de Luchtmobiele Brigade medewerkers van het bedrijf De Financiële Dienstverleners (DFD) de toegang tot zijn kazerne heeft ontzegd? Steunt u dat beleid? Zo ja, bent u bereid een dergelijk verbod voor alle terreinen van de krijgsmacht in te voeren? Indien neen, waarom niet?

Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan op terreinen van de krijgsmacht. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toestemming verleend. Ook bemiddeling door defensiemedewerkers is niet toegestaan, tenzij het algemene aanbevelingen of verwijzingen betreft, bijvoorbeeld uit oogpunt van personeelszorg (zie ook het antwoord op vraag 7). De commandant van één van de eenheden van de Luchtmobiele brigade heeft daarom het bedrijf DFD de toegang tot de kazerne ontzegd. Bovendien bleek dat afspraken waren gemaakt commerciële voorlichting te geven zonder dat daar vooraf toestemming voor was verkregen. De commandant van de Luchtmobiele brigade heeft deze maatregel gesteund.

6. Is het waar dat DFD beschikte over personeelsbestanden van Defensie? Deelt u de mening dat dat ongewenst is? Kunt u garanderen dat aan het doorgeven van de adresgegevens onmiddellijk een einde wordt gemaakt? Indien neen, waarom niet?

8. Overweegt u juridische stappen tegen dit bedrijf? Indien neen, waarom niet?

Voor zover mij bekend beschikte DFD niet over personeelsbestanden van Defensie. Overigens geldt dat het voor commerciële doeleinden verstrekken van persoonsgegevens van defensiepersoneel in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor de defensieorganisatie geldt sinds 2001 een specifiek verbod daarop, vastgelegd in een aanwijzing van de secretaris-generaal. De waakzaamheid van Defensie voor dergelijke praktijken heeft in het verleden al twee keer geleid tot aangifte bij de Koninklijke marechaussee. Dit leidde toen echter niet tot strafrechtelijke vervolging.

Naar aanleiding van het huidige krantenartikel is door Defensie aangifte gedaan. De Koninklijke marechaussee is een onderzoek gestart.

7. Deelt u de mening, dat het ongewenst is dat één bemiddelaar met de verzekeringsbranche een monopoliepositie heeft kunnen opbouwen? Indien neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen om deze situatie te veranderen?

Een exclusieve relatie van Defensie met een partij uit de verzekeringsbranche is uit den boze. Om die reden zal nogmaals onder de aandacht van commandanten worden gebracht dat het defensiemedewerkers niet toegestaan is medewerking te verlenen aan dergelijke commerciële activiteiten. Tevens moet er voor gewaakt worden dat oud-medewerkers, met gebruikmaking van hun status als ex-militair, op defensieterreinen commerciële voorlichting geven en aan klantenwerving doen.

1) De Telegraaf, 4 oktober jl., "Beroepsmilitairen misleid bij advies levensverzekering"