Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland)


31-10-2005
Fruit- en groentenoverslag verhuist voor 2015 Fruit- en groentenoverslag bij voorkeur in Waal-Eemhaven of in de Drechtsteden

Er gaat veel veranderen in de logistiek van groenten en fruit. Dit heeft vier belangrijke oorzaken:

o de verdergaande containerisatie van groenten en fruit o de opkomst van shortsea (kustvaart)
o het bedienen van afzetgebieden dieper in het Europese achterland en

o de steeds groter wordende mogelijkheden van "controlled atmosphere".

Voor de strategie van de Greenport Zuid-Holland -het tuinbouwcluster- is de ontwikkeling van een overslagcentrum in het Waal-Eemhavengebied of bij de Drechtsteden van groot belang.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen en de Greenport in het Rijmondgebied te versterken, moet op deze locatie een terminal aanwezig zijn om short sea en koelschepen af te kunnen handelen, met zowel palletlading als containers. Er zijn een paar essentiële verschillen met de huidige fruitoverslag in de Merwehaven:
1. naast opslag en distributie van pallets in het havengebied winnen overslag en doorvoer van gekoelde containers naar bestemmingen in het achterland aan belang;

2. naast de import van overzees fruit met koelschepen is een sterke opkomst voorzien van import met short sea van groenten en fruit uit zuid Europese productiegebieden, die nu nog met wegvervoer naar noord-west Europa komen;

3. naast wegvervoer wint vervoer van gekoelde containers met binnenvaart en spoor aan belang, waardoor verre markten duurzaam bereikbaar blijven.

4. de haven zal nog meer een functie krijgen voor export van groenten uit Nederland naar bestemmingen in Europa en overzee.

De Stuurgroep FRAME heeft grondvormen voor de fruit- en groentenoverslag onderzocht en beoordeeld naar servicekracht, kosten en duurzaamheid. In verband met de ligging van de handels- en teeltgebieden voor groenten en fruit en uit een oogpunt van optimale logistiek komen de Waal-Eemhaven en de Drechtsteden het meest in aanmerking.

Vóór 2015
Voorzien wordt dat de maatregelen voor de fruit- en groentenoverslag uiterlijk binnen 5 tot 10 jaar effectief moeten zijn, om tijdig in te spelen op de ontwikkelingen en de internationale positie van de Greenport Zuid-Holland zeker te stellen. Het is aan marktpartijen om concrete stappen te zetten. Eén van de aanbevelingen is om een consortium van marktpartijen bijeen te brengen om de bedrijfseconomische en ruimtelijke haalbaarheid verder uit te werken.

Het initiatief voor Frame is genomen door GOVERA en de Provincie Zuid-Holland. Verder namen deel Frugi Venta / Productschap Tuinbouw, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, Havenbedrijf Rotterdam, de Drechtsteden (programma Shipping Valley) en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland. De stuurgroep werd voorgezeten door prof dr Hugo Roos, emeritus hoogleraar logistiek management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd door van de Geijn Partners bv.

Het raamwerk van Frame biedt marktpartijen en overheden de gelegenheid bij beslissingen over locatiekeuzes en inrichting van de fruit- en groentenoverslag rekening te houden met ontwikkelingen in de markt en in de internationale verslogistiek. Binnen het raamwerk van Frame kunnen bedrijfsleven en betrokken overheden in samenhang beslissingen nemen, zodat greenport en mainport elkaar strategisch versterken.

Meer informatie
Het Frame rapport is te verkrijgen bij de Provincie Zuid Holland en bij van de Geijn Partners bv, info@vdgp.nl of tel. (030) 638 07 07.

Frugi Venta
Willem Baljeu (directeur Frugi Venta) is bij Frame betrokken. Hij vult graag het volgende aan: "Met de uitkomst van het project Coolboxx en de marktontwikkelingen is gekeken naar kansen voor de huidige Fruitport Rotterdam in de Merwehaven. Door de Europese maat Coolboxx containers komt short sea transport in en rond Europa sterker in beeld. Dit betekent meer product voor Rotterdam, maar ook op een andere manier. Het gebruik van reefer containers neemt sowieso toe. De ontwikkelingen op de zuidoever van de Maas mogen we echter niet los zien van ontwikkelingen elders: de verhuizing van Norfolk uit Scheveningen naar Vlaardingen plus de uitbreidingen in Bleiswijk, Fresh World Barendrecht / Ridderkerk en ZON Fresh Parc Venlo. In dat verband zou een nieuwe Fruitport, in bijvoorbeeld de Waal-Eemhaven, wel eens compacter, maar met meer moderne technologieën ontwikkeld kunnen worden."

N.B.
Frame: Fruit- en groentenoverslag Rijnmondgebied, Agrologistiek Maritiem en Europees.

Frame biedt een raamwerk waarbinnen partijen beslissingen kunnen nemen.