ABN AMRO

Amsterdam, 31 oktober 2005 ABN AMRO maakt resultaten over eerste 9 maanden 2005 bekend: Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 18,4% hoger vergeleken met eerste 9 maanden 2004

Resultaten eerste negen maanden 2005 (in vergelijking met eerste negen maanden 2004) Totale operationele baten gestegen (+15,0%) door aanhoudend sterke autonome groei van onze activiteiten in het middensegment Bedrijfsresultaat fors hoger (+28,1%), vooral door consumer- en commercial banking-activiteiten Voorzieningen lager (-19,6%) in lijn met de goede kwaliteit van de kredietportefeuille Operationele nettowinst toegenomen (+36,4%) Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders gestegen (+18,4%)

Resultaten derde kwartaal 2005 (in vergelijking met tweede kwartaal 2005) Totale operationele baten hoger (+9,9%) door aanhoudende groei van consumer- en commercial banking-activiteiten, betere performance van WCS en verkoopopbrengst van Real Seguros en van Nachenius, Tjeenk & Co
Beperkte stijging van bedrijfslasten (+2,4%) Sterke toename van bedrijfsresultaat (+27,8%) dankzij aanzienlijke verbetering in bijna alle BU's Voorzieningen omhoog (+EUR 138 mln) door toevoeging aan de algemene Incurred But Not Identified voorziening
Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders gestegen (+22,0%)

Verklaring van de voorzitter
"Het groepsresultaat over de eerste negen maanden van het jaar was goed en kwam tot stand door een sterke autonome batengroei in het middensegment van de particuliere en zakelijke markt in Brazilië, Noord- Amerika, Nederland en Azië. De recent aangekondigde wijzigingen in de groepsstructuur, waardoor de organisatie verder in overeenstemming wordt gebracht met onze op het middensegment gerichte strategie, zullen de beschikbaarheid van ons wereldwijde productaanbod en ons internationale netwerk voor al onze klanten in het middensegment waarborgen en een verdere toename van de baten uit deze klantgroepen ondersteunen. De aanpassing van de organisatiestructuur, in combinatie met de voorgenomen acquisitie van Banca Antonveneta, zal onze solide basis voor duurzame, winstgevende groei versterken."

"Gezien de zeer goede resultaten over het derde kwartaal verwachten wij thans dat de nettowinst (exclusief incidentele posten zoals de opbrengst uit de verkoop van Real Seguros en Nachenius, Tjeenk & Co) over de tweede helft van 2005 ten minste gelijk zal zijn aan die over het eerste halfjaar waarin de nettowinst EUR 1.882 mln bedroeg."

Kerncijfers Groep derde kwartaal 2005
(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Bedrijfsresultaat 1.820 1.424 27,8 28,9 1.064 71,1 74,3 4.599 3.589 28,1 30,0 Waardeveranderingen 200 62 222,6 213,4 138 44,9 31,1 361 449 -19,6 -29,4 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.620 1.362 18,9 20,5 926 74,9 80,7 4.238 3.140 35,0 38,5 Operationele nettowinst 1.208 994 21,5 24,9 637 89,6 98,0 3.122 2.289 36,4 42,1 Periodewinst 1.208 994 21,5 24,9 912 32,5 38,3 3.122 2.671 16,9 21,8 Nettowinst besch. voor aandeelhouders 1.204 987 22,0 25,3 892 35,0 40,8 3.086 2.606 18,4 23,4 Winst per aandeel (in euro's) 0,65 0,54 20,4 0,54 20,4 1,73 1,58 9,5 Efficiency ratio 65,7% 70,5% 74,0% 68,5% 71,7% (alle cijfers zijn exclusief consolidatie effect van private equity deelnemingen) (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % (in miljarden euro's)
Balanstotaal 899,3 855,7 5,1 899,3 727,7 23,6 Aansprakelijk groepsvermogen 42,3 41,6 1,7 42,3 33,2 27,4 Naar risico gewogen activa 272,4 259,9 4,8 272,4 231,6 17,6 Core tier 1 ratio 7,64% 7,51% 7,64% 6,32% BIS tier 1 ratio 9,67% 9,63% 9,67% 8,46% BIS ratio 12,36% 12,45% 12,36% 11,06%
---

ABN AMRO Groep

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 2.486 2.260 10,0 8,1 2.436 2,1 -0,7 6.986 6.728 3,8 3,1 Provisies 1.271 1.126 12,9 11,4 1.115 14,0 10,8 3.464 3.359 3,1 2,0 Handel 457 571 -20,0 -19,5 229 99,6 99,4 1.414 1.028 37,5 38,6 Resultaat financiële transacties 445 468 -4,9 0,7 28 1.310 651 101,2 103,4 Resultaat deeln. met invloed 68 81 -16,0 -18,0 35 94,3 86,0 229 105 118,1 113,4 Overige operationele baten 581 324 79,3 79,5 251 131,5 137,2 1.186 816 45,3 46,7 Totaal operationele baten 5.308 4.830 9,9 9,2 4.094 29,7 27,9 14.589 12.687 15,0 14,5 Totaal operationele bedrijfslasten 3.488 3.406 2,4 1,0 3.030 15,1 11,7 9.990 9.098 9,8 8,4 Bedrijfsresultaat 1.820 1.424 27,8 28,9 1.064 71,1 74,3 4.599 3.589 28,1 30,0 Efficiency ratio 65,7% 70,5% 74,0% 68,5% 71,7% (alle cijfers zijn exclusief consolidatie effect van private equity deelnemingen) (* tegen constante valutakoersen)

Financiële samenvatting

Vanaf dit persbericht zullen we op basis van IFRS als volgt rapporteren:


· Operationele nettowinst geeft het resultaat na belastingen weer van alle huidige activiteiten van de bank, waarbij het nettoresultaat na belastingen van het jaar ervoor beëindigde activiteiten buiten beschouwing wordt gelaten.

· Periodewinst is de operationele nettowinst, inclusief de netto resultaten na belastingen van het jaar ervoor beëindigde activiteiten en inclusief het belang van derden.
· Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders, representeert de periodewinst die aan de gewone aandeelhouders van ABN AMRO uitgekeerd kan worden, wat betekent na aftrek van het belang van derden. De nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders wordt gebruikt om de winst per aandeel te berekenen.

In de tabellen voor de (Strategische) Business Units rapporteren we de operationele nettowinst, behalve als er resultaten van beëindigde activiteiten zijn. In dat geval rapporteren we ook de periodewinst. De nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders wordt enkel op groepsniveau gerapporteerd. We hebben de voorgaande kwartalen voor deze nieuwe definities aangepast.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten namen toe met 15,0%, hoofdzakelijk door de aanhoudend sterke autonome groei van de Strategic Business Unit (SBU) Consumer & Commercial Clients (C&CC). Alle Business Units (BU's) van C&CC boekten in de eerste negen maanden een dubbelcijferige batengroei. Dit is in lijn met de ontwikkeling van het afgelopen jaar, waarin de activiteiten van C&CC een forse groei bleven vertonen, met name in Brazilië, Nederland en Azië. De particuliere kredietportefeuille van de BU Brazilië, is met een toename van 30,5% in de eerste negen maanden, de belangrijkste aanjager van de groei. De BU Nederland (BU NL) profiteerde van een volumestijging van particulier krediet en spaargeld, alsmede van de hoge baten uit boetes bij de vervroegde aflossing van hypotheken. De BU New Growth Markets (BU NGM) zag de baten in Azië fors omhoog gaan, vooral dankzij het succes van de creditcard-activiteiten en het Van Gogh Preferred Banking-concept. Wij verwachten dat de trend van batengroei uit onze activiteiten in het middensegment zal aanhouden in het vierde kwartaal. Ook alle andere (S)BU's, met uitzondering van de BU Private Equity, konden een solide stijging van de baten melden waardoor de kwaliteit ervan verder is verbeterd.


· Tegenover de groei van de operationele baten met 15,0% stond een toename van de totale operationele bedrijfslasten met 9,8%. Alle (S)BU's hadden te maken met hogere kosten, met name bij C&CC, Wholesale Clients (WCS) en Group Functions. De toename bij C&CC vloeide hoofdzakelijk voort uit de (deels eenmalige) CAO-kosten in de BU NL en de BU Brazilië, alsook de waardestijging van de Braziliaanse reaal. Daarnaast werden de investeringen in het Aziatische bedrijf van de BU NGM voortgezet, in de vorm van de opening van nieuwe vestigingen en marketingcampagnes. De lastenstijging bij WCS was hoofdzakelijk te wijten aan hogere automatiseringskosten in verband met een aantal grote ontwikkelingsprojecten en hogere bonusreserveringen. Group Functions zag de kosten oplopen door verhoogde uitgaven voor compliance en automatiseringsprojecten.


---


· Het bedrijfsresultaat verbeterde sterk, vooral dankzij groei van 42,6% in C&CC. Deze verbetering was voornamelijk door de groei van de BU Brazilië, de BU Noord-Amerika (BU NA), de BU NL, de BU NGM en de winst van EUR 229 mln op de verkoop van Real Seguros.


· De voorzieningen waren aanzienlijk lager door de netto vrijval bij WCS en het sterk verlaagde niveau bij de BU NA, in lijn met de goede kwaliteit van de kredietportefeuille.


· De operationele nettowinst steeg in alle (S)BU's, met uitzondering van de BU Private Equity. Dit onderstreept het vermogen van de groep om autonome groei te realiseren.


· Het rendement op eigen vermogen over de eerste negen maanden bedroeg 23,2% ondanks de negatieve invloed van de toename van het eigen vermogen met EUR 2.5 mrd als gevolg van de voorfinanciering van de voorgenomen acquisitie van Banca Antonveneta.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten lieten een forse stijging zien door de aanhoudende groei van de consumer- en commercial banking activiteiten, de verbeterde performance van WCS, alsmede de opbrengst uit de verkoop van Real Seguros in de BU Brazilië en Nachenius, Tjeenk & Co in de BU Private Clients. Alle BU's van C&CC, behalve de BU NL, behaalden hogere operationele baten. Met name de BU NA en de BU Brazilië noteerden een buitengewoon goede performance. De baten van de BU NA gingen omhoog door lagere hedgingkosten en een wederom sterk kwartaal in commercial banking. De BU Brazilië profiteerde van betere Treasury-resultaten en de verdere groei van de particuliere kredietportefeuille. Gecorrigeerd voor het ontbreken van de EUR 57 mln incidentele rentebate die in het tweede kwartaal werd gerapporteerd, bleven de operationele baten gelijk. De toename van de operationele baten van WCS kan worden toegeschreven aan de verbeterde resultaten van Fixed Income en Equities. Als de onder overige operationele baten verantwoorde verkoopopbrengst van Real Seguros (EUR 229 mln) en Nachenius, Tjeenk & Co (EUR 38 mln) buiten beschouwing wordt gelaten, komen de totale operationele baten 4,0% hoger uit.


· De totale operationele bedrijfslasten waren in alle (S)BU's goed onder controle. Bij constante valutakoersen stegen de kosten met 1,0%. Lagere kosten bij de BU NL en Group Functions werden tenietgedaan door hogere kosten bij WCS, de BU Brazilië en de BU Private Clients. De kostenstijging bij WCS was voornamelijk het gevolg van hogere kosten in verband met compliance, controlemaatregelen, Bazel-II en Sarbanes Oxley, zoals reeds aangegeven bij de publicatie van het resultaat over het tweede kwartaal. De toename van de kosten in de BU Brazilië kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de waardestijging van de Braziliaanse reaal. Bij constante valutakoersen waren de kosten in de BU Brazilië 1,6% hoger. Dit percentage ligt ruim onder het inflatieniveau. De kostenstijging in de BU Private Clients had volledig betrekking op een voorziening van EUR 45 mln voor het Franse bedrijf. Group Shared Services (GSS) ligt goed op schema om de beoogde besparingen van EUR 100 mln voor 2005 te verwezenlijken.


· Het bedrijfsresultaat vertoonde een aanzienlijke verbetering doordat de meeste BU's opnieuw groei meldden. Als het bedrijfsresultaat van de BU NL gecorrigeerd wordt voor het wegvallen van de hierboven reeds genoemde incidentele rentebaten, dat van de BU Brazilië voor de verkoopopbrengst van Real Seguros en dat van de BU Private Clients voor de opbrengst van de verkoop van Nachenius, Tjeenk & Co en voor de voorziening van EUR 45 mln met betrekking tot Private Clients Frankrijk, laat het onderliggende bedrijfsresultaat een groei van 16,9% zien.


· Zoals reeds aangegeven bij de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal moesten de voorzieningen worden verhoogd, zij het ten opzichte van een zeer laag niveau. Dit hield voornamelijk verband met een toevoeging van EUR 56 mln aan de algemene Incurred But Not Identified voorziening (tegenover een vrijval van EUR 37 mln in het vorige kwartaal) die werd geboekt bij Group Functions.


· De nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders steeg met 22,0%, vooral dankzij de bijdrages van de BU NA en de BU Brazilië. Gezien de zeer goede resultaten over het derde kwartaal verwachten wij thans dat de nettowinst (exclusief incidentele posten zoals de opbrengst uit de verkoop van Real Seguros en Nachenius, Tjeenk & Co) over de tweede helft van 2005 ten minste gelijk zal zijn aan die over het eerste halfjaar waarin de nettowinst EUR 1.882 mln bedroeg.


· Het rendement op eigen vermogen over het derde kwartaal bedroeg 24,1%, een verbetering van
3 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal.
---


· De efficiency ratio verbeterde tot 65,7%. Gecorrigeerd voor de verkoopopbrengst van Real Seguros en Nachenius, Tjeenk & Co en de EUR 45 mln herstructureringsvoorziening in de BU Private Clients, verbeterde de efficiencyratio tot 68,3%.


· De naar risico gewogen activa (RGA) van de Groep stegen met 4,8% naar EUR 272,4 mrd per 30 september 2005. Deze toename kwam vooral voor rekening van WCS en de BU NA terwijl ook het effect (+EUR 2 mrd) van de sterkere Braziliaanse reaal en Amerikaanse dollar een rol speelde.


· De tier 1 ratio per 30 september 2005 kwam 4 basispunten hoger uit op 9,67%. De core tier 1 ratio steeg met 13 basispunten tot 7,64%. De BIS-ratio bedroeg 12,36%, een daling van 9 basispunten. Het effect van de aandelenemissie van EUR 2,5 mrd op de vermogensratio's bedroeg 92 basispunten. De voorgenomen consolidatie van Banca Antonveneta zal de vermogensratio's verlagen, maar het blijft ons streven om voor eind 2006 de tier 1 ratio en de core tier 1 ratio weer op een niveau van respectievelijk 8% en 6% te brengen. Dit zal worden gerealiseerd door een gedisciplineerd kapitaalbeheer, waaronder een eventuele vermindering van de RGA en de verkoop van bedrijfsonderdelen die niet tot onze kernactiviteiten behoren. Onze doelstelling op de middellange termijn blijft onveranderd een tier 1 ratio van 8,5% en een core tier 1 ratio van 6,5%. ABN AMRO zal de neutralisatie van het stockdividend hervatten vanaf het interim-stockdividend 2006.


---

Recente ontwikkelingen

De verkoop van Nachenius, Tjeenk & Co aan BNP Paribas Private Bank werd op 1 juli 2005 afgerond. Het besluit om Nachenius, Tjeenk & Co te verkopen is in overeenstemming met de strategie van ABN AMRO Private Clients om zich op haar kernactiviteiten te richten.

Als onderdeel van de versnelling van het Group Shared Services (GSS) programma hebben we op 1 september 2005 aangekondigd dat er servicecontracten met vijf IT-bedrijven zijn getekend voor wereldwijde dienstverlening voor een periode van vijf jaar en met een totale waarde van ongeveer EUR 1,8 mrd. De verdere stroomlijning van de bank's wereldwijde IT organisatie zal leiden tot een verbetering van de IT- dienstverlening binnen de Groep en tot significante efficiëntievoordelen. Zoals eerder aangegeven worden de kostenbesparingen van het GSS IT-initiatief geraamd op minimaal EUR 258 mln per jaar vanaf 2007 (exclusief de besparing voortvloeiend uit het EDS-contract). Gecombineerd met de andere GSS initiatieven (offshoring, HR, vastgoed), ondersteunen de IT-besparingen de groep in het behalen van de significante en duurzame GSS besparingen van in totaal ten minste EUR 600 mln vanaf 2007 (exclusief de besparing voortvloeiend uit het EDS-contract), zoals ook gecommuniceerd in eerdere aankondigingen.

Op 26 september 2005 maakte ABN AMRO bekend dat een overeenkomst was getekend met Banca Popolare Italiana (BPI) en een aantal andere aandeelhouders over de aankoop van in totaal 121.560.835 aandelen (ofwel een belang van 39,37%) in Banca Antonveneta. ABN AMRO betaalt EUR 26,50 per aandeel, wat gelijk is aan een totaalbedrag in contanten van EUR 3,2 mrd. Op basis van 100% eigendom komt het totaalbedrag in contanten uit op EUR 7,2 mrd. Banca d'Italia, Consob en alle overige relevante autoriteiten zijn gedurende het proces geïnformeerd en geconsulteerd. De overdracht van de aandelen zal plaatsvinden nadat aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder besluiten van de rechtbank van Milaan, Consob en Banca d'Italia. Gevoegd bij het huidige belang van 29,91% zal ABN AMRO na afronding van de transactie 69,28% van het aandelenkapitaal van Banca Antonveneta bezitten. In overeenstemming met de Italiaanse regelgeving zal ABN AMRO een verplicht bod van EUR 26,50 per aandeel in contanten uitbrengen op de overige uitstaande aandelen Banca Antonveneta. Nadere bijzonderheden over dit bod zullen bekend worden gemaakt nadat de gebruikelijke goedkeuringen van de toezichthoudende instanties met betrekking tot het bod zijn verkregen. ABN AMRO zal nauw samenwerken met het management van Banca Antonveneta bij de implementatie van het bedrijfsplan en zal hierover en over de resultaten van Banca Antonveneta in een later stadium nadere bijzonderheden bekendmaken. ABN AMRO verwacht dat de acquisitie vanaf 12 maanden na afronding van het bod op de resterende aandelen zal gaan bijdragen aan de winst per aandeel. De jaarlijkse kosten- en financieringssynergieën worden geraamd op ongeveer EUR 160 mln vanaf eind 2007. Doordat de afronding van de acquisitie naar een latere datum is verschoven, zullen de eerste kostensynergieën nu worden gerealiseerd vanaf 2006. Sinds ons vorige persbericht hebben wij voor de transactie met BPI de vereiste goedkeuring of verklaring van geen bezwaar ontvangen van Banca d'Italia, de Europese Commissie, de Nederlandsche Bank, ISVAP en de Ierse Financial Services Regulatory Authority.

Op 14 oktober 2005 kondigde ABN AMRO aan dat de organisatiestructuur verder in lijn wordt gebracht met de strategische focus op het middensegment, met als doel het winstgevend groeipotentieel van de Groep te benutten. De wijzigingen hebben tot doel de dienstverlening aan onze klanten in het middensegment te verbeteren door de toegang tot ons netwerk en ons wereldwijde productaanbod te vergroten. Met het oog op de nieuwe structuur, waarin de strategische focus op het middensegment duidelijk tot uitdrukking komt, wordt tevens het besturingsmodel aangescherpt en zijn drie nieuwe leden van de Raad van Bestuur voorgedragen voor benoeming. Vanaf 1 januari 2006 opereert de bank in vijf regionale Client BU's, twee mondiale Client BU's, twee BU-overschrijdende segmenten en drie Product BU's. Daarnaast wordt een wereldwijd opererende dienstenorganisatie gevormd, bestaande uit Group Shared Services en de dienstenonderdelen van de verschillende BU's. In de nieuwe structuur wordt WCS ontvlochten om het wereldwijde productaanbod van deze SBU beter beschikbaar te maken voor alle klanten van de Groep. De kernproducten van WCS worden ondergebracht in de nieuwe BU Global Markets. In lijn met onze strategie zal de BU Global Clients zich richten op de bestaande groep van multinationale ondernemingen. De overige zakelijke klanten van WCS worden ondergebracht bij de vijf regionale Client BU's. Tijdens de Beleggersdag die op 14 december 2005 wordt gehouden zal een nieuwe externe rapportagestructuur bekend worden gemaakt.

Zoals reeds aangegeven in eerdere persberichten is de bank nog steeds onderwerp van eerder omschreven procedures inzake de naleving van de Amerikaanse Bank Secrecy Act en de daarmee verband houdende schriftelijke overeenkomst. Ingestelde onderzoeken hebben gevolgen gehad voor de activiteiten van de bank in de Verenigde Staten en zullen dit ook in de toekomst hebben. Het gaat onder andere om procedurele beperkingen ten aanzien van de uitbreiding van activiteiten en de bevoegdheden die anderszins als financiële holding kunnen worden uitgeoefend.


---

SBU CONSUMER & COMMMERCIAL CLIENTS

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 2.057 2.008 2,4 -0,2 1.758 17,0 9,9 5.879 5.170 13,7 10,0 Provisies 490 428 14,5 11,8 447 9,6 3,3 1.354 1.294 4,6 2,2 Handel 41 37 10,8 9,7 15 173,3 171,3 118 90 31,1 31,8 Resultaat financiële transacties 53 48 10,4 4,2 -90 108 -227 Resultaat deeln. met invloed 38 40 -5,0 -8,5 21 81,0 68,1 100 62 61,3 54,7 Overige operationele baten 517 260 98,8 99,1 222 132,9 139,3 1.025 707 45,0 46,5 Totaal operationele baten 3.196 2.821 13,3 10,9 2.373 34,7 28,4 8.584 7.096 21,0 17,9 Totaal operationele bedrijfslasten 1.842 1.823 1,0 -1,2 1.586 16,1 10,4 5.312 4.802 10,6 7,8 Bedrijfsresultaat 1.354 998 35,7 33,0 787 72,0 64,7 3.272 2.294 42,6 39,0 Waardeveranderingen 200 175 14,3 10,7 167 19,8 8,1 518 437 18,5 9,6 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.154 823 40,2 37,7 620 86,1 80,0 2.754 1.857 48,3 45,9 Belastingen 321 281 14,2 4,9 204 57,4 41,5 845 545 55,0 40,7 Operationele nettowinst 833 542 53,7 54,7 416 100,2 98,9 1.909 1.312 45,5 48,1 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 224 0 239 Periodewinst 833 542 53,7 54,7 640 30,2 29,3 1.909 1.551 23,1 25,3 Efficiency ratio 57,6% 64,6% 66,8% 61,9% 67,7% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 70.549 70.690 -0,2 70.549 70.193 0,5 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 256,9 244,7 5,0 256,9 217,8 18,0 Naar risico gewogen activa 174,0 167,3 4,0 174,0 145,8 19,3

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn alle cijfers in onderstaande analyse (percentages als in bovenstaande tabel) berekend bij constante valutakoersen.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn onderstaande cijfers en commentaar gecorrigeerd voor het effect van de verkoopopbrengst van EUR 229 mln bruto (netto EUR 196 mln) van Real Seguros.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten in C&CC namen toe met 14,7%. Alle BU's boekten in de eerste negen maanden een dubbelcijferige batengroei. De totale operationele baten van de BU NL waren 12,8% hoger. De klanttevredenheid in de BU NL, en met name in het middensegment van de particuliere en zakelijke markt, verbeterde dankzij een betere dienstverlening en productaanbod. Dit resulteerde in een vergroting van het marktaandeel in kredieten, spaargelden en levensverzekeringsproducten. De operationele baten werden ook verbeterd door een toename van de boetes voor vervroegde hypotheekaflossingen. De BU NA zag de totale operationele baten stijgen met 14,3% voornamelijk door de toegenomen bijdrage van de commercial banking-activiteiten en de lagere hedgingkosten. De baten uit het hypotheekbedrijf daalden met 23%. Voornamelijk doordat marktbreed minder hypotheken werden overgesloten, daalden de baten uit hypotheekproductie. In de komende periode zou de verwachte hogere rentevolatiliteit kunnen leiden tot hogere hedgingkosten die, in combinatie met de mogelijke verdere negatieve invloed van een vlakke yieldcurve, een teruggang in de baten tot gevolg zou kunnen hebben. In de BU Brazilië was de particuliere kredietportefeuille de belangrijkste aanjager van de groei van de totale operationele baten met 11,8%. De totale operationele baten van de BU NGM stegen met 20,0%. Het Aziatische bedrijf leverde hieraan een zeer forse bijdrage dankzij het aanhoudende succes van het Van Gogh Preferred Banking-concept en de creditcard-activiteiten. Bouwfonds behaalde een stijging van 29,9% in de totale operationele baten, gedreven door de verdere groei van de woninghypotheek- en vastgoedfinancieringsportefeuilles en de toename van de boetes voor vervroegde hypotheekaflossing.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 7,8% vooral door kostenstijgingen in de BU NL, met name door de overheveling van Stater, in de BU Brazilië als gevolg van de waardestijging van de Braziliaanse reaal en door hogere kosten in verband met de CAO implementatie per 1 september 2004. Tegen constante wisselkoersen bleef de groei van de bedrijfslasten in de BU Brazilië ruim beneden het inflatieniveau. In de BU NGM stegen de totale operationele bedrijfslasten vanwege de investeringen in de verschillende activiteiten in Azië.


· Het bedrijfsresultaat verbeterde met 29,0%, hoofdzakelijk door de BU NL, de BU Brazilië en de BU NA.


· De voorzieningen waren 9,6% hoger doordat hogere voorzieningen moesten worden getroffen in de BU NL en de BU Brazilië. Het nog altijd lage voorzieningenniveau in de BU NA bood gedeeltelijke compensatie.


· De effectieve belastingdruk liep op van 29,3% naar 32,2%.
---


· De periodewinst steeg met 12,6%.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten namen toe met 2,8%. Alle BU's, met uitzondering van BU NL, zagen de onderliggende operationele baten stijgen. De totale operationele baten van de BU NA stegen met 5,4% dankzij goede prestaties van de zakelijke kredietverlening en lagere hedgingkosten. De totale operationele baten van de BU Brazilië stegen met 6,0% als gevolg van de betere Treasury-resultaten en sterke groei van de particuliere kredietportefeuille. In de BU NGM zorgde de aanhoudende groei van zowel debet- als creditproducten voor een toename van de totale operationele baten met 25,9%. De totale operationele baten van Bouwfonds groeiden met 5,3% als gevolg van de aanhoudende sterke groei van woningbouwfinanciering in Nederland. In de BU NL werd een daling van de operationele baten van 6,0% gerapporteerd, maar gecorrigeerd voor de incidentele rentebaten in het tweede kwartaal waren de onderliggende operationele baten op een stabiel niveau.


· De totale operationele bedrijfslasten daalden met 1,2% door een goede kostenbeheersing in alle BU's. De bedrijfslasten van de BU NL namen af met 4,0% door lagere reserveringen voor prestatiegerelateerde bonussen. De goede kostendiscipline in de BU NA vertaalde zich in een daling van de bedrijfslasten met 1,9%. De bedrijfslasten in de BU Brazilië waren 1,6% hoger, maar dit percentage ligt nog altijd beneden het inflatieniveau. De BU NGM werd geconfronteerd met 16,1% hogere bedrijfslasten door uitgaven voor marketingcampagnes en de opening van nieuwe vestigingen. Bouwfonds meldde een daling van de bedrijfslasten met 5,2% doordat er, in tegenstelling tot het tweede kwartaal, geen aandelenopties werden uitgeoefend.

Door de goede performance van de BU Brazilië, de BU NA en de BU NGM nam het bedrijfsresultaat voor belastingen toe met 10,0% naar EUR 1.125 mln.


· De voorzieningen waren 10,7% hoger.


· De periodewinst steeg met 18,5%.


---

Business Unit Nederland

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % K3 2004 mut in % 2005 2004 mut in % Rente 682 760 -10,3 629 8,4 2.086 1.866 11,8 Provisies 167 157 6,4 156 7,1 498 461 8,0 Handel 12 13 -7,7 7 71,4 37 25 48,0 Overige operationele baten 50 39 28,2 24 108,3 128 86 48,8 Totaal operationele baten 911 969 -6,0 816 11,6 2.749 2.438 12,8 Totaal operationele bedrijfslasten 668 696 -4,0 609 9,7 2.016 1.868 7,9 Bedrijfsresultaat 243 273 -11,0 207 17,4 733 570 28,6 Waardeveranderingen 74 64 15,6 38 94,7 202 132 53,0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 169 209 -19,1 169 0,0 531 438 21,2 Belastingen 51 64 -20,3 56 -8,9 161 143 12,6 Operationele nettowinst 118 145 -18,6 113 4,4 370 295 25,4 Efficiency ratio 73,3% 71,8% 74,6% 73,3% 76,6% 30 sep. 05 30 jun. 05 mut. in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut. in % Medewerkers (fte's) 20.141 20.078 0,3 20.141 19.846 1,5 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 91,7 90,1 1,8 91,7 86,6 5,9 Naar risico gewogen activa 61,1 59,9 2,0 61,1 55,5 10,1

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004

Vermeld dient te worden dat de netto rentebaten over het tweede kwartaal van 2005 een correctie voor voorgaande jaren en voor de eerste twee kwartalen van 2005 bevatten. De incidentele post bedroeg EUR 45 mln met betrekking tot voorgaande jaren en EUR 23 mln voor de eerste twee kwartalen van 2005.

Tevens dient te worden aangetekend dat Stater, dat per 1 januari 2005 werd overgeheveld van de BU NGM naar de BU NL, in de eerste negen maanden van vorig jaar EUR 54 mln bijdroeg aan de operationele baten en EUR 50 mln aan de operationele bedrijfslasten.


· De totale operationele baten namen toe met 12,8% tot EUR 2.749 mln. De BU NL had onverminderd profijt van de ingeslagen strategische koers om de huisbankier voor al haar klanten te worden. De verdere verbetering van de dienstverlening en het productassortiment leidde tot een fors hogere klanttevredenheid, met name in het middensegment zoals Preferred Banking-klanten, grotere MKB- relaties en grote ondernemingen. Hierdoor kon de BU NL haar klantenbestand in het middensegment uitbreiden en meer producten verkopen. De BU NL slaagde erin marktaandeel te winnen in kredieten, spaargelden en levensverzekeringsproducten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen stegen de netto rentebaten met 11,8% tot EUR 2.086 mln. Deze groei hield deels ook verband met de bovengenoemde verantwoording van rentebaten uit voorgaande jaren en een stijging van de boetes voor vervroegde hypotheekaflossing met EUR 65 mln. In de eerste negen maanden van 2005 is voor EUR 115 mln aan boetes ontvangen door de vervroegde aflossing van hypotheken. Dit weerspiegelt het hoge niveau van hypotheekoversluitingen in Nederland. Waarschijnlijk blijven de boetes voor vervroegde hypotheekaflossing niet op dit hoge niveau aangezien de lange rente lijkt te zijn gestabiliseerd. Om de toekomstige netto rentebaten op peil te houden, werd het balanseffect van het hoge aantal vervroegde aflossingen in het derde kwartaal gedeeltelijk geneutraliseerd door een aanpassing in de financiering. Dit neutralisatiebeleid ten aanzien van het balanseffect van vervroegde hypotheekaflossingen zal worden voortgezet. Deze aanpassingen hebben op de korte termijn een negatief effect op de netto rentebaten, maar zullen de invloed op marges in de toekomst verminderen. De BU NL zag haar hypotheekproductie met 20% stijgen, wat resulteerde in een toename van 1,1% in de gemiddelde omvang van de hypotheekportefeuille tot EUR 44,5 mrd.

In vrijwel alle overige productcategorieën werd een dubbelcijferige volumegroei geboekt, dankzij een groeiend marktaandeel en een grotere vraag naar deze producten. Zo is het marktaandeel van de BU NL in particulier krediet met ruim 3 procentpunt gestegen en bedraagt het nu bijna 25%. De stijging van de kredietvolumes bood ruimschoots compensatie voor de iets lagere marges. De marges op de hypotheekportefeuille stonden onder druk omdat de vrijkomende gelden uit aflopende hoogrentende leningen tegen een lagere rente moesten worden uitgezet en de concurrentie op de hypotheekmarkt fel bleef. Door de lagere korte rente stonden de marges op rekening-courantkrediet eveneens onder druk.

Aan de passiefzijde lieten de particuliere spaargelden een sterke volumegroei zien, zodat het marktaandeel toenam tot boven 20%. Dit onderstreept het succes van de strategie van de BU NL om de huisbankier van al haar klanten te worden. Door ons actief te richten op het verhogen van de marges op particuliere spaarproducten zijn wij erin geslaagd de trend van dalende marges op spaargelden om te buigen. Dit weerspiegelt de verbetering van het prijsconcurrerend vermogen van de BU NL.
---


· De totale operationele bedrijfslasten gingen met 7,9% omhoog naar EUR 2.016 mln, hoofdzakelijk als gevolg van de overheveling van Stater en de bonusreserveringen in verband met het in de nieuwe CAO ingevoerde flexibele beloningssysteem. In de nieuwe CAO is overeengekomen dat de garantieregeling winstuitkering wordt beëindigd en dat het personeel daarvoor in 2005 en 2006 compensatie ontvangt. De compensatie voor 2005 is eind 2004 ten laste van het resultaat gebracht. De compensatie voor 2006 wordt in 2005 gereserveerd. Na 2005 hoeft er geen compensatie meer geboekt te worden.


· Het bedrijfsresultaat nam toe met 28,6% tot EUR 733 mln. De efficiency ratio verbeterde met 3,3 procentpunt tot 73,3%.


· De voorzieningen werden met EUR 70 mln verhoogd naar EUR 202 mln, voornamelijk in de MKB en particuliere kredietportefeuille. Dit weerspiegelt de trage economische groei in Nederland en de verandering in de activiteiten-mix als gevolg van de sterke groei van de particuliere kredietportefeuille. De voorzieningen voor de hypotheekportefeuille bleven stabiel.


· De operationele nettowinst steeg met 25,4% naar EUR 370 mln.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten daalden met 6,0% tot EUR 911 mln, voornamelijk als gevolg van de afwezigheid van de incidentele rentebaten die in het tweede kwartaal werden geboekt. Exclusief deze eenmalige post bleven de operationele baten gelijk. Op basis van deze correctie, daalden de netto rentebaten met EUR 21 mln naar EUR 682 mln. Bij deze daling speelde het negatieve effect van de bovengenoemde aanpassing in de passieve financiering met betrekking tot vervroegde hypotheekaflossingen een rol. De ontvangen boetes voor vervroegde hypotheekaflossing gingen met EUR 11 mln omhoog naar EUR 48 mln. Het gemiddelde totale kredietvolume nam toe met 1,8%. De drijvende factoren waren de sterke volumegroei van zakelijk krediet (vooral rekening-courantkredieten en roll-overleningen) en, zij het in mindere mate, de groei van particulier krediet en hypotheken. De BU NL is begonnen met de verkoop van hypotheken via grote intermediairs. Daarnaast heeft ABN AMRO als een van de eerste grote Nederlandse banken de internethypotheek geïntroduceerd. De resultaten van deze initiatieven zullen naar verwachting in 2006 zichtbaar worden. De marges op vrijwel alle kredietproducten waren stabiel.

Een aanzienlijke volumegroei werd behaald bij particuliere en zakelijke spaargelden. Het gemiddelde volume van de particuliere spaargelden nam toe met 1,7%. Na een verruiming in het tweede kwartaal bleven de marges op particuliere spaarproducten in het derde kwartaal stabiel. De zakelijke spaargelden lieten, dankzij een verbeterd productaanbod, een gemiddelde volumestijging van 3,4% zien. De lagere marges op nieuwe zakelijke spaarproducten drukten de marges op de totale zakelijke spaargelden. De netto provisiebaten namen toe met EUR 10 mln tot EUR 167 mln dankzij hogere provisies op effecten- en betaaldiensten.


· De totale operationele bedrijfslasten daalden met 4,0% tot EUR 668 mln. Deze daling kwam vooral door het lagere niveau van prestatiegerelateerde bonusreserveringen, die overeenkomstig de nieuwe CAO worden gevormd. In het tweede kwartaal werden de bonussen voor zowel het eerste als het tweede kwartaal gereserveerd. Dit had een kostenverhogend effect van EUR 17 mln in het tweede kwartaal. De daling van de operationele bedrijfslasten van de BU NL hield ook verband met het feit dat het beoogde CAO-effect van een verlaging van de personeelskosten merkbaar begon te worden.


· Het bedrijfsresultaat daalde 11,0% tot EUR 243 mln. De efficiency ratio nam toe met 1,5 procentpunt tot 73,3%. Exclusief het effect van de incidentele rentebaten en de in het tweede kwartaal verantwoorde bonuskosten met betrekking tot het eerste kwartaal, steeg het bedrijfsresultaat met 4,3% en verbeterde de efficiency ratio met 1,2 procentpunt.


· De voorzieningen werden verhoogd tot EUR 74 mln ofwel 49 basispunten van de gemiddelde RGA. Dit weerspiegelt de trage economische groei in Nederland en de verandering in de activiteiten-mix als gevolg van de sterke groei van de particuliere kredietportefeuille. De RGA namen toe met 2,0% tot EUR 61,1 mrd.


· De effectieve belastingdruk van de BU NL bleef relatief stabiel op 30,2%.


· De operationele nettowinst kwam 18,6% lager uit op EUR 118 mln. Exclusief eenmalige posten in het tweede kwartaal was de operationele nettowinst 12,4% hoger.
---

Strategische initiatieven

De strategie van de BU NL is erop gericht de huisbankier van al haar klanten te worden. Om deze strategie te realiseren, streeft zij naar een dienstverlening waarmee zij zich in de markt duidelijk onderscheidt, die in alle gevallen een persoonlijk karakter heeft en die via elk distributiekanaal beschikbaar is. In overeenstemming met het profiel van de Groep is de BU NL met name sterk gepositioneerd in de segmenten meer bemiddelde particuliere relaties en middelgrote ondernemingen.

In het derde kwartaal is de tevredenheid van onze klanten in het middensegment verder toegenomen. De klanttevredenheid onder Preferred Banking-klanten verbeterde aanzienlijk. Deze verbetering kan vooral worden toegeschreven aan de toegenomen waardering voor de dienstverlening door de account manager. Tweederde van onze Preferred Banking-klanten beschouwt hun Preferred Banker als hun persoonlijke contactpersoon bij de bank. De strategie om bankvestigingen op zaterdag en koopavonden open te stellen is eveneens zeer succesvol gebleken. De verruiming van de openingstijden bleek vooral in de behoefte van onze Preferred Banking-klanten te voorzien en heeft dan ook geleid tot de verkoop van een bovengemiddeld aantal adviesproducten.

Overeenkomstig onze focus op het middensegment heeft de BU NL haar dienstverlening aan de top van de MKB-markt verbeterd. Om groeiende bedrijven te ondersteunen, startte ABN AMRO met een coaching- service voor ondernemers. Wij bieden ondernemers een coach om hen te helpen duurzame winstgevende groei te realiseren. Bij deze service, die onder de naam CoachMatch is geïntroduceerd, wordt gebruikgemaakt van de kennis van ervaren ondernemers. Daarnaast is door de invoering van een callcenter voor het MKB de klanttevredenheid over de diensten van callcenters verbeterd.

De BU NL heeft een krachtige strategie ontwikkeld die gericht is op distributie via meerdere kanalen. Hierdoor zijn klanten in snel tempo gebruik gaan maken van internet en andere directe distributiekanalen. In het derde kwartaal nam het aantal internetklanten met 6% toe en lag het aantal internetbetalingen 34% boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Momenteel wordt 80% van alle betalingen via de directe kanalen uitgevoerd. Hieruit blijkt de voorkeur van klanten voor efficiëntere distributiekanalen. Bovendien hoeven kantoormedewerkers minder tijd te besteden aan de verkoop van standaardproducten.

ABN AMRO heeft als eerste bank wereldwijd internet bankieren voor de grootzakelijke markt in Nederland geïntroduceerd. Met Access Online hebben bedrijven online inzicht in alle nationale en internationale betaalstromen en kunnen ze alle dagelijkse bancaire transacties regelen, zoals betalingen, documentaire kredieten, valutatransacties en in een later stadium deposito's en cashmanagement. Bedrijven met activiteiten in verschillende landen en in verschillende valuta's, hebben vooral baat bij de snelheid en het gemak.


10

Business Unit Noord-Amerika

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 578 523 10,5 7,8 549 5,3 4,7 1.671 1.678 -0,4 2,0 Provisies 170 156 9,0 6,4 158 7,6 7,1 471 465 1,3 3,7 Handel 21 21 0,0 -2,4 27 -22,2 -22,6 62 78 -20,5 -18,8 Resultaat financiële transacties 27 49 -44,9 -46,3 -85 75 -227 Overige operationele baten 110 90 22,2 19,6 88 25,0 24,7 294 312 -5,8 -3,6 Totaal operationele baten 906 839 8,0 5,4 737 22,9 22,3 2.573 2.306 11,6 14,3 Totaal operationele bedrijfslasten 535 532 0,6 -1,9 483 10,8 10,2 1.570 1.532 2,5 5,0 Bedrijfsresultaat 371 307 20,8 18,0 254 46,1 45,4 1.003 774 29,6 32,6 Waardeveranderingen 7 2 250,0 240,0 68 -89,7 -89,9 14 120 -88,3 -88,3 Bedrijfsresultaat voor belastingen 364 305 19,3 16,6 186 95,7 94,8 989 654 51,2 54,8 Belastingen 115 81 42,0 38,6 36 219,4 217,8 298 183 62,8 67,1 Operationele nettowinst 249 224 11,2 8,6 150 66,0 65,3 691 471 46,7 50,1 Efficiency ratio 59,1% 63,4% 65,5% 61,0% 66,4% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 16.718 16.859 -0,8 16.718 17.159 -2,6 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 92,8 88,4 5,0 92,8 73,6 26,1 Naar risico gewogen activa 68,1 64,8 5,1 68,1 53,8 26,6

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn alle cijfers in onderstaande analyse (percentages als in bovenstaande tabel) berekend bij constante valutakoersen.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten namen toe met 14,3% dankzij de stijging van de baten uit commercial banking en lagere hedgingkosten. De netto rentebaten stegen met 2,0% doordat de hogere marges op creditgelden en de groei van de zakelijke kredietportefeuille ruimschoots compensatie boden voor het negatieve effect van de vlakke yieldcurve en de druk op de marges van de zakelijke kredietverlening. De overige bronnen van inkomsten namen fors toe, voornamelijk als gevolg van lagere hedgingkosten met betrekking tot AFS (available for sale) portefeuilles. De groei van de niet-rentebaten woog op tegen de daling van 23,0% in de hypotheekbaten, die het gevolg was van een marktbrede teruggang in het volume van hypotheekoversluitingen. Dit resultaat, en met name de aanhoudende autonome groei van de commercial banking-activiteiten, stemt tot tevredenheid gezien de matige economische groei in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de verwachte hogere rentevolatiliteit zou kunnen leiden tot hogere hedgingkosten die, in combinatie met het mogelijk verdere negatieve effect van de vlakke yieldcurve, in de komende kwartalen een teruggang in de baten tot gevolg kunnen hebben.

Uitgedrukt in Amerikaanse dollars namen de operationele baten uit commercial banking-activiteiten met 10,0% toe. De netto rentebaten stegen ondanks het negatieve effect van de vlakke yieldcurve en de druk op kredietmarges als gevolg van concurrentie. De stijging van de netto rentebaten vloeide voort uit de verdere verruiming van de marges op creditgelden en de groei van 6,1% in de kredietverlening. De provisiebaten stegen met 18,6%, vooral dankzij toegenomen cross-selling van derivaten, mandaten voor syndicaatsleningen en valutaproducten. De provisiebaten vertegenwoordigden 26,8% van de totale baten van commercial banking.

De baten uit retail banking-activiteiten, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, namen toe met 4,6%. De voornaamste bijdrage was afkomstig van de hogere provisiebaten, die een impuls kregen van de toename van zakelijke en particuliere betaalrekeningen met per saldo ruim 31.000 in een markt die door felle concurrentie wordt gekenmerkt. Deze groei van het aantal betaalrekeningen leidde tot hogere vergoedingen voor rekening-courantkredieten en voor het gebruik van geldautomaten en betaalkaarten. De netto rentebaten namen licht toe, waarbij de sterke groei van 16,5% van de home equity-portefeuille (kredietverlening waarbij de overwaarde van de eigen woning wordt benut) werd tenietgedaan door een daling van de marges.

De baten uit het hypotheekbedrijf daalden met 23,0% tot USD 201 mln en vormden daarmee 6,2% van de totale operationele baten van de BU NA. De daling van de totale hypotheekbaten was voornamelijk het gevolg van een daling van 60,9% in de hypotheekproductie. Deze teruggang vloeide voort uit een verschuiving in de markt naar `non-conforming' hypotheekproducten, die vóór het tweede kwartaal van 2005 niet op grote schaal door de BU NA werden verkocht. Als gevolg daarvan ging het volume van de hypotheekproductie met 8,8% omlaag naar USD 37,5 mrd terwijl de marges op `conforming' hypotheekproducten tegelijkertijd fors daalden. De baten uit het beheer van bestaande hypotheken, Mortgage Servicing Rights (MSR), inclusief hedgingresultaten, namen toe met 5,3% naar USD 158 mln
---

bij een portefeuille van USD 205 mrd. De marktwaarde van de MSR-portefeuille bleef stabiel op USD 2,5 mrd wat overeenkomt met een boekwaarde van USD 2,1 mrd.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 5,0% door hogere marketinguitgaven. De personeelskosten bleven stabiel.


· Het bedrijfsresultaat verbeterde met 32,6% en de efficiency ratio met 5,4 procentpunt tot 61,0%.


· De voorzieningen werden verlaagd van 28 basispunten van de gemiddelde RGA tot 3 basispunten. Deze daling was een gevolg van het lage niveau van de bruto voorzieningen en van na afboeking ontvangen bedragen, wat de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille weerspiegelt.


· De operationele nettowinst steeg met 50,1%.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten stegen met 5,4%. Dit was grotendeels te danken aan lagere hedgingkosten met betrekking tot de AFS-portefeuille en hogere netto rentebaten. De groei van de netto rentebaten werd ondersteund door de verdere toename van de gehele zakelijke kredietportefeuille en de hogere volumes van nog niet gesecuritiseerde hypotheken.

Uitgedrukt in Amerikaanse dollars namen de baten uit commercial banking toe met 3,0% door de groei van de totale kredietportefeuille, de hogere marges op creditgelden en het herstel van de provisiebaten. De groei van de kredietportefeuille was vooral afkomstig van de zakelijk vastgoed-portefeuille. De zakelijke kredietportefeuille bleef qua omvang gelijk. De groei van de kredietfaciliteiten bedroeg 3.0%, wat erop wijst dat klanten voor de komende maanden een stijging van hun uitgaven en financieringsbehoeften voorzien. De provisies stegen dankzij een groter aantal mandaten voor syndicaatsleningen.

De baten uit retail banking stegen met 2,6% dankzij hogere provisies. De provisiebaten gingen omhoog door de forse toename van het aantal particuliere en zakelijke betaalrekeningen na een in juli gehouden promotiecampagne. De netto rentebaten bleven gelijk. De stijging van 1,2% in home equity-leningen werd tenietgedaan door een margedaling als gevolg van de toegenomen concurrentie.

De baten van het hypotheekbedrijf namen af met 27,2% tot USD 59 mln door lagere baten uit de verkoop van nieuwe hypotheken. Het volume van de nieuwe hypotheekproductie ging met USD 1,9 mrd omhoog naar USD 15,0 mrd, waarmee het marktaandeel uitkwam op ongeveer 1,8%. Deze volumestijging werd ruimschoots tenietgedaan door een daling van de marges op nieuwe hypotheken. Recentelijk zijn nieuwe innovatieve ARM (adjustable rate mortgages ­ hypotheken met variabele rente) producten op de markt gebracht. Hierdoor is verdere margedruk ontstaan bij zowel de conforming als de traditionele ARM-producten, de twee segmenten waarin wij actief zijn. De kredietaanvragen namen, exclusief de bovengenoemde nieuwe producten, in lijn met de marktontwikkeling af. Dit zal, in combinatie met de voorziene neerwaartse druk op de marges op nieuwe hypotheken, een negatief effect hebben op de baten uit het hypotheekbedrijf in het vierde kwartaal.


· De bedrijfslasten daalden met 1,9% door lagere marketinguitgaven en beheerskosten. Deze ontwikkeling illustreert de goede kostendiscipline in de BU NA.


· Het bedrijfsresultaat nam met 18,0% toe en de efficiencyratio verbeterde met 4,3 procentpunt naar 59,1%.


· De voorzieningen bleven op een ongewoon laag niveau van 4 basispunten van de gemiddelde RGA. Dit was te danken aan het lage niveau van de bruto voorzieningen en de na afboeking ontvangen bedragen en weerspiegelt de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille. Voor de komende kwartalen voorzien wij een stijging, aangezien het huidige niveau uitzonderlijk laag is.


· De operationele nettowinst steeg met 8,6%.


12

Business Unit Brazilië

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 569 500 13,8 6,2 409 39,1 9,8 1.489 1.144 30,2 9,9 Provisies 96 82 17,1 8,5 84 14,3 -16,7 237 228 3,9 -15,6 Handel en financiële transacties 25 3 -24 32 -26 Overige operationele baten 271 63 38 376 105 Totaal operationele baten 961 648 48,3 41,3 507 89,5 62,1 2.134 1.451 47,1 27,5 Totaal operationele bedrijfslasten 445 411 8,3 1,6 341 30,5 5,5 1.187 963 23,3 5,1 Bedrijfsresultaat 516 237 117,7 110,2 166 210,8 178,2 947 488 94,1 71,8 Waardeveranderingen 88 87 1,1 -5,6 54 63,0 28,1 238 167 42,5 19,4 Bedrijfsresultaat voor belastingen 428 150 185,3 177,4 112 709 321 120,9 99,1 Belastingen 97 92 5,4 -19,9 67 44,8 -2,1 232 106 118,9 37,5 Operationele nettowinst 331 58 45 477 215 121,9 129,4 Efficiency ratio 46,3% 63,4% 67,3% 55,6% 66,4% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 26.151 26.658 -1,9 26.151 26.800 -2,4 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 22,8 18,6 22,6 22,8 14,0 62,9 Naar risico gewogen activa 13,4 12,6 6,3 13,4 9,3 44,1

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn alle cijfers in onderstaande analyse (percentages als in bovenstaande tabel) berekend bij constante valutakoersen.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004

De resultaten van de BU Brazilië werden in de eerste negen maanden beïnvloed door de verkoopopbrengst van EUR 229 mln bruto (netto EUR 196 mln) van Real Seguros. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn onderstaande cijfers en commentaar gecorrigeerd voor het effect van de verkoop van Real Seguros.


· De totale operationele baten stegen met 11,8% door de robuuste autonome batengroei van de retail banking activiteiten.

De operationele baten uit retail banking namen toe met 19,8% gedreven door een sterke vraag naar kredieten. De kredietportefeuille groeide met 30,5%. De kredietverlening aan particuliere klanten ­ goed voor 54,4% van de kredietportefeuille ­ nam toe met 35,6%, waarbij de vraag grotendeels was geconcentreerd in producten met een hogere marge zoals persoonlijke leningen en rekening- courantkredieten. De kredietvraag vanuit het MKB steeg met 25,0% en betrof vooral debiteuren- en werkkapitaalfinanciering. De gemiddelde marge op de retail banking-portefeuille bleef vrijwel gelijk.

In de consumptieve kredietverlening daalden de operationele baten met 5,5%. De toename van 6,3% in de netto rentebaten woog niet op tegen de stijging van de aan tussenpersonen betaalde provisies. Na een periode van rationalisatie en verbetering van de credit scoring en incassoprocedures in 2004 werd in 2005 de aandacht weer verlegd naar volumegroei van de kredietportefeuille. De verkoop van nieuwe kredieten nam toe met 39,0%, waardoor het marktaandeel in voertuigfinancieringen weer opliep naar 18%. De gemiddelde omvang van de portefeuille bedroeg BRL 8,2 mrd. De gemiddelde marges bleven een dalende trend vertonen, zij het in een lager tempo, doordat de vrijkomende gelden uit aflopende kredieten tegen een lagere rente moesten worden uitgezet, terwijl de groei zich voor een belangrijk deel voordeed in het portefeuillesegment met lagere marges.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 5,1% voornamelijk door de toename van personeelskosten als gevolg van de CAO die werd geïmplementeerd per 1 september 2004. Dit percentage lag beneden de inflatie dankzij een goede kostenbeheersing en door de synergie-effecten in verband met de integratie van Banco Sudameris.


· Het bedrijfsresultaat nam toe met 24,9% en de efficiency ratio verbeterde tot 62,3%.


· Het voorzieningenniveau groeide naar 281 basispunten van de gemiddelde RGA in vergelijking met 261 basispunten in de eerste negen maanden van 2004. Deze toename wordt veroorzaakt door een sterke groei van de particuliere markt.


· Het bedrijfsresultaat voor belastingen kwam door een robuuste batengroei en een actieve kostenbeheersing 27,7% hoger uit. Gezien de volatiliteit van de belastingdruk als gevolg van de Cayman-hedge vormt het bedrijfsresultaat voor belastingen een goede maatstaf voor de resultaatontwikkeling van de BU Brazilië.


13


· De effectieve belastingdruk nam met 8,5 procentpunt toe tot 41,5%. De waardestijging van de Braziliaanse reaal ten opzichte van de Amerikaanse dollar resulteerde in belastinguitgaven van EUR 55 mln tegenover EUR 4 mln vorig jaar.


· De operationele nettowinst steeg met 45,1%.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005

Het resultaat van de BU Brazilië over het derde kwartaal werd beïnvloed door een brutowinst van EUR 229 mln (EUR 196 mln netto) uit de verkoop van Real Seguros. Door zich te concentreren op de distributie van verzekeringsproducten en door zich te verzekeren van toegang tot hoogwaardige expertise op het gebied van ontwikkeling van verzekeringsproducten kan de BU Brazilië het productaanbod en de dienstverlening aan klanten verbeteren. Het directe verlies als gevolg van de verkoop zal in de toekomst worden goedgemaakt door grotere omzetvolumes onder de distributieovereenkomst met Tokio Marine en Nichido Fire Insurance Co Ltd. Voor vergelijkingsdoeleinden is onderstaand commentaar gecorrigeerd voor de verkoop van Real Seguros.


· De totale operationele baten van de BU Brazilië namen met 6,0% toe door de voortgaande groei van de particuliere kredietportefeuille en de verbeterde performance van de Treasury-activiteiten, die profiteerden van de lagere korte rente.

De baten uit retail banking zijn gelijk gebleven als gevolg van lagere provisies. De verkoop van Real Seguros leidde immers tot een netto daling van de verzekeringsprovisies. De overige baten uit retail banking namen echter toe met 3,7%. De netto rentebaten stegen dankzij de groei van de kredietportefeuille met 8,6% en stabiele marges. De kredietvraag van particuliere klanten en MKB- relaties bleef zeer sterk. De particuliere portefeuille nam toe met 6,4% en de MKB-portefeuille met 11,4%. De kredietvraag vanuit het MKB werd gestimuleerd door de positieve economische vooruitzichten. Door klantenacquisitie en tariefverhogingen namen de provisiebaten uit rekeningen- courant en het betalingsverkeer toe. Dit woog echter niet op tegen de acquisitiekosten voor grote payroll-mandaten (betalingen via salarissen). De groei van het klantenbestand en verdere tariefverhogingen zullen naar verwachting in het vierde kwartaal resulteren in een stijging van de netto provisiebaten.

De operationele baten van de divisie consumptief krediet stegen met 1,8% dankzij hogere netto rentebaten. In de context van stabiele marges was volumegroei de voornaamste aanjager van de netto rentebaten. In het derde kwartaal nam de verkoop van nieuwe kredieten toe met 17,1%. In de komende periode zal de nadruk onveranderd liggen op volumegroei via samenwerkingsverbanden en consumptief krediet voor andere doeleinden dan voertuigfinanciering.


· De totale operationele bedrijfslasten bleven goed onder controle aangezien de stijging van 1,6% beneden de inflatie lag. Als gevolg van de invoering van de nieuwe CAO per 1 september 2005, waardoor de personeelskosten met 8,7% zullen stijgen, zullen de bedrijfslasten de komende periode naar verwachting gelijke tred met de inflatie houden.


· Het bedrijfsresultaat steeg met 13,6% en de efficiency ratio verbeterde met 2,6 procentpunt tot 60,8%


· De voorzieningen kwamen iets lager uit op 271 basispunten van de gemiddelde RGA. Naar verwachting zullen de insolventiepercentages, alhoewel iets gestegen sinds het begin van dit jaar, in de komende kwartalen stabiel blijven in lijn met de positieve economische vooruitzichten.


· De operationele nettowinst voor belastingen nam toe met 24,7%.


· De effectieve belastingdruk daalde van 61,3% naar 32,2% doordat de waardevermindering van de Braziliaanse reaal ten opzichte van de Amerikaanse dollar resulteerde in belastinginkomsten van EUR 18 mln, vergeleken met een belastingvoorziening van EUR 38 mln in het voorgaande kwartaal.


· De operationele nettowinst kwam 178,6% hoger uit.


14

Business Unit New Growth Markets

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 94 100 -6,0 -6,6 61 54,1 50,3 259 177 46,3 45,8 Provisies 53 33 60,6 59,1 44 20,5 17,0 140 127 10,2 11,3 Handel en financiële transacties 7 6 16,7 16,7 6 16,7 18,3 18 16 12,5 13,8 Resultaat deeln. met invloed 18 17 5,9 3,5 11 63,6 62,7 48 33 45,5 48,5 Overige operationele baten 27 1 21 28,6 27,6 29 60 -51,7 -51,8 Totaal operationele baten 199 157 26,8 25,9 143 39,2 36,4 494 413 19,6 20,0 Totaal operationele bedrijfslasten 103 88 17,0 16,1 85 21,2 18,2 268 246 8,9 9,0 Bedrijfsresultaat 96 69 39,1 38,3 58 65,5 62,9 226 167 35,3 36,2 Waardeveranderingen 23 18 27,8 26,7 10 130,0 124,0 50 23 117,4 115,2 Bedrijfsresultaat voor belastingen 73 51 43,1 42,4 48 52,1 50,2 176 144 22,2 23,5 Belastingen 15 11 36,4 35,5 10 50,0 46,0 38 28 35,7 35,7 Operationele nettowinst 58 40 45,0 44,3 38 52,6 51,3 138 116 19,0 20,6 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 224 0 239 Periodewinst 58 40 45,0 44,3 262 -77,9 -78,1 138 355 -61,1 -60,6 Efficiency ratio 51,8% 56,1% 59,4% 54,3% 59,6% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 5.468 5.020 8,9 5.468 4.616 18,5 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 7,4 6,8 8,8 7,4 5,3 39,6 Naar risico gewogen activa 6,2 5,6 10,7 6,2 4,4 40,9

Per 1 januari 2005 is 60% van Stater (hypotheekadministratiebedrijf), dat vroeger onder de BU NGM viel, overgeheveld naar de BU NL. In de eerste negen maanden van 2004 bedroeg het effect op de operationele baten EUR 54 mln en op de operationele bedrijfslasten EUR 50 mln.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten namen toe met 19,6% tot EUR 494 mln ondanks het negatieve effect van de overheveling van Stater naar de BU NL. Gecorrigeerd voor de overheveling, stegen de totale operationele baten met 37,6%. Voornamelijk door de aanhoudend sterke groei in Azië, waar de batengroei 37,4% bedroeg door het succes van de creditcard-activiteiten en het Van Gogh Preferred Banking-concept. Het aantal creditcards in Azië steeg met 40,6% naar 2,1 mln en het aantal klanten in Azië met 28,9% naar 2,5 mln. De bijdrage van onze deelneming in Saudi Hollandi Bank steeg met 45,5%. Dit weerspiegelt de aanhoudende groei en het succes van deze onderneming.

De netto rentebaten waren 46,3% hoger op EUR 259 mln door de groei van de kredietportefeuille en door een herrubricering in het tweede kwartaal van 2005 van provisiebaten naar netto rentebaten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005. Deze herrubricering hield verband met bepaalde kredietvergoedingen voor creditcards. Onder IFRS dienen deze vergoedingen te worden verantwoord als rente in plaats van provisie.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 8,9% tot EUR 268 mln. Gecorrigeerd voor de overheveling van Stater stegen de operationele bedrijfslasten met 36,7% als gevolg van verdere investeringen in de verschillende onderdelen in Azië, zoals de opening van nieuwe vestigingen en intensieve marketingcampagnes. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn tien vestigingen geopend, waarmee het totaal aantal vestigingen in Azië op 53 komt waarvan 22 in India. Wij verwachten dat deze investeringen de komende jaren zullen worden voortgezet. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van de krachtige batengroei in Azië.


· Het bedrijfsresultaat verbeterde met 35,3% tot EUR 226 mln.


· De voorzieningen werden verhoogd van EUR 23 mln tot EUR 50 mln als gevolg van de groei van de kredietportefeuille en de volumestijging bij creditcards.


· De operationele nettowinst steeg met 19,0% tot EUR 138 mln.


· De post beëindigde bedrijfsactiviteiten in de eerste negen maanden van 2004 betrof de winstbijdrage van Bank of Asia.


15

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten gingen met 26,8% omhoog naar EUR 199 mln dankzij uitbreiding van de activiteiten ­ zowel aan de actiefzijde (zoals blijkt uit de stijging van 10,7% in de RGA) als aan de passiefzijde (stijging van toevertrouwde middelen)). De daling van de netto rentebaten en de stijging van de provisiebaten in het derde kwartaal zijn het gevolg van de in het tweede kwartaal doorgevoerde herrubricering van bepaalde posten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, zoals hierboven reeds vermeld.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 17,0% tot EUR 103 mln, hoofdzakelijk door lokale initiatieven zoals de invoering en verdere uitbreiding van creditcard-activiteiten in Hong Kong, Indonesië, Singapore en Pakistan, de opening van nieuwe vestigingen en de overgang van de bestaande vestigingen op de Van Gogh Preferred Banking-standaard.


· Het bedrijfsresultaat steeg met 39,1%.


· De voorzieningen werden verhoogd van EUR 18 mln naar EUR 23 mln in lijn met de toegenomen omvang van de kredietportefeuille en de volumestijging van creditcards.


· De operationele nettowinst nam toe met 45,0% tot EUR 58 mln.


16

Bouwfonds

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % K3 2004 mut in % 2005 2004 mut in % Rente 134 125 7,2 110 21,8 374 305 22,6 Provisies 4 0 5 -20,0 8 13 -38,5 Resultaat financiële transacties 2 -7 -7 2 -4 Overige operationele baten 79 90 -12,2 62 27,4 250 174 43,7 Totaal operationele baten 219 208 5,3 170 28,8 634 488 29,9 Totaal operationele bedrijfslasten 91 96 -5,2 68 33,8 271 193 40,4 Bedrijfsresultaat 128 112 14,3 102 25,5 363 295 23,1 Waardeveranderingen 8 4 100,0 -3 14
-5

Bedrijfsresultaat voor belastingen 120 108 11,1 105 14,3 349 300 16,3 Belastingen 43 33 30,3 35 22,9 116 85 36,5 Operationele nettowinst 77 75 2,7 70 10,0 233 215 8,4 Efficiency ratio 41,6% 46,2% 40,0% 42,7% 39,5% 30 sep. 05 30 jun. 05 mut. in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut. in % Medewerkers (fte's) 2.071 2.075 -0,2 2.071 1.772 16,9 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 42,2 40,8 3,4 42,2 38,3 10,2 Naar risico gewogen activa 25,2 24,4 3,3 25,2 22,8 10,5

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten stegen met 29.9% tot EUR 634 mln. Bouwfonds kende opnieuw een sterk kwartaal door goede resultaten uit alle activiteiten. De netto rentebaten namen met 22,6% toe naar EUR 374 mln door de verdere groei van de woninghypotheek- en vastgoedfinancieringsportefeuilles en de toename van de boetes voor vervroegde hypotheekaflossing. Deze boetes gingen met EUR 35 mln omhoog naar EUR 63 mln. De overige operationele baten stegen met 43,7% tot EUR 250 mln, hoofdzakelijk door hogere opbrengsten uit woningprojectontwikkeling en de acquisitie van MAB. In Nederland bleven de omstandigheden op de markt voor particulier vastgoed gunstig door de lage rentestand. Als gevolg daarvan nam het aantal verkochte en in aanbouw zijnde woningen toe, hetgeen tot een resultaatverbetering leidde. Deze verbetering werd echter deels tenietgedaan door lagere baten uit de ontwikkeling van zakelijk vastgoed door het lage niveau van nieuwe projecten op de Nederlandse kantorenmarkt.


· De totale operationele bedrijfslasten gingen met 40,4% omhoog naar EUR 271 mln, voornamelijk door hogere personeelskosten als gevolg van autonome groei, de acquisitie van MAB en de overname van de kredietportefeuille van Staal Bankiers in het tweede halfjaar van 2004.


· Het bedrijfsresultaat verbeterde met 23,1% tot EUR 363 mln en de efficiency ratio met 3,2 procentpunt tot 42,7%.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten stegen met 5,3% tot EUR 219 mln. De netto rentebaten namen toe door de aanhoudend forse groei van de financiering van particulier vastgoed in Nederland en een toename van boetes voor vervroegde aflossing met EUR 4 mln naar EUR 25 mln. Ook vond een herrubricering plaats van provisies en resultaat uit financiële transacties naar rente. De overige operationele baten gingen met 12,2% omlaag. Dit werd veroorzaakt door lagere resultaten uit de ontwikkeling van particulier vastgoed als gevolg van de vakantieperiode.


· De totale operationele bedrijfslasten kwamen 5,2% lager uit op EUR 91 mln doordat er, in tegenstelling tot het tweede kwartaal, geen aandelenopties werden uitgeoefend.


· Het bedrijfsresultaat nam met 14,3% toe en de efficiency ratio verbeterde met 4,6 procentpunt.


· De voorzieningen werden met EUR 4 mln verhoogd naar EUR 8 mln, voornamelijk als gevolg van voorzieningen in de niet-binnenlandse portefeuille.


· De operationele nettowinst steeg met 2,7% tot EUR 77 mln.


17

SBU Wholesale Clients

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 375 194 93,3 91,0 531 -29,4 -30,9 894 1.332 -32,9 -33,5 Provisies 487 404 20,5 19,6 410 18,8 17,3 1.263 1.257 0,5 0,1 Handel 403 470 -14,3 -13,6 247 63,2 63,1 1.198 917 30,6 31,8 Resultaat financiële transacties 90 186 -51,6 -53,1 11 365 8 Resultaat deeln. met invloed 2 -4 27 -92,6 -93,0 0 44 Overige operationele baten 7 49 -85,7 -86,1 15 -53,3 -53,3 69 52 32,7 32,9 Totaal operationele baten 1.364 1.299 5,0 4,3 1.241 9,9 8,5 3.789 3.610 5,0 4,7 Totaal operationele bedrijfslasten 1.196 1.135 5,4 4,8 1.082 10,5 9,2 3.410 3.200 6,6 6,9 Bedrijfsresultaat 168 164 2,4 1,2 159 5,7 3,9 379 410 -7,6 -12,2 Waardeveranderingen -78 -74 -36 -209 -3 Bedrijfsresultaat voor belastingen 246 238 3,4 2,3 195 26,2 24,5 588 413 42,4 38,9 Belastingen 74 42 76,2 74,8 62 19,4 17,3 150 103 45,6 41,6 Operationele nettowinst 172 196 -12,2 -13,3 133 29,3 27,9 438 310 41,3 38,1 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 0 0 1 Periodewinst 172 196 -12,2 -13,3 133 29,3 27,9 438 311 40,8 37,6 Efficiency ratio 87,7% 87,4% 87,2% 90,0% 88,6% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 16.919 16.699 1,3 16.919 17.366 -2,6 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 550,8 522,8 5,4 550,8 431,1 27,8 Naar risico gewogen activa 83,5 78,1 6,9 83,5 72,9 14,5

Het bedrijfsresultaat van WCS is in het derde kwartaal verder verbeterd door het goede resultaat van Fixed Income en Equities, die werd ondersteund door sterke klantactiviteit tijdens de doorgaans slappe zomermaanden, de verkrapping van de rentemarges, goede handelsresultaten en stijgende aandelenmarkten. De baten over het derde kwartaal vielen dan ook aanzienlijk hoger uit dan wij bij de publicatie van de eerste halfjaarcijfers hadden aangegeven.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers gaven wij tevens aan dat het managementteam van WCS er naar streeft, om conform de concernstrategie, producten te ontwikkelen en te leveren aan klanten in het middensegment. De heroriëntatie is inmiddels grotendeels afgerond, zoals aangekondigd op 14 oktober 2005, met als resultaat dat de volgende belangrijke maatregelen per 1 januari 2006 zullen worden doorgevoerd:


· Het productaanbod van WCS wordt ondergebracht in een wereldwijde productorganisatie onder de naam BU Global Markets om een betere beschikbaarheid van deze producten te waarborgen voor alle klanten binnen het ABN AMRO netwerk in plaats van primair de eigen klanten van WCS.
· De zakelijke relaties van WCS worden ondergebracht bij de regionale Client BU's om optimaal te kunnen profiteren van de bekendheid met lokale omstandigheden en om onze activiteiten in de zakelijke markt goed op elkaar af te stemmen, zowel binnen als tussen de diverse regio's.
· ABN AMRO blijft de bestaande multinationale klanten vanuit de BU Global Clients bedienen om productinnovatie te bevorderen en om maximaal gebruik te maken van ons netwerk.

In de laatste fase van de heroriëntatie wordt onderzocht hoe wij klanten in het middensegment concernbreed optimaal kunnen bedienen en worden initiatieven uitgewerkt om het rendement op het vermogen aanzienlijk te verbeteren. Deze laatste fase zal vóór het einde van dit jaar worden afgerond. Nadere bijzonderheden worden tijdens de Beleggersdag op 14 december 2005 bekendgemaakt.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten stegen met 5,0% tot EUR 3.789 mln dankzij een sterke batengroei bij Fixed Income, Futures & FX (FIFF) en, in mindere mate, Commercial Banking.

De baten van Commercial Banking namen met 2,0% toe tot EUR 1.423 mln. Exclusief het effect van de in 2004 afgestoten onderdelen, zoals de Prime en Professional Brokerage-activiteiten en de binnenlandse custody-activiteiten, vertoonden de baten van Commercial Banking een stijging van 5,3%, voornamelijk door de verbeterde resultaten uit transactiebankieren. Met name Cash Flow Advisory behaalde, door hogere marges als gevolg van hogere Fed financieringstarieven en de hogere kastegoeden in diverse landen, een verbetering van het resultaat.

De baten van FIFF stegen in de eerste negen maanden met 26,6% tot EUR 1.338 mln. Gestructureerde derivaten lieten een substantiële verbetering zien. Door de introductie van innovatieve producten en de toegenomen verkoop van derivaten via zowel ons eigen netwerk als het openbare verkoopkanaal werden hogere baten gerealiseerd bij particuliere en institutionele relaties. Daarnaast compenseerden de gestegen baten uit de handel in vastrentende waarden, met name bij de productgroepen Local
18

Markets, Debt Capital Markets en G-11 Rates Trading, ruimschoots de lagere baten uit de handel voor eigen rekening.

Equities & Investment Banking zag de operationele baten teruglopen met 7,2% tot EUR 961 mln. Ondanks de aanhoudende druk op de provisies stegen de baten van Equities. Dit was te danken aan de recente, succesvolle integratie van sales en trading van aandelen en aandelenderivaten als ook de uitvoering van andere, begin 2005 genomen initiatieven. De baten van Investment Banking gingen omlaag, doordat de resultaatverbetering bij M&A Advisory en Equity Capital Markets ruimschoots teniet werd gedaan door een daling van de baten van Fixed Income Origination, met name bij de productgroepen Structured Capital en Leveraged Finance.

Wat de afzonderlijke batenposten betreft lieten de netto rentebaten een daling zien, voornamelijk als gevolg van een herrubricering van baten in het Verenigd Koninkrijk tussen rente en resultaat uit financiële transacties. De onderliggende netto rentebaten daalden met 17,5%, vooral door lagere netto rentebaten uit de handel in vastrentende waarden, die de hogere netto rentebaten uit de kredietportefeuille en transactiebankieren ruimschoots tenietdeden. Ondanks de verkoop van diverse activiteiten in 2004 bleven de provisies vrijwel onveranderd op EUR 1.263 mln. Het handelsresultaat ging per saldo omhoog, met name als gevolg van de goede resultaten van Equities en Fixed Income (vooral Local Markets en G-11 Rates trading).


· De totale operationele bedrijfslasten namen met 6.6% toe naar EUR 3.410 mln. Dit kwam met name door hogere automatiseringsuitgaven in verband met een aantal grote projecten (o.a. Bazel-II en compliance) en hogere bonusreserveringen. De totale compensatie als percentage van de baten daalde tot 44,6%.


· Het bedrijfsresultaat liep met 7,6% terug tot EUR 379 mln. Gezien het negatieve bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal van vorig jaar, verwachten wij een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat over het hele jaar.


· De voorzieningen werden met EUR 206 mln verlaagd tot een netto vrijval van EUR 209 mln als gevolg van een aanzienlijke vrijval in de sectoren energie, nutsbedrijven en telecom.


· De belastingen gingen met EUR 47 mln omhoog naar EUR 150 mln, hoofdzakelijk als gevolg van de verbetering van het bedrijfsresultaat evenals een lichte stijging van de effectieve belastingdruk naar 25,5%.


· De operationele nettowinst steeg met 41,3% tot EUR 438 mln.


· De naar risico gewogen activa namen tussen 31 december 2004 en 30 september 2005 toe met EUR 10,6 mrd. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de valutakoerseffecten van EUR 6 mrd. De resterende toename van RGA werd gedeeltelijk veroorzaakt door de toename in kredietgerelateerde RGA als resultaat van de groei van de kredietportefeuille. Daarnaast zijn de naar marktrisico gewogen activa toegenomen, door een grotere activiteit in aandelenderivaten.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten namen toe met 5,0% naar EUR 1.364 mln. Exclusief het effect van de eenmalige winst op de verkoop van het Londense hoofdkantoor in het vorige kwartaal (EUR 43 mln overige operationele baten en EUR 39 mln nettowinst) bedroeg de stijging van de totale operationele baten 8,6%. Dit is een beter resultaat dan werd voorzien tijdens de eerste halfjaarcijfers en is te danken aan de aanhoudend sterke klantactiviteit gedurende de zomermaanden. Zowel Equities & Investment Banking als FIFF lieten een sterk resultaat zien.

De baten van Commercial Banking daalden met 3,5% tot EUR 470 mln, ondanks de hogere baten uit de kredietportefeuille. De daling van de totale baten werd veroorzaakt door het negatieve effect van de verkrapping van de creditspreads op hedges op de kredietportefeuille, die immers op basis van marktwaarde worden verantwoord. De baten uit transactiebankieren gingen omhoog door de resultaatverbetering bij Cash Flow Advisory. Hieraan lagen de hogere kastegoeden in Brazilië en EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en de hogere resultaten bij Global Trade Advisory ten grondslag.

Het herstel van de baten in vastrentende waarden stuwde de baten van FIFF met 16,2% omhoog naar EUR 544 mln en woog royaal op tegen de daling van de baten uit de handel voor eigen rekening. De verkrapping van de creditspreads, de toegenomen klantactiviteit en de goede handelsresultaten
19

vertaalden zich in batengroei bij de productgroepen G-11 Rates Trading, Money Market / Repo Trading en Local Markets.

De baten van Equities & Investment Banking gingen met 20,8% omhoog naar EUR 366 mln. Gesteund door de stijgende aandelenmarkten, betere handelsresultaten en hogere klantactiviteit, zette Equities een sterke performance neer. De baten van Investment Banking toonden een lichte stijging. De sterke verbetering bij M&A Advisory werd gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere bijdrage van Fixed Income Origination. Na de sterke performance in het tweede kwartaal deed de teruggang bij Fixed Income Origination zich primair voor in de opkomende markten.

Wat de afzonderlijke batenposten betreft lieten de netto rentebaten een aanzienlijke groei zien dankzij hogere rentebaten bij Equities en uit de kredietportefeuille. De provisies gingen eveneens omhoog, vooral door een toename van het aantal fusie- en overnametransacties dat werd afgerond. Het handelsresultaat kwam lager uit, doordat de handel voor eigen rekening ten opzichte van het sterke tweede kwartaal minder opleverde. De overige operationele baten liepen terug door het wegvallen van de winst op de verkoop van het Londense hoofdkantoor die geboekt werd in het tweede kwartaal.


· De totale operationele bedrijfslasten namen met 5,4% toe naar EUR 1.196 mln. Zoals reeds aangegeven in het persbericht voor het resultaat over het tweede kwartaal was dit voornamelijk te wijten aan hogere indirecte kosten in verband met compliance, controlemaatregelen, Bazel-II en Sarbanes Oxley. De totale compensatie als percentage van de baten ging licht omhoog van 43,3% naar 43,9%.


· Het bedrijfsresultaat groeide met 2,4% tot EUR 168 mln.


· De voorzieningen werden met EUR 4 mln verlaagd tot een netto vrijval van EUR 78 mln voornamelijk als gevolg van een verdere vrijval in de sectoren energie, nutsbedrijven en telecom.


· De belastingen stegen met 76,2% tot EUR 74 mln. De effectieve belastingdruk was met 30,1% namelijk fors hoger dan in het tweede kwartaal, toen het lage niveau van 17,6% werd bereikt dankzij de benutting van fiscaal verrekenbare verliezen bij de vestiging in de Verenigde Staten.


· De operationele nettowinst daalde met EUR 24 mln naar EUR 172 mln.


· De naar risico gewogen activa groeiden met EUR 5,4 mrd tot EUR 83,5 mrd door een stijging van zowel de naar kredietrisico als de naar marktrisico gewogen activa. Dit was met name het gevolg van een grotere activiteit bij Equities & Investment Banking en, in mindere mate, Commercial Banking.


20

Business Unit Private Equity

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 * K3 2005 K2 2005 mut in % K3 2004 mut in % 2005 2004 mut in % Rente -46 10 -2 5 100,0 2 -20 Provisies 7 7 9 -22,2 1 19 4 Resultaat financiële transacties 51 70 71 -1,4 146 -52,1 266 393 -32,3 Overige operationele baten 10 -1 8 1 4 3 Baten private equity deelnemingen 895 0 0 0 0 0 Totaal operationele baten 917 86 86 0,0 153 -43,8 291 380 -23,4 Operationele bedrijfslasten 240 42 32 31,3 38 10,5 91 97 -6,2 Kostprijs verkopen priv. eq. deelnemingen 622 0 0 0 0 0 Totaal operationele bedrijfslasten 862 42 32 31,3 38 10,5 91 97 -6,2 Bedrijfsresultaat 55 44 54 -18,5 115 -61,7 200 283 -29,3 Waardeveranderingen 16 16 -1 11 45,5 17 15 13,3 Bedrijfsresultaat voor belastingen 39 28 55 -49,1 104 -73,1 183 268 -31,7 Belastingen 8 -3 -12 4 -20 21 Operationele nettowinst 31 31 67 -53,7 100 -69,0 203 247 -17,8 (* inclusief consolidatie effect van private equity deelnemingen) 30 sep. 05 30 jun. 05 mut. in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut. in % Medewerkers (fte's) 113 115 -1,7 113 115 -1,7 (in miljarden euro's)
Naar risico gewogen activa 3,0 2,6 15,4 3,0 1,9 57,9

De reële marktwaarde van de portefeuille van de BU Private Equity steeg in het derde kwartaal van EUR 2.493 mln naar EUR 2.632 mln. Deze stijging kwam voort uit in totaal EUR 293 mln aan investeringen in nieuwe participaties, EUR 190 mln aan opbrengsten van verkochte participaties en EUR 36 mln aan niet- gerealiseerde wijzigingen van de reële marktwaarde (inclusief valutakoerseffecten) van de rest van de portefeuille. Niet-gerealiseerde wijzigingen in de reële marktwaarde van de geconsolideerde portefeuille, worden pas verantwoord als operationele baten, op het moment dat een geconsolideerde participatie wordt verkocht.

Per 30 september 2005 bedroeg de reële marktwaarde van het niet-beursgenoteerde deel van de buy-out portefeuille EUR 1.766 mln. De reële marktwaarde van het niet-beursgenoteerde deel van de Corporate Investments portefeuille bedroeg EUR 505 mln. De reële marktwaarde van het beursgenoteerde deel van de portefeuille bedroeg EUR 361 mln.

Belangrijke nieuwe buy-out investeringen in het derde kwartaal betroffen Bel'm (Frankrijk, consumenten- producten), IMCD (Nederland, chemie), Nueva Terrain (Spanje, bouw) en Roompot (Nederland, vrije tijd).

De onderstaande analyse is gebaseerd op de cijfers exclusief het consolidatie-effect van participaties waarover zeggenschap wordt uitgeoefend.

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten daalden na de sterke performance in de eerste negen maanden van 2004 met 23,4% naar EUR 291 mln. Deze terugval was vooral te wijten aan een daling van het resultaat uit financiële transacties met 32,3%. Dit hield weer hoofdzakelijk verband met het feit dat er minder geconsolideerde participaties werden verkocht.


· De bedrijfslasten namen met 6,2% af tot EUR 91 mln, hoofdzakelijk door lagere afschrijvingen als gevolg van een daling in duurzame waardeverminderingen van goodwill.


· Het bedrijfsresultaat kwam 29,3% lager uit op EUR 200 mln.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten bleven stabiel op EUR 86 mln.


· De totale operationele bedrijfslasten namen toe met 31,3% naar EUR 42 mln door een duurzame waardevermindering van goodwill en hogere beheerskosten met betrekking tot nieuwe participaties.


· Het bedrijfsresultaat kwam 18,5% lager uit op EUR 44 mln.


21


· De voorzieningen werden verhoogd met EUR 17 mln tot EUR 16 mln vanwege één grote post in de Britse portefeuille.


· De operationele nettowinst daalde met 53,7% naar EUR 31 mln, gedeeltelijk door lagere belastinginkomsten en hogere voorzieningen.


---

Business Unit Private Clients

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 122 123 -0,8 -0,7 105 16,2 16,4 361 313 15,3 15,7 Provisies 136 142 -4,2 -4,2 120 13,3 13,4 423 404 4,7 4,9 Handel 10 11 -9,1 -9,1 10 0,0 0,0 31 32 -3,1 -2,8 Overige operationele baten 56 18 14 90 45 100,0 100,0 Totaal operationele baten 324 294 10,2 10,2 249 30,1 30,2 905 794 14,0 14,2 Totaal operationele bedrijfslasten 258 209 23,4 23,4 200 29,0 29,0 668 594 12,5 12,6 Bedrijfsresultaat 66 85 -22,4 -22,2 49 34,7 35,3 237 200 18,5 19,1 Waardeveranderingen 6 -1 -1 4 1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 60 86 -30,2 -30,1 50 20,0 20,6 233 199 17,1 17,6 Belastingen 3 24 -87,5 -87,5 16 -81,3 -81,3 51 57 -10,5 -10,2 Operationele nettowinst 57 62 -8,1 -7,9 34 67,6 68,5 182 142 28,2 28,8 Efficiency ratio 79,6% 71,1% 80,3% 73,8% 74,8% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 4.006 4.003 0,1 4.006 3.960 1,2 (in miljarden euro's)
Beheerd vermogen 127,0 125,0 1,6 127,0 115,0 10,4 Balanstotaal 16,8 16,4 2,4 16,8 15,3 9,8 Naar risico gewogen activa 7,4 7,3 1,4 7,4 6,8 8,8

De gerapporteerde resultaten bevatten een bedrag van EUR 38 mln (operationele baten, bedrijfsresultaat en nettowinst) uit hoofde van de verkoop van Nachenius, Tjeenk & Co, geboekt in overige operationele baten en een voorziening van EUR 45 mln (EUR 30 mln netto) met betrekking tot de voorgenomen fusie van Banque Neuflize en OBC in Frankrijk (zie recente ontwikkelingen).

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten namen toe met 14,0% tot EUR 905 mln, gedeeltelijk door de verkoopopbrengst van Nachenius, Tjeenk & Co. Gecorrigeerd voor deze eenmalige post lieten de operationele baten een stijging van 9,2% zien dankzij een sterke performance in Nederland, de Europese groeimarkten (European Growth Markets / EGM) en Duitsland. De belangrijkste factoren die aan deze groei bijdroegen, waren de hogere door klanten aangehouden tegoeden en hogere marges (resulterend in hogere netto rentebaten), de introductie van een aanzienlijk aantal nieuwe producten (resulterend in hogere provisiebaten) en de bijdrage van PRIME en Bank Corluy.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 12,5% tot EUR 668 mln, hoofdzakelijk door de voorziening van EUR 45 mln in Frankrijk. Gecorrigeerd voor de voorziening in Frankrijk stegen de bedrijfslasten met 4,9% voornamelijk door hogere kosten in European Growth Markets (EGM).


· Het bedrijfsresultaat kwam 18,5% hoger uit op EUR 237 mln. Gecorrigeerd voor de verkoopopbrengst van Nachenius, Tjeenk & Co en de herstructureringsvoorziening in Frankrijk, steeg het bedrijfsresultaat met 22,5%.


· De operationele nettowinst ging omhoog met 28,2% naar EUR 182 mln.


· Het vermogen onder administratie nam toe van EUR 114 mrd eind september 2004 naar EUR 127 mrd ultimo september 2005. Dit was te danken aan de hogere netto inleg van nieuwe gelden en een stijging van de waarderingsniveaus dankzij de verbeterde omstandigheden op de financiële markten. De asset- mix bleef relatief stabiel met 68% in aandelen en vastrentende waarden en 32% in liquide middelen.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten namen toe met 10,2% tot EUR 324 mln. Deze stijging kwam volledig voor rekening van de verkoop van Nachenius, Tjeenk & Co die EUR 38 mln opleverde. Exclusief deze eenmalige post daalden de operationele baten met 2,7%, hoofdzakelijk door lagere baten in Nederland. Deze terugval van de operationele baten, en met name van de provisiebaten, kan worden verklaard door de lagere transactievolumes tijdens de vakantieperiode en het geringe aantal productintroducties. Voor het vierde kwartaal voorzien wij weer een stijging van de operationele baten.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen met 23,4% tot EUR 258 mln. Hoofdoorzaak van deze stijging is de voorziening van EUR 45 mln in Frankrijk. Exclusief deze post waren de bedrijfslasten 1,9% hoger. Dit weerspiegelt de goede kostenbeheersing in alle landen waar wij actief zijn.


23


· Het bedrijfsresultaat daalde met 22,4% naar EUR 66 mln. Gecorrigeerd voor de verkoopopbrengst van Nachenius, Tjeenk & Co en de voorziening van EUR 45 mln met betrekking tot het Franse bedrijf bedroeg de daling 14,1% als gevolg van de seizoenmatig lagere transactievolumes.


· De operationele nettowinst nam af met 8,1% naar EUR 57 mln. Gecorrigeerd voor de verkoopopbrengst van Nachenius, Tjeenk & Co en de herstructureringsvoorziening in Frankrijk, daalde de operationele nettowinst met 21,0%.


· Het vermogen onder administratie vertoonde een geringe stijging van EUR 125 mrd eind juni 2005 naar EUR 127 mrd ultimo september 2005.

Recente ontwikkelingen

In de afgelopen paar jaar heeft ABN AMRO Private Clients (AAPC) haar onshore private banking-netwerk in continentaal Europa uitgebouwd via sterke autonome groei in Nederland en Frankrijk. Hierdoor is de leidende positie in deze landen versterkt. Daarnaast is dit netwerk uitgebouwd via een aantal zorgvuldig geselecteerde acquisities in Duitsland en België. De geslaagde integratie van Delbrück Bethmann Maffei heeft onze marktpositie in Duitsland verstevigd en geleid tot een sterke verbetering van de resultaten in 2005. Wij hebben de ambitie om een leidende positie in Frankrijk te realiseren. Om die reden heeft AAPC voorgesteld Banque de Neuflize en OBC Bank te laten fuseren tot Banque de Neuflize OBC. Het integratieplan voorziet in een nieuw dienstverleningsmodel, efficiëntere en kwalitatief hoogwaardigere ondersteuningsfuncties en de ontwikkeling van specifieke commercial banking-activiteiten gericht op familiebedrijven als bron van nieuwe private banking-klanten. Hiervoor wordt momenteel met de sociale partners overleg gevoerd. Om de integratie te financieren is een eenmalig bedrag van EUR 45 mln ten laste van het resultaat over het derde kwartaal gebracht. Toekomstige kosten met betrekking tot de integratie en stroomlijning zullen eveneens via de winst- en verliesrekening worden verantwoord.


24

Business Unit Asset Management

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % mut in %* K3 2004 mut in % mut in %* 2005 2004 mut in % mut in %* Rente 3 1 2 5 5 0,0 8,0 Provisies 150 142 5,6 5,2 132 13,6 12,7 432 388 11,3 11,4 Handel 5 4 25,0 25,0 2 12 4 Resultaat financiële transacties 26 17 52,9 52,9 2 52 7 Overige operationele baten 2 18 -88,9 -88,9 2 24 16 50,0 50,0 Totaal operationele baten 186 182 2,2 1,8 140 32,9 31,8 525 420 25,0 25,0 Totaal operationele bedrijfslasten 122 124 -1,6 -1,9 104 17,3 16,7 360 315 14,3 14,6 Bedrijfsresultaat 64 58 10,3 9,7 36 77,8 75,3 165 105 57,1 56,3 Belastingen 11 8 37,5 36,3 11 0,0 -1,8 31 29 6,9 7,2 Operationele nettowinst 53 50 6,0 5,4 25 112,0 109,2 134 76 76,3 75,0 Efficiency ratio 65,6% 68,1% 74,3% 68,6% 75,0% (* tegen constante valutakoersen)
30 sep. 05 30 jun. 05 mut in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut in % Medewerkers (fte's) 1.733 1.678 3,3 1.733 1.919 -9,7 (in miljarden euro's)
Beheerd vermogen 173,2 167,1 3,7 173,2 160,7 7,8 Balanstotaal 1,2 1,2 0,0 1,2 1,0 20,0 Naar risico gewogen activa 0,9 1,0 -10,0 0,9 1,2 -25,0

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004

Alle hieronder vermelde cijfers zijn exclusief de winst uit de verkoop van het trustbedrijf in het tweede kwartaal van 2005 (EUR 17 mln operationele baten, bedrijfsresultaat en nettowinst) en de verkoop van het Tsjechische pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2004 (EUR 12 mln operationele baten, bedrijfsresultaat en nettowinst).


· De totale operationele baten stegen met 24,5% naar EUR 508 mln. Asset Management richt zich op vermogensbeheerproducten die een bovengemiddeld resultaat opleveren en winstgevende groei genereren en werkt nauw samen met klanten om producten te ontwikkelen die zijn afgestemd op hun behoeften. Dankzij deze klantgerichte benadering en haar expertise op het gebied van de ontwikkeling van alternatieve beleggingsproducten kon Asset Management groeien in dit aantrekkelijke segment. In overeenstemming met deze strategie is de stijging van de provisiebaten afkomstig van de verschuiving in de asset-mix naar meer winstgevende producten, de hogere provisies op bestaande producten en de groei van het beheerd vermogen. Het resultaat uit financiële transacties nam toe dankzij het positieve rendement op investeringen voor het opstarten van beleggingsfondsen. De overige operationele baten stegen doordat de sterke focus op de kernactiviteiten resulteerde in een toename van de boekwinsten op desinvesteringen zoals de verkoop van het trustbedrijf.


· De totale operationele bedrijfslasten namen toe met 14,3% naar EUR 360 mln, hoofdzakelijk door hogere resultaatafhankelijke vergoedingen en hogere beheerskosten voor IT en commerciële activiteiten.


· Het bedrijfsresultaat steeg met 59,1% naar EUR 148 mln. De operationele nettowinst kwam 79,7% hoger uit op EUR 106 mln.


· De efficiency ratio verbeterde met 6,3 procentpunt naar 70,9%.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005

Alle hieronder vermelde cijfers zijn exclusief de verkoopopbrengst van het trustbedrijf in het tweede kwartaal van 2005 (EUR 17 mln operationele baten, bedrijfsresultaat en nettowinst) geboekt onder overige operationele baten. De onderliggende activiteiten van Asset Management lieten in het derde kwartaal een verdere verbetering zien, zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van provisies.


· De totale operationele baten stegen met 12,7% naar EUR 186 mln. Door de groei van het beheerd vermogen en de verbetering van de gemiddelde productrentabiliteit namen de provisies toe met 5,6% tot EUR 150 mln. Het resultaat uit financiële transacties ging omhoog van EUR 17 mln naar EUR 26 mln dankzij de herwaardering van de investeringen voor het opstarten van beleggingsfondsen op basis van marktwaarde.


· De totale operationele bedrijfslasten namen door lagere beheerskosten af met 1,6% naar EUR 122 mln.


· Het bedrijfsresultaat steeg met 56,1% en komt uit op EUR 64 mln.


· De efficiency ratio verbeterde met 9,6 procentpunt naar 65,6%.
25

Recente ontwikkelingen

Per 30 september 2005 bedroeg het beheerd vermogen EUR 173,2 mrd tegenover EUR 167,1 mrd aan het eind van het voorgaande kwartaal. Valutakoersbewegingen hadden in het derde kwartaal een licht positief effect van EUR 0,7 mrd. De cijfers voor het beheerd vermogen omvatten ook de multi-manager en asset management-activiteiten van Banque de Neuflize en Banque OBC. Het beheerd vermogen van Artemis, de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde specialist van Asset Management in actieve beleggingsproducten voor particuliere beleggers, vertoonde een onverminderd sterke groei. De asset-mix veranderde licht in 46% aandelen, 39% vastrentende waarden en 15% liquide middelen en overige. De toename in liquide middelen en overige weerspiegelt het succes dat Asset Management boekt bij het realiseren van groei in het segment alternatieve producten. De samenstelling van de mandaten bleef stabiel.

Asset Management introduceerde ook in het derde kwartaal nieuwe producten met toegevoegde waarde. De introductie van het Global Asset Opportunities Fund was, met een inleg van ruim EUR 270 mln in het derde kwartaal, een groot succes. Het fonds is een alternatief beleggingsproduct, dat geschikt is voor klanten die streven naar absoluut rendement.

Asset Management slaagde erin het relatief rendement van haar producten verder te verbeteren. Gedurende het derde kwartaal werden aan Asset Management dan ook twaalf onderscheidingen op beleggingsgebied toegekend.

Het absolute niveau van en de stemming op de aandelenmarkten zijn in belangrijke mate bepalend voor de winstgevendheid van vermogensbeheerders. De resultaten kunnen dan ook sterk schommelen. De goede diversificatie van Asset Management qua geografische aanwezigheid, klantgroepen en productaanbod vermindert dit risico echter.


26

Group Functions, inclusief Group Services

(in miljoenen euro's) kwartaal negen maanden K3 2005 K2 2005 mut in % K3 2004 mut in % 2005 2004 mut in % Rente -81 -64 35 -155 -72 Provisies 1 1 5 -27 12 Handel -2 44 -46 54 -18 Resultaat financiële transacties 204 144 41,7 -40 514 468 9,8 Resultaat deeln. met invloed 27 27 0,0 -16 108 -6 Overige operationele baten 3 -4 0 1 3 Totaal operationele baten 152 148 2,7 -62 495 387 27,9 Totaal operationele bedrijfslasten 28 83 -66,3 20 40,0 149 90 65,6 Bedrijfsresultaat 124 65 90,8 -82 346 297 16,5 Waardeveranderingen 56 -37 -3 31 -1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 68 102 -33,3 -79 315 298 5,7 Belastingen 6 25 -76,0 -8 59 96 -38,5 Operationele nettowinst 62 77 -19,5 -71 256 202 26,7 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 51 0 142 Periodewinst 62 77 -19,5 -20 256 344 -25,6 30 sep. 05 30 jun. 05 mut. in % 30 sep. 05 31 dec. 04 mut. in % Medewerkers (fte's) 5.082 4.720 7,7 5.082 3.867 31,4 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 66,8 64,9 2,9 66,8 60,6 10,2 Naar risico gewogen activa 3,6 3,6 0,0 3,6 3,0 20,0

Eerste negen maanden 2005 versus eerste negen maanden 2004


· De totale operationele baten namen toe met 27,9% naar EUR 495 mln, hoofdzakelijk door betere resultaten uit onze Italiaanse deelnemingen Banca Antonveneta en Capitalia (verantwoord onder resultaat uit deelnemingen met invloed). De netto rentebaten waren lager door met name een daling van de resultaten op de USD kasstroomhedge.


· De totale operationele bedrijfslasten stegen van EUR 90 mln naar EUR 149 mln. Dit hield vooral verband met oplopende kosten voor compliance en automatiseringsprojecten.


· Het bedrijfsresultaat verbeterde met 16,5% naar EUR 346 mln.


· De voorzieningen werden verhoogd, voornamelijk door de toevoeging aan de algemene Incurred But Not Identified (IBNI)-voorziening. De kwaliteit en de samenstelling van de kredietportefeuille op concernniveau worden op kwartaalbasis getoetst.


· De operationele nettowinst nam toe met 26,7% naar EUR 256 mln.


· Beëindigde bedrijfsactiviteiten bestonden in de eerste negen maanden van 2004 uit de nettowinst van LeasePlan Corporation.

Derde kwartaal 2005 versus tweede kwartaal 2005


· De totale operationele baten namen toe met 2,7% naar EUR 152 mln.


· De totale operationele bedrijfslasten namen af met EUR 55 mln, voornamelijk door een daling van de compliance-kosten.


· Het bedrijfsresultaat verbeterde met EUR 59 mln naar EUR 124 mln.


· De voorzieningen vertoonden een omslag van een vrijval van EUR 37 mln naar een toevoeging van EUR 56 mln. Dit had voornamelijk betrekking op IBNI-toevoegingen op debiteuren.


· De operationele nettowinst daalde met 19,5% naar EUR 62 mln.
27

Beoordelingsverklaring

Opdracht
Wij hebben bijgaande geconsolideerde balans per 30 september 2005 en de bijbehorende geconsolideerde winst-en-verliesrekening voor het kwartaal en de drie kwartalen eindigend op 30 september 2005 van ABN AMRO Holding N.V. te Amsterdam (zoals opgenomen in appendix 1 en 2; hierna "tussentijdse cijfers") beoordeeld. De tussentijdse cijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de tussentijdse cijfers te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de tussentijdse cijfers. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend. Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse cijfers niet in overeenstemming zijn met de grondslagen zoals opgenomen in "Toepassing van International Financial Reporting Standards" van bijlage 6, waarin is beschreven hoe de International Financial Reporting Standards ("IFRS") zijn toegepast in relatie tot IFRS 1, inclusief de aannames van de leiding van de vennootschap ten aanzien van de richtlijnen en de interpretaties waarvan het de verwachting is dat deze van kracht zullen zijn en de grondslagen die naar verwachting zullen worden toegepast, wanneer de leiding van de vennootschap haar eerste volledige IFRS jaarrekening per 31 december 2005 opstelt. Toelichting
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de toelichting opgenomen in bijlage 6 waarin is beschreven waarom de mogelijkheid bestaat dat door ontwikkelingen in (bekrachtigd) IFRS de tussentijdse cijfers dienen te worden aangepast voor het opstellen van de definitieve IFRS jaarrekening. In het bijzonder vestigen wij de aandacht op het feit dat volgens IFRS alleen een volledige jaarrekening met ter vergelijking opgenomen cijfers en toelichting een getrouw beeld kan geven van het vermogen en resultaat van de vennootschap in overeenstemming met IFRS.

Amsterdam, 31 oktober 2005

Ernst & Young Accountants


28

Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005-2004 (1) (in miljoenen euro's)
K3 K2 K3 negen maanden 2005 2005 mut. in % 2004 2005 2004 mut. in % Rente 2.430 2.223 9,3 2.412 6.848 6.655 2,9 Betalingsverkeer 369 357 3,4 337 1.036 965 7,4 Assurantiebedrijf 39 20 95,0 26 96 91 5,5 Effectenbedrijf 338 302 11,9 353 946 942 0,4 Vermogensbeheer en trustbedrijf 264 242 9,1 224 744 670 11,0 Garanties 53 54 -1,9 47 160 155 3,2 Overige 208 151 37,7 128 482 536 -10,1 Provisies 1.271 1.126 12,9 1.115 3.464 3.359 3,1 Effectenbedrijf 171 30 38 264 141 87,2 Valutabedrijf 158 147 7,5 142 413 362 14,1 Derivaten 111 380 -70,8 34 722 450 60,4 Overige 17 16 6,3 15 16 74 -78,4 Handel 457 573 -20,2 229 1.415 1.027 37,8 Aandelen en deelnemingen 181 154 17,5 183 546 601 -9,2 Derivaten 171 -44 11 253 18 Schuldinstrumenten -1 177 -12 229 130 76,2 Overige baten 75 183 -59,0 -150 254 -92 Resultaat financiële transacties 426 470 -9,4 32 1.282 657 95,1 Resultaat deelnemingen met invloed 68 81 -16,0 35 229 105 118,1 Overige operatinonele baten 592 326 81,6 251 1.199 816 46,9 Baten private equity deelnemingen 895 637 40,5 660 2.452 2.150 14,0 Totaal operationele baten 6.139 5.436 12,9 4.734 16.889 14.769 14,4 Personeelskosten 1.963 1.874 4,7 1.768 5.625 5.313 5,9 Andere beheerskosten 1.411 1.434 -1,6 1.203 4.143 3.606 14,9 Afschrijvingen 267 240 11,3 288 738 878 -15,9 Reorganisatie voorziening 45 0 0 45 0 Kostprijs verkopen private equity deelnemingen 622 462 34,6 410 1.715 1.378 24,5 Totaal operationele bedrijfslasten 4.308 4.010 7,4 3.669 12.266 11.175 9,8 Bedrijfsresultaat 1.831 1.426 28,4 1.065 4.623 3.594 28,6 Waardeveranderingen 200 62 138 361 449 -19,6 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.631 1.364 19,6 927 4.262 3.145 35,5 Belastingen 423 370 14,3 290 1.140 856 33,2 Operationele nettowinst 1.208 994 21,5 637 3.122 2.289 36,4 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 275 0 382 Periodewinst 1.208 994 21,5 912 3.122 2.671 16,9 Nettoinst beschikbaar voor AA aandeelhouders 1.204 987 22,0 892 3.086 2.606 18,4 Nettowinst beschikbaar voor belang van derden 4 7 -42,9 20 36 65 -44,6 Winst per gewoon aandeel of EUR 0.56 (2) 0,65 0,54 20,4 0,54 1,73 1,58 9,5 Gemiddelde EUR/US-dollarkoers 1,22 1,24 -1,6 1,22 1,26 1,22 3,3 (1) geen accountantscontrole toegepast.
(2) Berekend op basis van het gemiddelde uitstaande aantal gewone aandelen en in euro's.
29

Bijlage 2 Geconsolideerde balans per 30 september 2005 (1)
(in miljoenen euro's)

30 sep. 31 dec. 2005 2004 mut. in % Activa
Kasmiddelen en gelijkwaardige posten 20.285 17.896 13,3 Financiële vorderingen handelsactiviteiten 206.996 167.035 23,9 Beleggingen 132.155 109.986 20,2 Kredieten en vorderingen bankiers 123.275 82.862 48,8 Kredieten en vorderingen private en publieke sector 377.662 319.778 18,1 Overlopende activa 6.265 5.740 9,1 Beleggingen in deelnemingen 3.989 2.214 80,2 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 8.798 7.173 22,7 Goodwill en overige immateriële activa 4.934 3.437 43,6 Vorderingen uit derivaten voor hedging-doeleinden 3.780 2.250 68,0 Overige activa 11.130 9.355 19,0 899.269 727.726 23,6

Passiva
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten 158.958 129.506 22,7 Bankiers 182.026 133.859 36,0 Verplichtingen private en publieke sector 323.479 284.072 13,9 Uitgegeven schuldbewijzen 161.477 120.989 33,5 Overlopende passiva 7.764 8.074 -3,8 Voorzieningen 9.040 8.897 1,6 Verplichtingen uit derivaten voor hedging-doeleinden 3.368 2.622 28,5 Overige passiva 10.860 6.468 67,9 Totale verplichtingen exclusief achtergestelde schulden 856.972 694.487 23,4 Achtergestelde schulden 19.398 16.687 16,2 Aandelenkapitaal 1.069 954 12,1 Agioreserve 5.168 2.564 101,6 Reserves 13.386 10.988 21,8 Nettowinsten / (verliezen) niet opgenomen in de winst- en verliesrekening 1.294 309 Eigen vermogen van aandeelhouders 20.917 14.815 41,2 Belang van derden 1.982 1.737 14,1 Eigen vermogen 22.899 16.552 38,3 Aansprakelijk groepsvermogen 42.297 33.239 27,3 899.269 727.726 23,6

Voorwaardelijke schulden 49.497 46.465 6,5 Onherroepelijke faciliteiten 145.067 145.009 0,0 EUR/US-dollarkoers 1,21 1,36 -11,0 (1) geen accountantscontrole toegepast.

30

Bijlage 3 Kredieten en vorderingen private en publieke sector by SBU (in miljarden euro's)
30 sep. 30 jun. 31 dec. 2005 2005 mut. in % 2004 mut. in % Consumer & Commercial Clients 197,3 189,1 4,3 170,4 15,8 Wholesale Clients 172,0 163,9 4,9 136,8 25,7 Private Clients 7,9 7,7 2,6 7,4 6,8 Group Functions incl. Group Services 0,5 0,4 5,2 -90,4 Groep 377,7 361,1 4,6 319,8 18,1 30 sep. 30 jun. 31 dec. Medewerkers 2005 2005 mut. 2004 mut. (fte's)
Consumer & Commercial Clients 70.549 70.690 -141 70.193 356 Wholesale Clients 16.919 16.699 220 17.366 -447 Private Equity 113 115 -2 115 -2 Private Clients 4.006 4.003 3 3.960 46 Asset Management 1.733 1.678 55 1.919 -186 Group Functions incl. Group Services 5.082 4.720 362 3.867 1.215 Groep 98.402 97.905 497 97.420 982 30 sep. 30 jun. 31 dec. Overige informatie 2005 2005 mut. in % 2004 mut. in % Aantal uitstaande gewone aandelen (in miljoenen) 1.876,3 1.847,0 1,6 1.669,2 12,4 Vermogenswaarde per gewoon aandeel (in euro's) 11,15 11,19 0,4) ( 8,88 25,6

Aantal preferente aandelen (in miljoenen) 1.369,8 1.369,8 1.369,8 Gemiddeld eigen vermogen aandeelhouders (in miljoenen) 17.762 16.857 12.995 Rendement gemiddeld eigen vermogen aandeelhouders 23,2% 22,3% 29,7% Winst per aandeel (in euro's) 1,73 1,08 2,33 Winst per aandeel, exclusief bijzondere posten (in euro's) 1,73 1,08 1,95 Mutaties in het eigen vermogen
(in miljoenen euro's) Cum. 2005 Beginstand eigen vermogen per januari 16.552 Periodewinst, beschikbaar voor aandeelhouders 3.086 Onderhandse plaatsing 2.720 Mutaties speciale vermogenscomponenten -121 Betaald dividend -658 Valutaomrekenenverschillen 1.124 Overige 196 Eindstand eigen vermogen per ultimo september 22.899 Kasstroomoverzicht
(in miljoenen euro's) Cum. 2005 Beginstand liquide middelen per januari 8.603 Netto kasstroom uit operationele / bancaire activiteiten -8.506 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -15.149 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 29.752 Valutaomrekenverschillen 870 Eindstand liquide middelen per ultimo september 15.570


31

Bijlage 4a Samenstelling winst- en verliesrekening derde kwartaal 2005 (in miljoenen euro's)
BUNL BUNA Brazilië NGM Bouwfonds PC AM Rente 682 578 569 94 134 122 3 Provisies 167 170 96 53 4 136 150 Handel 12 21 4 4 0 10 5 Resultaat financiële transacties 0 27 21 3 2 2 26 Resultaat deelnemingen met invloed 4 1 12 18 3 -1 2 Overige operationele baten 46 109 259 27 76 55 0 Totaal operationele baten 911 906 961 199 219 324 186 Totaal operationele bedrijfslasten 668 535 445 103 91 258 122 Bedrijfsresultaat 243 371 516 96 128 66 64 Waardeveranderingen 74 7 88 23 8 6 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 169 364 428 73 120 60 64 Belastingen 51 115 97 15 43 3 11 Operationele nettowinst 118 249 331 58 77 57 53 Efficiency ratio 73,3% 59,1% 46,3% 51,8% 41,6% 79,6% 65,6% Medewerkers (fte's) 20.141 16.718 26.151 5.468 2.071 4.006 1.733 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 91,7 92,8 22,8 7,4 42,2 16,8 1,2 Naar risico gewogen activa 61,1 68,1 13,4 6,2 25,2 7,4 0,9 WCS GF/GS Private Groep Private Groep Equity (excl. Equity * (incl. cons.eff.) (cons.eff.) cons.eff.) Rente 375 -81 10 2.486 -56 2.430 Provisies 487 1 7 1.271 0 1.271 Handel 403 -2 0 457 0 457 Resultaat financiële transacties 90 204 70 445 -19 426 Resultaat deelnemingen met invloed 2 27 0 68 0 68 Overige operationele baten 7 3 -1 581 11 592 Baten private equity deelnemingen 0 0 0 0 895 895 Totaal operationele baten 1.364 152 86 5.308 831 6.139 Operationele bedrijfslasten 1.196 28 42 3.488 198 3.686 Kostprijs verkopen priv. eq. deelnemingen 0 0 0 0 622 622 Totaal operationele bedrijfslasten 1.196 28 42 3.488 820 4.308 Bedrijfsresultaat 168 124 44 1.820 11 1.831 Waardeveranderingen -78 56 16 200 0 200 Bedrijfsresultaat voor belastingen 246 68 28 1.620 11 1.631 Belastingen 74 6 -3 412 11 423 Operationele nettowinst 172 62 31 1.208 0 1.208 Efficiency ratio 87,7% 65,7% 70,2% Medewerkers (fte's) 16.919 5.082 113 98.402 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 550,8 66,8 6,8 899,3 Naar risico gewogen activa 83,5 3,6 3,0 272,4
* Het effect van het verbijzonderen van de operationele nettowinst van EUR 20 miljoen naar de relevante rubrieken in de winst- en verliesrekening van Private Equity deelnemingen in verband met de verplichte consolidatie onder IFRS.
32

Bijlage 4b Samenstelling winst- en verliesrekening tweede kwartaal 2005 (in miljoenen euro's)
BUNL BUNA Brazilië NGM Bouwfonds PC AM Rente 760 523 500 100 125 123 1 Provisies 157 156 82 33 0 142 142 Handel 13 21 0 3 0 11 4 Resultaat financiële transacties 0 49 3 3 -7 2 17 Resultaat deelnemingen met invloed 3 0 14 17 6 2 16 Overige operationele baten 36 90 49 1 84 14 2 Totaal operationele baten 969 839 648 157 208 294 182 Totaal operationele bedrijfslasten 696 532 411 88 96 209 124 Bedrijfsresultaat 273 307 237 69 112 85 58 Waardeveranderingen 64 2 87 18 4 -1 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 209 305 150 51 108 86 58 Belastingen 64 81 92 11 33 24 8 Operationele nettowinst 145 224 58 40 75 62 50 Efficiency ratio 71,8% 63,4% 63,4% 56,1% 46,2% 71,1% 68,1% Medewerkers (fte's) 20.078 16.859 26.658 5.020 2.075 4.003 1.678 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 90,1 88,4 18,6 6,8 40,8 16,4 1,2 Naar risico gewogen activa 59,9 64,8 12,6 5,6 24,4 7,3 1,0 WCS GF/GS Private Groep Private Groep Equity (excl. Equity * (incl. cons.eff.) (cons.eff.) cons.eff.) Rente 194 -64 -2 2.260 -37 2.223 Provisies 404 1 9 1.126 0 1.126 Handel 470 44 5 571 2 573 Resultaat financiële transacties 186 144 71 468 2 470 Resultaat deelnemingen met invloed -4 27 0 81 0 81 Overige operationele baten 49 -4 3 324 2 326 Baten private equity deelnemingen 0 0 0 0 637 637 Totaal operationele baten 1.299 148 86 4.830 606 5.436 Operationele bedrijfslasten 1.135 83 32 3.406 142 3.548 Kostprijs verkopen priv. eq. deelnemingen 0 0 0 0 462 462 Totaal operationele bedrijfslasten 1.135 83 32 3.406 604 4.010 Bedrijfsresultaat 164 65 54 1.424 2 1.426 Waardeveranderingen -74 -37 -1 62 0 62 Bedrijfsresultaat voor belastingen 238 102 55 1.362 2 1.364 Belastingen 42 25 -12 368 2 370 Operationele nettowinst 196 77 67 994 0 994 Efficiency ratio 87,4% 70,5% 73,8% Medewerkers (fte's) 16.699 4.720 115 97.905 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 522,8 64,9 5,7 855,7 Naar risico gewogen activa 78,1 3,6 2,6 259,9
* Het effect van het verbijzonderen van het operationele nettoverlies van EUR 4 miljoen naar de relevante rubrieken in de winst- en verliesrekening van Private Equity deelnemingen in verband met de verplichte consolidatie onder IFRS.
---

Bijlage 4c Samenstelling winst- en verliesrekening derde kwartaal 2004 (in miljoenen euro's)
BUNL BUNA Brazilië NGM Bouwfonds PC AM Rente 629 549 409 61 110 105 2 Provisies 156 158 84 44 5 120 132 Handel 7 27 -24 5 0 10 2 Resultaat financiële transacties 1 -85 0 1 -7 -1 2 Resultaat deelnemingen met invloed 6 1 2 11 1 1 2 Overige operationele baten 17 87 36 21 61 14 0 Totaal operationele baten 816 737 507 143 170 249 140 Totaal operationele bedrijfslasten 609 483 341 85 68 200 104 Bedrijfsresultaat 207 254 166 58 102 49 36 Waardeveranderingen 38 68 54 10 -3 -1 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 169 186 112 48 105 50 36 Belastingen 56 36 67 10 35 16 11 Operationele nettowinst 113 150 45 38 70 34 25 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 0 224 0 0 0 Periodewinst 113 150 45 262 70 34 25 Efficiency ratio 74,6% 65,5% 67,3% 59,4% 40,0% 80,3% 74,3% WCS GF/GS Private Groep Private Groep Equity (excl. Equity * (incl. cons.eff.) (cons.eff.) (cons.eff.) Rente 531 35 5 2.436 -24 2.412 Provisies 410 5 1 1.115 0 1.115 Handel 247 -46 1 229 0 229 Resultaat financiële transacties 11 -40 146 28 4 32 Resultaat deelnemingen met invloed 27 -16 0 35 0 35 Overige operationele baten 15 0 0 251 0 251 Baten private equity deelnemingen 0 0 0 0 660 660 Totaal operationele baten 1.241 -62 153 4.094 640 4.734 Operationele bedrijfslasten 1.082 20 38 3.030 229 3.259 Kostprijs verkopen priv. eq. deelnemingen 0 0 0 0 410 410 Totaal operationele bedrijfslasten 1.082 20 38 3.030 639 3.669 Bedrijfsresultaat 159 -82 115 1.064 1 1.065 Waardeveranderingen -36 -3 11 138 0 138 Bedrijfsresultaat voor belastingen 195 -79 104 926 1 927 Belastingen 62 -8 4 289 1 290 Operationele nettowinst 133 -71 100 637 0 637 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 51 0 275 0 275 Periodewinst 133 -20 100 912 0 912 Efficiency ratio 87,2% 74,0% 77,5%
* Het effect van het verbijzonderen van de operationele nettowinst van EUR 6 miljoen naar de relevante rubrieken in de winst- en verliesrekening van Private Equity deelnemingen in verband met de verplichte consolidatie onder IFRS.
34

Bijlage 5a Samenstelling winst- en verliesrekening eerste negen maanden 2005 (in miljoenen euro's)
BUNL BUNA Brazilië NGM Bouwfonds PC AM Rente 2.086 1.671 1.489 259 374 361 5 Provisies 498 471 237 140 8 423 432 Handel 37 62 6 13 0 31 12 Resultaat financiële transacties 0 75 26 5 2 5 52 Resultaat deelnemingen met invloed 10 2 30 48 10 1 20 Overige operationele baten 118 292 346 29 240 84 4 Totaal operationele baten 2.749 2.573 2.134 494 634 905 525 Totaal operationele bedrijfslasten 2.016 1.570 1.187 268 271 668 360 Bedrijfsresultaat 733 1.003 947 226 363 237 165 Waardeveranderingen 202 14 238 50 14 4 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 531 989 709 176 349 233 165 Belastingen 161 298 232 38 116 51 31 Operationele nettowinst 370 691 477 138 233 182 134 Efficiency ratio 73,3% 61,0% 55,6% 54,3% 42,7% 73,8% 68,6% WCS GF/GS Private Groep Private Groep Equity (excl. Equity * (incl. cons.eff.) (cons.eff.) cons.eff.) Rente 894 -155 2 6.986 -138 6.848 Provisies 1.263 -27 19 3.464 0 3.464 Handel 1.198 54 1 1.414 1 1.415 Resultaat financiële transacties 365 514 266 1.310 -28 1.282 Resultaat deelnemingen met invloed 0 108 0 229 0 229 Overige operationele baten 69 1 3 1.186 13 1.199 Baten private equity deelnemingen 0 0 0 0 2.452 2.452 Totaal operationele baten 3.789 495 291 14.589 2.300 16.889 Operationele bedrijfslasten 3.410 149 91 9.990 561 10.551 Kostprijs verkopen priv. eq. deelnemingen 0 0 0 0 1.715 1.715 Totaal operationele bedrijfslasten 3.410 149 91 9.990 2.276 12.266 Bedrijfsresultaat 379 346 200 4.599 24 4.623 Waardeveranderingen -209 31 17 361 0 361 Bedrijfsresultaat voor belastingen 588 315 183 4.238 24 4.262 Belastingen 150 59 -20 1.116 24 1.140 Operationele nettowinst 438 256 203 3.122 0 3.122 Efficiency ratio 90,0% 68,5% 72,6%
* Het effect van het verbijzonderen van de operationele nettowinst van EUR 28 miljoen naar de relevante rubrieken in de winst- en verliesrekening van Private Equity deelnemingen in verband met de verplichte consolidatie onder IFRS.
35

Bijlage 5b Samenstelling winst- en verliesrekening eerste negen maanden 2004 (in miljoenen euro's)
BUNL BUNA Brazilië NGM Bouwfonds PC AM Rente 1.866 1.678 1.144 177 305 313 5 Provisies 461 465 228 127 13 404 388 Handel 25 78 -27 14 0 32 4 Resultaat financiële transacties 1 -227 1 2 -4 2 7 Resultaat deelnemingen met invloed 24 1 3 33 1 3 2 Overige operationele baten 61 311 102 60 173 40 14 Totaal operationele baten 2.438 2.306 1.451 413 488 794 420 Totaal operationele bedrijfslasten 1.868 1.532 963 246 193 594 315 Bedrijfsresultaat 570 774 488 167 295 200 105 Waardeveranderingen 132 120 167 23 -5 1 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 438 654 321 144 300 199 105 Belastingen 143 183 106 28 85 57 29 Operationele nettowinst 295 471 215 116 215 142 76 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 0 0 0 239 0 0 0 Periodewinst 295 471 215 355 215 142 76 Efficiency ratio 76,6% 66,4% 66,4% 59,6% 39,5% 74,8% 75,0% WCS GF/GS Private Groep Private Groep Equity (excl. Equity * (incl. cons.eff.) (cons.eff.) cons.eff.) Rente 1.332 -72 -20 6.728 -73 6.655 Provisies 1.257 12 4 3.359 0 3.359 Handel 917 -18 3 1.028 -1 1.027 Resultaat financiële transacties 8 468 393 651 6 657 Resultaat deelnemingen met invloed 44 -6 0 105 0 105 Overige operationele baten 52 3 0 816 0 816 Baten private equity deelnemingen 0 0 0 0 2.150 2.150 Totaal operationele baten 3.610 387 380 12.687 2.082 14.769 Operationele bedrijfslasten 3.200 90 97 9.098 699 9.797 Kostprijs verkopen priv. eq. deelnemingen 0 0 0 0 1.378 1.378 Totaal operationele bedrijfslasten 3.200 90 97 9.098 2.077 11.175 Bedrijfsresultaat 410 297 283 3.589 5 3.594 Waardeveranderingen -3 -1 15 449 0 449 Bedrijfsresultaat voor belastingen 413 298 268 3.140 5 3.145 Belastingen 103 96 21 851 5 856 Operationele nettowinst 310 202 247 2.289 0 2.289 Beeindigde bedrijfsactiviteiten (netto) 1 142 0 382 0 382 Periodewinst 311 344 247 2.671 0 2.671 Efficiency ratio 88,6% 71,7% 75,7%
* Het effect van het verbijzonderen van de operationele nettowinst van EUR 20 miljoen naar de relevante rubrieken in de winst- en verliesrekening van Private Equity deelnemingen in verband met de verplichte consolidatie onder IFRS.


36

Bijlage 6 Toepassing van IFRS door ABN AMRO
Status van gepresenteerde informatie

De jaarrekening 2004 was de laatste die volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving werd gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2005 hanteren wij, evenals alle andere beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie, voor externe verslaggevingsdoeleinden de International Financial Reporting Standards (IFRS). Om in 2005 aan aandeelhouders steeds vergelijkende cijfers te kunnen presenteren, hebben wij IFRS reeds per 1 januari 2004 ingevoerd door middel van tweevoudige rapportage. Dit houdt in dat het effect van de toepassing van IFRS op de activa (onder meer kredieten en onroerende zaken), passiva (onder meer pensioenverplichtingen) en uitstaande contracten (onder meer derivaten- en leasecontracten) in de cijfers is verwerkt. De vergelijkende cijfers zijn evenwel niet door de accountant gecontroleerd. Dit zal pas geschieden wanneer wij in maart 2006 onze jaarrekening volledig conform IFRS presenteren. Om onder meer deze reden zullen de gepresenteerde vergelijkende cijfers mogelijk aan wijzigingen onderhevig zijn.

Doordat de IFRS-richtlijnen voor een belangrijk deel direct in de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen zijn opgenomen, is voor Nederlandse ondernemingen de aanpassing aan IFRS in veel opzichten een geleidelijk proces geweest. De belangrijkste IFRS-richtlijn die voor banken gevolgen heeft (IAS 39 ­ financiële instrumenten) was echter niet in de Nederlandse grondslagen opgenomen. Deze richtlijn, waarbij de toepassing van reële waarde wordt verruimd, ligt ten grondslag aan het merendeel van de hieronder toegelichte verschillen (zie belangrijkste verschillen tussen Nederlandse verslaggevingsregels en IFRS). Een volledig overzicht van de door ons toegepaste grondslagen op grond van de Nederlandse verslaggevingsregels is opgenomen in ons jaarverslag 2004.

ABN AMRO heeft de per 31 december 2004 bekrachtigde IFRS-richtlijnen toegepast, met uitzondering van het volgende. De IASB heeft onlangs een nieuw kader voor het aanwijzen van financiële passiva (en activa) voor waardering op reële waarde via de winst- en verliesrekening gepubliceerd naar aanleiding van commentaar vanuit de Europese Unie. De reacties vanuit de financiële wereld zijn positief en wij passen deze herziene richtlijnen toe voor bepaalde schuldinstrumenten. Deze aangepaste richtlijnen zijn nog niet bekrachtigd door de Europese Unie, maar naar verwachting zal dit later dit jaar gebeuren. Deze verandering zal ons in staat stellen dergelijke instrumenten te blijven beheersen op een wijze die in overeenstemming is met onze bestaande risicobeheermethoden.

Zoals binnen onze sector inmiddels gebruikelijk is, zal ABNAMRO multi-seller asset backed programma's waarvoor wij als sponsor optreden en waaraan klanten financiële activa verkopen consolideren. Door het consolideren van deze vehikels nemen zowel de totale activa als de passiva per december 2004 beide met EUR 23,7 miljard toe. Het besluit om deze vehikels te consolideren heeft geen gevolgen voor de netto baten, het eigen vermogen of de naar risico gewogen activa.


37

Belangrijkste verschillen tussen Nederlandse verslaggevingsregels en IFRS

Nederlandse verslaggevingsregels IFRS Consolidatie
Onder de Nederlandse verslaggevingsregels is Onder IFRS moeten alle deelnemingen het toegestaan bepaalde deelnemingen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, niet worden geconsolideerd. Dit heeft gevolgen voor te consolideren, zoals bijvoorbeeld participaties. een aantal van onze participaties. Ter verhoging van de transparantie zullen wij onze participatieactiviteiten (Private Equity) apart verantwoorden, met eigen winst- en verliesrekeningen. Goodwill en andere immateriële activa
Goodwill, met inbegrip van andere immateriële Goodwill vertegenwoordigt de meerwaarde van activa die zijn verworven door overnames van de verwervingsprijs van het belang in dochterbedrijven en deelnemingen, wordt ten dochtermaatschappijen en overige laste van het eigen vermogen gebracht. groepsmaatschappijen ten opzichte van de geschatte marktwaarde van de activa en passiva op de verwervingsdatum. Goodwill wordt gekapitaliseerd en wordt geacht een oneindige gebruiksduur te hebben; er wordt dan ook niet op afgeschreven. Wel moet goodwill jaarlijks worden onderworpen aan een onderzoek naar mogelijke waardevermindering. Overige verworven immateriële activa, zoals de waarde van verworven toevertrouwde middelen, klantenlijsten, rechten met betrekking tot de administratievoering van hypotheken en contractuele rechten, worden geactiveerd en gedurende hun toepasselijke gebruiksduur afgeschreven. Onder IFRS wordt deze eis prospectief toegepast, waardoor zij geen effect heeft op het eigen vermogen per 1 januari 2004.

Preferente aandelen en trust preferred
securities
Door ons uitgegeven preferente aandelen Onder IFRS moeten preferente aandelen worden opgevoerd als eigen vermogen en trust worden opgenomen onder schulden in plaats preferred securities als belang van derden. van eigen vermogen en moeten trust preferred securities ook worden opgenomen onder schulden in plaats van belang van derden, omdat wij, als emitterende partij, niet de volledige zeggenschap hebben met betrekking tot de uitbetaling van dividenden. Als gevolg daarvan zullen bepaalde vergoedingen van deze effecten worden opgevoerd als rentelasten.

Effecten in beleggingsportefeuille
Obligaties en soortgelijke schuldbewijzen die tot Alle obligaties en soortgelijke schuldbewijzen in de beleggingsportefeuilles behoren de beleggingsportefeuille die op een actieve (uitgezonderd schuldbewijzen waarop de rente markt worden verhandeld, worden in de regel grotendeels of geheel op het moment van gerubriceerd als "aangehouden voor verkoop". aflossing wordt verrekend) worden opgenomen Onder bepaalde voorwaarden is de classificatie tegen de aflossingwaarde onder aftrek van de "aangehouden tot vervaldatum" toegestaan. noodzakelijk geachte waardevermindering. Beleggingen die tot de vervaldatum daarvan in
38

Nederlandse verslaggevingsregels IFRS

Agio's en disagio's bij verwerving, die worden de portefeuille worden gehouden, worden opgenomen onder overlopende activa dan wel onveranderd gewaardeerd tegen de overlopende passiva, worden geamortiseerd en geamortiseerde kostprijs. Onder IFRS moeten als rente toegerekend aan de verslagperioden effecten in de beleggingsportefeuille die als gedurende de looptijd van de schuldbewijzen. "aangehouden voor verkoop" worden Per saldo positieve verschillen die gerealiseerd verantwoord, tegen marktwaarde worden zijn vóór de aflossingsdatum in het kader van gewaardeerd. Niet-gerealiseerde winsten en ruiltransacties, worden als overlopende rente verliezen worden, evenals winsten en verliezen verantwoord en toegerekend aan de op aan specifieke activa of passiva verslagperioden gedurende de looptijd van de gerelateerde derivaten die onder IFRS als beleggingsportefeuille. Aandelen in de hedgetransacties worden beschouwd, beleggingsportefeuille worden gewaardeerd verantwoord als een afzonderlijke component tegen marktwaarde. Waardeveranderingen van het eigen vermogen, na aftrek van worden, na aftrek van belastingen, verwerkt in belastingen. Gerealiseerde winsten en een aparte herwaarderingsreserve. verliezen worden op het moment van verkoop ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Duurzame waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht. Voorzieningen
Naast specifieke debiteurenvoorzieningen en Het fonds voor algemene bankrisico's wordt voorzieningen voor landenrisico's, houden beschouwd als een algemene Nederlandse banken een fonds voor algemene debiteurenvoorziening. Dergelijke bankrisico's aan. voorzieningen zijn onder IFRS niet toegestaan. Het fonds is derhalve per 1 januari 2004 overgeheveld naar het eigen vermogen.

Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS moet een voorziening worden werden bepaalde algemene voorzieningen getroffen voor geleden maar nog niet aangehouden. geïdentificeerde verliezen op debiteuren. Deze voorzienig wordt per portefeuille berekend op basis van de bedragen die naar verwachting na afboeking zullen worden ontvangen.

Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS moeten specifieke worden specifieke voorzieningen voor non- debiteurenvoorzieningen worden getroffen op performing kredieten vastgesteld door schatting basis van de contante waarde van bedragen ­ niet tegen contante waarde ­ van de die naar verwachting na afboeking zullen bedragen die naar verwachting na afboeking worden ontvangen. zullen worden ontvangen.
Derivaten voor hedging-doeleinden
Derivaten die worden gebruikt om het totale Onder IFRS worden alle derivaten onder ofwel renterisico te beheersen en die niet aan de activa ofwel de passiva opgenomen en op specifieke activa, passiva of vaste reële waarde gewaardeerd. In het geval van toezeggingen zijn gerelateerd, worden verwerkt derivaten voor hedging-doeleinden worden onder voortzetting van de renteverantwoording. veranderingen in de reële waarde van aan Veranderingen in de reële waarde van de specifieke activa of passiva gerelateerde ingenomen posities worden daarom niet derivaten die in hoge mate effectief zijn als een verantwoord. De periodieke kasstromen worden reële waarde-hedge, direct in het resultaat opgenomen in de resultatenrekening op het verwerkt. Hetzelfde geldt voor veranderingen in moment dat zij zich voordoen. de reële waarde van de onderliggende activa, passiva of vaste toezeggingen, die aan het risico waartegen de hedge is aangegaan, kunnen worden toegerekend. Veranderingen in de reële waarde van aan specifieke activa of passiva gerelateerde derivaten die in hoge mate effectief is als een kasstroom-hedge, worden onder het eigen vermogen opgenomen
39

Nederlandse verslaggevingsregels IFRS

en in het resultaat verwerkt in de periode waarin de voorspelde kasstroom waarop de hedge betrekking heeft, het resultaat beïnvloedt. Eventuele ineffectiviteit komt zo direct tot uitdrukking in het resultaat.

Waardering tegen reële waarde ­ Private
Equity
Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS moeten participaties waarover worden participaties gewoonlijk aangehouden geen zeggenschap wordt uitgeoefend, worden tegen verkrijgingsprijs (waar nodig na aftrek van aangehouden tegen de reële waarde, waarbij duurzame waardevermindering). veranderingen in de reële waarde via de winst- en verliesrekening worden verwerkt.
---

Andere veranderingen inzake reële waarde
Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS moeten in contracten besloten werden uitgegeven of aangekochte voorwaarden die niet geacht kunnen worden in instrumenten in contracten besloten nauw verband te staan met het onderliggende voorwaarden verwerkt als één positie. instrument, afzonderlijk worden weergegeven, als derivaten worden aangemerkt en tegen reële waarde worden gewaardeerd.

Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS moet de handelsportefeuille wordt de handelsportefeuille tegen reële eveneens tegen reële waarde worden waarde aangehouden. aangehouden, maar voor de verantwoording van de reële waarde bij het aangaan van een contract gelden specifieke bepalingen. Volgens de IFRS moeten eventuele winsten en verliezen die op `dag één' al duidelijk zijn, maar niet kunnen niet rechtstreeks op basis van een marktprijs kunnen worden bepaald, worden verantwoord in de periode waarin de waarde van deze instrumenten wel kan worden bepaald. Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS moet een waarderingsmethode op worden marktwaarden vastgesteld op basis van basis van bied- en laatkoers worden gebruikt. middenkoers.
Mortgage Servicing Rights (MSR's)
Alle rechten met betrekking tot de De IFRS regels voor rechten met betrekking tot administratievoering van hypotheken (servicing- de administratievoering van hypotheken rechten) worden geactiveerd tegen de (MSR's) stemmen in het algemeen overeen oorspronkelijke boekwaarde onder aftrek van met de Nederlandse verslaggevingsregels. In afschrijvingen of, indien lager, tegen de reële de boekwaarde van servicing-rechten onder waarde. Afschrijving vindt plaats in verhouding IFRS zijn echter niet inbegrepen overlopende tot en over de looptijd van de geschatte winsten en verliezen uit derivatenhedges die na nettobaten uit de servicing-rechten. Tot de 1 januari 2004 gerealiseerd zijn. Onder IFRS boekwaarde van servicing-rechten worden omvat de boekwaarde van servicing-rechten tevens gerekend de niet afgeschreven kosten tevens de niet-afgeschreven kosten daarvan en van servicing-rechten, overlopende de aanpassing van de grondslag die voortkomt gerealiseerde winsten en verliezen uit uit uitstaande reële waarde-hedges van derivatenhedges, waarderingsreserves en niet servicing-rechten. afgeschreven optiepremies op uitstaande De grondslag voor het bepalen van de reële hedges. De reële waarde van servicing-rechten waarde van MSR's komt overeen met de wordt bepaald op basis van de geschatte Nederlandse verslaggevingsregels. contante waarde van toekomstige netto
kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden

40

Nederlandse verslaggevingsregels IFRS

met het tempo van vervroegde aflossing,
disconteringsvoet, servicing-kosten en andere
economische factoren. Om te bepalen of er van
duurzame waardevermindering sprake is, wordt
ook de reële waarde van hedges meegenomen.

Onroerende zaken en projectontwikkeling
Bankgebouwen, inclusief grond, worden Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen gewaardeerd tegen actuele waarde, afgeleid historische kostprijs, onder aftrek van van de vervangingswaarde, en worden lineair duurzame waardeverminderingen, en lineair volledig afgeschreven over de gebruiksduur, afgeschreven over de gebruiksduur. met een maximum van 50 jaar. Veranderingen
in de waarde worden, na aftrek van
belastingen, ten gunste of ten laste van een
aparte herwaarderingsreserve gebracht.

Leasebedrijf
Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS worden onze leasetransacties voor werden onze leasetransacties grotendeels een groot deel als operationele lease verwerkt als financieringsarrangementen. aangemerkt. Voor wat betreft operationele leasetransacties moeten onder IFRS de leaseobjecten worden opgenomen onder Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en worden afgeschreven. De baten moeten worden geboekt als huuropbrengsten.

Pensioenlasten
Vanaf 1 januari 2002 passen wij SFAS 87 Met betrekking tot pensioenen is het onder onder de Nederlandse verslaggevingsregels IFRS geoorloofd om alle cumulatieve actuariële toe. SFAF 87 schrijft actuariële berekeningen verschillen op 1 januari 2004 ten laste van het voor op basis van de huidige en toekomstige eigen vermogen te brengen. uitkeringsniveaus, waarbij rekening wordt
gehouden met de marktwaarde van het
vermogen van de pensioenfondsen en de
actuele rentevoet. Vanaf 1 januari 1994 hebben
wij SFAF 87 toegepast.

Aandelengerelateerde vergoedingen
Onder de Nederlandse verslaggevingsregels Onder IFRS wordt de reële waarde van worden aandelenoptieregelingen die ten laste aandelenoptieregelingen die ten laste van het van het eigen vermogen komen, opgenomen eigen vermogen komen, en andere tegen de intrinsieke waarde op de datum van aandelenregelingen in eerste instantie toekenning, die in alle gevallen nihil is. vastgesteld op de reële waarde op de datum van toekenning en ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht over de periode waarin de rechten onvoorwaardelijk worden.

Belastingen
Latente belastingvorderingen en ­ Onder IFRS worden zowel latente verplichtingen worden opgenomen op basis van belastingvorderingen als latente de contante waarde. belastingverplichtingen gewaardeerd tegen de nominale waarde.


41


42

Resultaten bij constante valutakoersen en in lokale valuta In het bovenstaande persbericht zijn de financiële en overige resultaten bij vergelijking met de voorgaande periode, zowel in bedragen als in percentages, steeds in euro's uitgedrukt. Waar dit van significant belang wordt geacht, worden verschillen eventueel verklaard in termen als "constante valutakoersen" of "lokale valuta". Bij zowel "constante valutakoersen" als "lokale valuta" wordt het effect van valutakoersverschillen geëlimineerd. Beide begrippen zijn volgens IFRS niet gebruikelijk en kunnen, in tegenstelling tot feitelijke groei, niet rechtstreeks uit de in de jaarrekening opgenomen informatie worden afgeleid. Het resultaat in "lokale valuta" wordt gebruikt voor verschillen in volume in één bepaalde valuta. Het management beoordeelt - ten dele - de onderliggende resultaten van onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen door valutakoerseffecten in de hele winst- en verliesrekening steeds per onderdeel afzonderlijk te bepalen teneinde inzicht te verwerven in de onderliggende trend van het behaalde resultaat. De correcties betreffen in het bijzonder het effect van wisselkoersschommelingen dat ontstaat wanneer de door onze Business Units in de Verenigde Staten en Brazilië gerapporteerde resultaten worden omgerekend van de Amerikaanse dollar en de Braziliaans real in de euro, alsmede de verschillende valuta's waarin de SBU Wholesale Clients opereert.

Het management is van mening dat eliminatie van deze effecten een beter inzicht geeft in de onderliggende operationele resultaten van onze bedrijfsonderdelen gedurende de betreffende periodes. Op wisselkoers- bewegingen kan het management geen invloed uitoefenen en schommelingen in wisselkoersen kunnen leiden tot een vertekend beeld van het onderliggende bedrijfsresultaat van onze bedrijfsonderdelen gedurende de verslagperiode. Externe belanghebbenden, zoals analisten, gebruiken deze cijfers ook als maatstaf.

Wij onderkennen evenwel dat dergelijke gecorrigeerde cijfers niet op zichzelf staand dienen te worden gebruikt. Wij geven daarom steeds eerst de feitelijke groeicijfers volgens IFRS, waarbij rekening is gehouden met alle factoren die onze activiteiten beïnvloeden waarover in de verschillende hoofdstukken van dit persbericht wordt gerapporteerd.

Berekening van resultaten bij constante valutakoersen en in lokale valuta Wij berekenen het vergelijkbare resultaat bij constante valutakoersen door de gedurende een bepaalde periode gerealiseerde volumes in lokale valuta te vermenigvuldigen met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van de voorgaande periode waarmee het resultaat wordt vergeleken. Zo worden bijvoorbeeld, bij vergelijking van de resultaten over het kwartaal eindigend op 30 juni 2005 met die over 2004 op constante basis, de volumes per 30 juni 2005 vermenigvuldigd met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van het kwartaal eindigend op 30 juni 2004.

Het resultaat in lokale valuta betreft de vergelijking van lokale volumes in één en dezelfde muntsoort met een vorige periode. Bijvoorbeeld de door de BU NA gerapporteerde volumes in Amerikaanse dollars voor 2005 vergeleken met de gerealiseerde volumes in 2004.


43

Waarschuwing met betrekking tot mededelingen over de toekomst

Deze documentatie bevat mededelingen over de toekomst. Mededelingen over de toekomst zijn mededelingen die geen historische feiten zijn, inclusief mededelingen omtrent onze overtuigingen en verwachtingen. Elke mededeling in deze communicatie die onze bedoelingen, overtuigingen, verwachtingen, prognoses, schattingen of voorspellingen (en de aannames die daaraan ten grondslag liggen) uitdrukt of inhoudt, is een mededeling over de toekomst. Deze mededelingen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses zoals die op dit moment voor het management van ABN AMRO Holding N.V. beschikbaar zijn. Mededelingen over de toekomst zijn derhalve alleen gebaseerd op de informatie die op dit moment ter beschikking staat en wij nemen niet geen enkele verplichting op ons om deze publiekelijk aan te passen met het zicht op nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.

Mededelingen over de toekomst impliceren inherente risico's en onzekerheden. Een aantal belangrijke factoren zou er daarom in kunnen resulteren dat de werkelijke toekomstige resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in de mededelingen over de toekomst zijn uitgedrukt of bedoeld. Deze factoren omvatten, niet limitatief, de omstandigheden op de financiële markten in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië en elders waar wij een substantieel deel van onze handelsinkomsten behalen; potentieel verzuim door leningnemers of handelspartners; de implementatie van onze herstructurering, inclusief de voorziene reductie van de personeelsbezetting; de betrouwbaarheid van ons risicomanagement beleid, procedures en methodes; veranderingen als gevolg van de overname van Banca Antonveneta, inclusief de aan haar onderneming verbonden risico's, alsook moeilijkheden om haar systemen, operationele functies en culturen met de onze te integreren; en andere risico's waarnaar wordt verwezen in de documenten die door ons bij de Effecten en Beurs Commissie van de Verenigde Staten van Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission) zijn gedeponeerd. Voor meer informatie over deze en andere factoren verwijzen wij naar het jaarverslag (Form F-20) dat bij de Effecten en Beurs Commissie van de Verenigde Staten van Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission) is gedeponeerd en naar alle documenten door ons gedeponeerd bij de Effecten en Beurs Commissie van de Verenigde Staten van Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission) in vervolg hierop.

De in deze documentatie opgenomen mededelingen over de toekomst zijn gedaan op de datum van deze documentatie en wij nemen niet de verplichting op om enige in deze documentatie opgenomen mededelingen over de toekomst aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.


---

Meer informatie kan worden verkregen bij:
Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835

Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com


---- --