DTe ondersteunt pro-actieve klantbenadering

Rwe energy nederland n.v.

http://www.rwe.nl

DTe ondersteunt pro-actieve klantbenadering
RWE hanteert de door DTe gewenste gedragscode al geruime tijd

Hoofddorp, 31 oktober 2005

Op 21 oktober 2005 heeft de DTe de energiebedrijven opgeroepen een gedragscode op te stellen voor de wijze waarop energiebedrijven met consumenten omgaan. DTe acht een pro-actieve klantbenadering essentieel voor een goede marktwerking. Wel vindt DTe het wenselijk dat zowel de pro-actieve klantbenadering als de activiteiten om klanten voor een bedrijf te behouden op een fatsoenlijke wijze plaatsvinden. RWE Energy Nederland past de door DTe gewenste gedragscode al geruime tijd toe.

'Onze gedragscode is uitvoerig besproken met de DTe', aldus Wolfgang Peters, managing director van RWE Energy Nederland. 'Bij het opstellen van de gedragscode heeft RWE zich laten leiden door haar ervaringen in Engeland, waar de consumentenmarkt voor energie al langer is geliberaliseerd. In Engeland is persoonlijke verkoop een ingeburgerd en succesvol verkoopkanaal. Daar is inmiddels zo'n 60% van de consumenten van leverancier gewisseld. Voor een goede werking van de Nederlandse energiemarkt is het van belang dat zowel klanten en bedrijven, als bedrijven onderling, elkaar fatsoenlijk behandelen. Het ontmoedigen van switches door traditionele energieleveranciers of het verstrekken van onjuiste informatie door bijvoorbeeld call centers frustreert deze werking'.

De gedragscode van RWE stelt duidelijke regels voor de wijze waarop namens RWE persoonlijke verkoop wordt uitgeoefend en gaat in op zaken als selectie en opleiding van verkopers, verkoopmateriaal, communicatie met consumenten, naleving van de eigen gedragscode en de klachtafhandeling.

De DTe heeft schriftelijk bevestigd dat de gedragscode van RWE voldoende waarborgen bevat om een correcte wijze van persoonlijke verkoop te garanderen.

'Sinds de start van de persoonlijke verkoop heeft RWE vele duizenden contracten afgesloten. Door de harde kwaliteitseisen in onze Gedragscode is het aantal klachten minder dan 0,5%', aldus Wolfgang Peters. 'Onze ambitie is dit percentage nog verder te verlagen. Alleen door te stoppen met de methode van persoonlijke verkoop is 0% klachten haalbaar. Ook DTe beseft dit. Het is een goede zaak dat de DTe er belangstelling voor heeft hoe wij als energiesector met de manier van klantenwerving en klantenbehoud omgaan'.
.
RWE ziet alleen maar voordelen in het toepassen van een algemene gedragscode, namelijk het gedrag ten opzichte van klantenwerving en klantenbehoud en steunt het initiatief van de DTe dan ook van harte.