Gemeente Zaanstad

B&W besluiten van week 43 Nota kostentoerekening tarieven en andere besluiten
31-10-2005

VVV blijft in Publieksbalie
Het servicepunt van de VVV blijft tot de opening van het nieuwe stadhuis gevestigd in de Publieksbalie Railpoint Office aan het Ebbehout 31 in Zaandam. Nadat de VVV in mei van dit jaar haar vestiging aan de Gedempte Gracht verliet, vertrok zij eerst voor een proefperiode naar de Publieksbalie Railpoint Offfice Uit evaluatie is naar voren gekomen dat de proefperiode zonder problemen verlengd kan worden. Onderzocht wordt of het servicepunt VVV een plek kan krijgen in het nieuwe stadhuis.

Bouwbudget De Fabriek
Het College van B&W heeft kennis genomen van de overschrijding van het budget van de verbouwing van Filmhuis de Fabriek. Op 12 juli 2005 heeft het College besloten dat de gemeente de kosten van overschrijding zal dekken. Een hoogwaardig filmtheater mag immers niet ontbreken in een sfeervol en gezellig stadscentrum. De raad wordt schriftelijk van de overschrijding en dekking in kennis gesteld.

Nota kostentoerekening tarieven
Het College heeft ingestemd met de nota kostentoerekening tarieven. Hierin is vastgelegd hoe de hoogte van de publieksrechterlijke tarieven (rechten) tot stand komt. Onder publiekrechterlijke tarieven vallen onder andere afvalstoffenheffing, lozingsrecht, leges en zeehavengelden. De belangrijkste aandachtspunten uit de nota zijn:

· Het doorberekenen van een integrale kostprijs Alle directe en indirecte kosten worden toegerekend aan producten, voor het berekenen van tarieven. Een uitzondering hierop zijn de kosten van het Bestuur en van de Concernstaf. Deze worden niet doorberekend in de tarieven. Dat is nu ook al niet het geval.

· Doorberekening van kwijtschelding in afvalstoffenheffing en lozingsrecht
De kwijtscheldingskosten worden doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing en lozingsrecht. Dit voorstel sluit aan op het voorstel zoals dat ook in de begroting 2006-2009 opgenomen is. Die begroting moet nog door de Raad behandeld worden.

· Het dividend van de HVC (Huisvuilcentrale) niet in mindering te brengen op tarief afvalstoffenheffing
Het College wil het dividend dat zij ontvangt van de Huisvuilcentrale (HVC) niet in mindering brengen op het tarief afvalstoffenheffing. Dit zou een structureel probleem in de begroting opleveren van EUR 500.000. Het dividend is een vergoeding voor het risico dat de gemeente neemt om in de Huisvuilcentrale te investeren. Mocht die failliet gaan, dan zal ook niet alle vervolgschade worden doorberekend in het tarief. Hierin volgt ook Zaanstad het beleid dat ook andere grote gemeenten in het HVC-gebied voeren. Ook zij brengen het dividend van de HVC niet in mindering op het tarief afvalstoffenheffing.

· Eén verordening havengelden
Het College wil de kosten van kadegelden, liggeld woonschepen, zeehavengelden en binnenhavengelden opnemen in één belastingverordening. Het voordeel hiervan is dat veel lagere administratieve lasten met zich meebrengt. De eis van maximale kostendekkendheid geldt dan voor de hele verordening.

· Vervolgstappen
De nota zal gefaseerd ingevoerd worden. Voor een aantal tarieven zal nog een kostenmodel ontwikkeld moeten worden. Deze nota zal eerst besproken worden in de subcommissie financiële nota's. In deze subcommissie kunnen technische vragen worden gesteld. Daarna wordt de nota behandeld in de commissie Loggen. Daarna zal het aan de Raad aangeboden worden.

Het college van B&W besloot verder:

* Inzake bestuursdwang woonark Najade

* Niet tot werving over te gaan van het perceel Mauritsstraat 10/10a te Zaandam in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
* In te stemmen met het starten van een procedure artikel 19 lid 1 van de WRO voor het bouwen van een appartementencomplex met zes appartementen op de locatie Harenmakersstraat 2 B-C in Zaandam.

Bijgewerkt op 31-10-2005