Gemeente Loppersum

Gemeentelijke mededelingen 31 oktober 2005

MEDEDELINGEN GEMEENTE LOPPERSUM

GEPLAATST OMMELANDER COURANT 31 OKTOBER 2005

In de gemeentelijke advertentie komen de volgende onderwerpen deze week aan de orde. U kunt rechtstreeks naar het onderwerp toe door het aan te klikken. Ook kunt u de gehele tekst achter elkaar doorlopen met 'scrollen'.

MENU


* Inzameling klein chemisch aval in november
* Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening ter inzage
* Verleende vergunningen
* Aanvragen voor vergunning
* Loppersum aanwezig op 'Promotiedagen voor het bedrijfsleven'
* Actuele informatie over vogelgriep

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL IN NOVEMBER

De chemokar staat op 2, 3, 4 november weer een half uur in elk dorp. In de afvalwijzer die u heeft gekregen staan de standplaatsen en het tijdschema. Zie de uitgebreide informatie over de chemokar en klein chemisch afval
* woensdag 2 november staat de chemokar in Westerwijtwerd, Middelstum, Toornwerd, Huizinge, Westeremden en Zeerijp;
* donderdag 3 november staat de chemokar in Oosterwijtwerd, Leermens, 't Zandt, Zijldijk, Garsthuizen en Stedum;
* vrijdag 4 november staat de chemokar in Eenum, Wirdum, Garrelsweer en Loppersum.

Het is ook mogelijk om klein chemisch afval in te leveren bij de gemeentelijke werkplaats aan de Pomonaweg in Loppersum. Dat kan alleen op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur.


----------
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TER INZAGE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maakt bekend dat bij raadsbesluit van 17 oktober 2005:
* De Algemene plaatselijke verordening gemeente Loppersum 2005 is vastgesteld;
* De Algemene plaatselijke verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 1996, nr. 12 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2002, nr. 11 is ingetrokken.

De Algemene plaatselijke verordening 2005 treedt op 1 november 2005 in werking en ligt ter inzage in het gemeentehuis te Loppersum, Stationslaan 1. Iedereen kan op verzoek een afschrift verkrijgen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges.


----------

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben de volgende besluiten genomen, waarop de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is.

Lichte bouwvergunningen

* A. van Dijken voor het plaatsen van een berging op het perceel Burchtstraat 38 te Middelstum, verzonden op 25 oktober 2005;
* N.F. Tuitman voor het oprichten van een aanbouw aan de woning op het perceel Onno van Ewsumlaan 5 te Middelstum, verzonden op 27 oktober 2005;
* A.K. Wieringa voor het oprichten van een bijkeuken op het perceel Zeedijken 9 te Loppersum, verzonden op 27 oktober 2005.

Ontheffingen verbranden slootmaaisel
Op grond van artikel 10.63 Wet milieubeheer van het verbod voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen (artikel 10.2 Wet milieubeheer juncto artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening) voor het verbranden van slootmaaisel in verband met het bestrijden van bruinrot aan:
* S. Eendhuizen Dijkumerweg 9, Garsthuizen. E 1179, G 206, verzonden 25 oktober 2005;
* H. Scharft Hoofdweg 4, Huizinge. G 322, verzonden 25 oktober 2005

Iedere rechtstreeks belanghebbende kan tegen één of meer van genoemde besluiten binnen 6 weken na de dag van verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. De verzenddatum treft u achter de beschikkingen aan. Voor nadere informatie over het besluit en over de wijze van indiening van een bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de vakgroep Bedrijfsvoering.


----------

AANVRAGEN VOOR VERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om een reguliere bouwvergunning fase 1 ontvangen van:
* Gemeente Loppersum voor het geheel oprichten van een gemeentehuis op het perceel Molenweg 12-14 te Loppersum.

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om een sloopvergunning ontvangen van:
* Gemeente Loppersum voor het slopen van een gebouw op het perceel Molenweg 12-14 te Loppersum.

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een kapvergunning ontvangen van:
* A. Westerhof voor het kappen van 1 paardenkastanje op het perceel Pastorieweg 17 te Westeremden;
* Gemeente Loppersum voor het kappen van een houtopstand op en om het perceel Molenweg 12-14 te Loppersum.

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd. Wel kunt u bij de vakgroep Bedrijfsvoering in Middelstum informatie vragen en opmerkingen maken over deze aanvragen.


----------

LOPPERSUM AANWEZIG OP PROMOTIEDAGEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Op dinsdag 8 november en woensdag 9 november zijn in de Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2 te Groningen de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland. Aan deze Promotiedagen nemen dienstverlenende, handels- en industriële bedrijven, instellingen en overheden deel, die gevestigd zijn in Noord-Nederland en die hun activiteiten richten op het bedrijfsleven.

Gemeente vertegenwoordigd
De gemeente Loppersum is met een aantal bedrijven uit de gemeente vertegenwoordigd op plein Loppersum (standnummers 270 + 272 t/m 277 + 300 t/m 304). Wij nodigen u van harte uit ons plein te bezoeken. De openingstijden zijn: dinsdag 8 november 2004 van 12.00 tot 22.00 uur en woensdag 9 november 2004 van 10.00 tot 22.00 uur.


----------

ACTUELE INFORMATIE OVER VOGELGRIEP

De Nederlandse overheid heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat Nederlands pluimvee besmet raakt met vogelgriep. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.minlnv.nl dossier vogelgriep of gratis bellen met ministerie van LNV: 0800-22 333 22 Voor informatie over vogelgriep en volksgezondheid: www.minvws.nl/dossiers/vogelgriep

Eind Gemeentelijke mededelingen 31 oktober 2005