Ministerie van Financiën

De voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

Fin 2005-01050

Onderwerp

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2004

Hierbij heb ik het genoegen u het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2004 aan te bieden. Het is voor de tweede keer dat het verslag in deze vorm verschijnt. Het verslag is grotendeels opgesteld op basis van gegevens uit de jaarverslagen van de afzonderlijke deelnemingen die grotendeels in de periode mei/juni hun jaarverslagen publiceren. Vandaar dat het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen altijd pas daarna in het najaar kan verschijnen.

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de professionalisering van het deelnemingenbeheer. Deze professionalisering was in belangrijke mate ook het doel van de centralisering van het deelnemingenbeheer bij Financiën, welke centralisering nu voor een groot deel is voltooid. Tevens zijn in 2004 de eerste evaluaties van individuele deelnemingen uitgevoerd. Deze evaluaties zijn begin 2005 in een overleg met uw Kamer besproken. Een tweede cyclus evaluaties verwacht ik u op korte termijn aan te kunnen bieden.

Mede op verzoek van uw Kamer wordt in het verslag van dit jaar specifiek aandacht besteedt aan het waardecreërend vermogen van de verschillende deelnemingen. Ook de Algemene Rekenkamer heeft aanbevolen in het jaarverslag inzicht te geven in het door de Staat op de deelnemingenportefeuille behaalde rendement. Echter, ik maak hierbij de kanttekening dat een aantal omstandigheden dit voor de Staat complex maakt. Bijvoorbeeld het feit dat de meeste deelnemingen niet beursgenoteerd zijn en er dus geen dagelijks inzicht bestaat in de marktwaarde die als basis voor een rendementsberekening kan dienen. Het verslag geeft een nadere toelichting waarom derhalve is gekozen om een overzicht te geven van de rentabiliteit van de verschillende deelnemingen en niet zozeer van het totale rendement op de portefeuille.

Ten aanzien van het dit jaar voor het eerst opgenomen overzicht van beloningsgegevens van bestuurders en commissarissen, waarom ook door uw Kamer is gevraagd, merk ik op dat dit overzicht nog niet 100% volledig is. Alhoewel nagenoeg alle deelnemingen inmiddels beloningsgegevens openbaar maken, blijkt dat de wijze van openbaarmaking van geval tot geval nog enigszins verschilt. Een aantal deelnemingen maakt bijvoorbeeld wel (basis)salarisgegevens openbaar maar geen gegevens over pensioenen, waardoor de totale bezoldiging in het overzicht als niet bekend moet worden verondersteld. Wat betreft de bezoldiging van de raden van commissarissen verstrekt een aanzienlijk aantal deelnemingen alleen gegevens voor de hele raad, zonder een uitsplitsing naar individuele commissarissen. Op de komende aandeelhoudersvergaderingen volgend jaar zal ik aan dit punt aandacht besteden en mijn invloed als aandeelhouder aanwenden om bij alle deelnemingen een zoveel mogelijk éénduidige manier van openbaarmaking te bewerkstelligen.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Bijlage:

· Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2004