Waterschap Rivierenland voert jaarlijkse schouw uit in Gelderse gebiedsdeel (20-10-2005)

Ieder jaar schouwen medewerkers van Waterschap Rivierenland de B-watergangen. Zij controleren of eigenaren van percelen langs B-watergangen hun onderhoudsverplichtingen nakomen. De schouw start op 31 oktober. In het Zuid-Hollandse gebiedsdeel (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) wordt de schouw gehouden op 1 en 2 november. In het Brabantse gebiedsdeel (Land van Heusden en Altena) start de schouw op een later tijdstip.

Schouw van watergangen
Tijdens de schouw worden alle kleinere watergangen die van belang zijn voor de waterhuishouding in het beheergebied van het waterschap gecontroleerd op hun onderhoudstoestand. Vóórdat de natte winterperiode begint moet namelijk het gehele watersysteem op orde zijn.

Onderhoudsplicht
Eigenaren van percelen langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van begroeiing, materialen en andere obstakels. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat de watergang op de vereiste diepte blijft. Dat is nodig om de doorstroming van water niet te belemmeren.

Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, verstuurt het waterschap een schriftelijke waarschuwing. Wordt aan deze waarschuwing niet op tijd gehoor gegeven, dan worden de onderhoudswerkzaamheden door het waterschap uitgevoerd, maar op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen.
Het is dus van groot belang dat op tijd wordt begonnen met het onderhoud aan de B-watergangen!