Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vng geeft positief advies inzake arw 2005

Het ARW 2005 is op 25 oktober 2005 openbaar geworden. Het zal op 1 december a.s. gelijktijdig met het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) (en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS)) in werking treden.

De VNG adviseert de gemeenten het ARW 2005 te gaan hanteren om de volgende redenen:


1. Gezien de inwerkingtreding van de Europese richtlijn werken, leveringen en diensten via het BAO op 1 december 2005 is de voorganger van het ARW 2004, het UAR-EG 1991, dat door veel gemeenten nog wordt gehanteerd, niet meer actueel. Met toepassing van het ARW 2005 voldoen gemeenten weer aan de voorschriften van het BAO en daarmee aan de voorschriften van de Europese richtlijn. Het ARW 2005 is als tussenkomst tot het nieuwe regime in 2007- voor zowel Europese als nationale aanbestedingen (op onderdelen) een actueel reglement.
2. Door te adviseren het ARW 2005 nationaal toe te passen zal uniformiteit bevorderd worden en kan een einde komen aan de lappendeken van reglementen die nu bestaat (UAR-EG 1991, UAR 1986, UAR 2001, ARW 2004).
3. De Minister van EZ heeft in een bestuurlijk overleg met de VNG toegezegd dat gemeenten tot de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet niet meer zullen worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving.

De VNG zal de gemeenten op korte termijn nader informeren via een ledenbrief.