Gemeente Delft

Informatieavond Agnetapark en Nieuwe Plantage
Beschermde stadsgezichten

Op maandag 31 oktober om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over het Agnetapark en de Nieuwe Plantage, twee woongebieden in Delft. De bijeenkomst in het Stadhuis is georganiseerd omdat het Rijk een procedure heeft ingezet om beide gebieden aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Medewerkers van Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van het gemeentelijke vakteam Monumentenzorg en Bouwkwaliteit zullen tijdens de bijeenkomst uitleg geven over wat de status van beschermd stadsgezicht betekent en met name over wat dit eventueel betekent voor de bewoners in het gebied.

Het Rijk wil twee gebieden in Delft aanwijzen als beschermd stadsgezicht. Het gebied 'Agnetapark', begrensd door de spoorlijn, de noordrand van het Agnetapark, de W.H. van Leeuwenlaan en de achtererfgrenzen van de panden aan de zuidzijde van de Ruys de Beerenbrouckstraat en het Ruys de Beerenbrouckplein. Het gebied Nieuwe Plantage wordt begrensd door het Provinciaal Kanaal, de Watertorengracht, het Kalverbos en het plantsoen tussen Nieuwe Plantage en Koningsplein.

De gemeente Delft onderschrijft het beschermingsvoorstel en de gemeenteraad moet daarover formeel advies uitbrengen aan het Rijk. Op maandagavond 31 oktober, aanvang 20.00 uur, is er in het stadhuis een informatieavond belegd waarbij medewerkers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeente Delft informatie geven over achtergronden en consequenties van een aanwijzing als beschermd gezicht. De bijeenkomst a.s. maandag is vooral van belang voor mensen die in of nabij het Agnetapark en de Nieuwe Plantage wonen. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

De consequenties van een aanwijzing van een beschermd stadsgezicht zijn:
- voor het gebied moeten bestemmingsplannen gelden die voor het Rijk in voldoende mate beschermend zijn
- binnen een beschermd stadsgezicht is voor bouwen en slopen altijd vergunning nodig De voor de gebieden Agnetapark en Nieuwe Plantage geldende bestemmingsplannen, respectievelijk Binnenstad en Noordwest 1 hielden al rekening met de cultuurhistorische waarden van de gebieden en zijn door de RDMZ in principe voldoende beschermend bevonden.

De oude binnenstad werd in 1976 een beschermd stadsgezicht. Later richtte het rijksmonumentenbeleid zich op architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940. In dat kader werden in Delft drie gebieden geselecteerd die voor aanwijzing als beschermd stadsgezicht in aanmerking komen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) heeft een aanwijzingsvoorstel aan de gemeente voorgelegd voor de gebieden Agnetapark en Nieuwe Plantage. Een aanwijzingsvoorstel voor het noordelijke TU-gebied wordt later dit jaar verwacht. De complete aanwijzingsvoorstellen (toelichting + kaart) liggen ter inzage bij de publieksbalie aan de Phoenixstraat. De digitale versie is op te vragen bij de gemeente Delft, W.F. Weve, e-mail: wweve@delft.nl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Delft