Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

31-10-2005

Een vooruitblik naar 2010 geeft voldoende vertrouwen dat het Kyoto-doel kan worden gehaald. Dit blijkt uit de Evaluatienota Klimaatbeleid, die door het Kabinet is vastgesteld.

Binnenlandse taakstelling kan worden gehaald
Volgens de evaluatienota is de waarschijnlijkheid dat de binnenlandse taakstelling wordt gehaald, verhoogd van 50 naar 90%. De reden is dat het kabinet het afgelopen jaar een aantal beslissingen heeft genomen. Zo komt er een verplichtstelling van het aandeel biobrandstoffen in motorbrandstoffen: 2% van 2007. Wordt CO -reductie in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving extra gestimuleerd. En blijft de ruimte voor emissiehandel voor de industrie in de Kyoto-periode (2008-2012) in beginsel gelijk.

Buitenlandse taakstelling onzeker
Het is nog onduidelijk of de buitenlandse taakstelling wordt gehaald, omdat contracten met intermediaire organisaties nog deels ingevuld moeten worden. Voorjaar 2006 zal er meer duidelijkheid zijn of er voldoende contracten voor klimaatprojecten in het buitenland zijn afgesloten. Dit geldt voor projecten in Oost Europa (Joint Implementation) en voor projecten in ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism).

Onzekerheden
Er zijn onzekerheden die tot mee- en tegenvallers kunnen leiden. Voorbeelden van onzekerheden zijn de groei van de mobiliteit en de brandstofprijzen. Ook voor projecten in het buitenland zijn er onzekerheden. Zo is er het risico dat projecten uitvallen en het gevaar dat projecten minder opleveren dan verwacht.

Reservemaatregelen
Om eventuele tegenvallers op te vangen verkent het kabinet reservemaatregelen. Daarbij gaat het onder andere om de verdere stimulering van biobrandstoffen (meer dan 2%, waartoe al is besloten), opslag van CO en de verhoging van energiebelasting (voor energiegebruikers die buiten de CO -emissiehandel vallen). De mogelijke reservemaatregelen voor projecten in het buitenland worden nog verkend.

Uitstoot broeikasgassen neemt af
Het gevoerde klimaatbeleid heeft effect gehad. Zonder dit beleid zou de uitstoot van broeikasgassen 5% hoger zijn geweest. Het grootste effect komt door energiebesparing. De afgelopen jaren zijn de totale emissies van broeikasgassen licht gedaald. Hoewel de uitstoot van CO blijft groeien, zijn de emissies van de overige broeikasgassen, methaan, stikstofdioxide en fluorgassen, flink gedaald.

Kyoto protocol
Het Kyoto protocol verplicht Nederland om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit komt overeen met een gemiddelde emissie van 220 Mton per jaar. Daarnaast moet in totaal voor 20 Mton per jaar aan CO -rechten worden ingekocht via maatregelen in het buitenland.

Zie ook


* dossier Klimaatverandering: http://www.vrom.nl/klimaatverandering