Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

31-10-2005
Bekendmaking wet milieubeheer

AL 05.2002

BEKENDMAKINGWET MILIEUBEHEER

De directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid maakt ingevolge de ingevolge de afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Op 25 mei 2005 is een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer ingediend door Polson Technische Rubbertoepassingen BV/ Polson Rubberfabriek BV om vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van het fabriceren van rubberartikelen. Vulkaniseren, vormen en bewerken van rubber en rubber producten. Tevens groothandel in diverse rubber producten, rubber artikelen, profielen, fenders en vloerbedekking, plaatselijk bekend onder de naam Polson Rubber, op het perceel Ohmweg 59 te Alblasserdam.

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

De beschikking is, ten opzichte van de ontwerp-beschikking, zoals deze ter inzage heeft gelegen, gewijzigd naar aanleiding van ingebrachte bedenkingen.

De aanvraag, het besluit en de overige van belang zijnde stukken liggen van
3 november 2005 tot en met 14 december 2005 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Wonen en Werken, Cortgene 2 te Alblasserdam. De stukken kunnen worden ingezien:

- elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur;

- tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na telefonische afspraak, tel. 078 - 6921331.

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan gedurende de periode waarin de beschikking ter inzage ligt, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.
Indien beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Dordrecht, 2 november 2005
burgemeester en wethouders van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid.