Gemeente Deventer

Week 43, 28 oktober 2005

GEMEENTE DEVENTER OP VELE FRONTEN ACTIEF MET PLATTELANDSONTWIKKELING

Het college van B&W van Deventer heeft deze week het gemeentelijk uitvoeringsprogramma voor het plattelandsbeleid uitgebracht: het âontwerp-Actieplan 2005-2006 plattelandsontwikkeling Deventerâ. Daarin is een groot aantal projecten opgenomen die de gemeente wil gaan oppakken of waar ze al mee bezig is. Wethouder Gosse Hiemstra wil de komende maand over dit Actieplan praten met verschillende organisaties, zoals de agrarische sector, landgoedeigenaren, dorpenplatforms, vertegenwoordigers van recreatie- en natuurorganisaties, etc. Daarbij zal hij niet alleen vragen wat zij van dit Actieplan vinden, maar ook op welke wijze partijen met elkaar kunnen samenwerken.

De ingrijpende veranderingen die op het platteland gaande zijn waren voor het nieuwe college van B&W aanleiding om het plattelandsbeleid in het Collegeprogramma 2005-2010 hoog op de agenda te zetten. Bij de vorming van het nieuwe college van B&W is een coördinerend wethouder plattelandsontwikkeling aangewezen, Gosse Hiemstra, wat voor een grotere, âstadseâ gemeente uniek is. Ook is in het Collegeprogramma 2005-2010 extra geld gereserveerd voor het plattelandsbeleid.

Actieplan

Het Actieplan noemt vier vier hoofddoelstellingen voor de plattelandsontwikkeling van Deventer:

* Behoud van de landbouw als belangrijke sociale en economische drager van het platteland door:
. ruimte geven aan de toekomstgerichte landbouw, waaronder ook de intensieve veehouderij, in de gebieden waar dat ruimtelijk verantwoord is (de zgn. landbouwontwikkelingsgebieden) . ondersteunen van verbreding van de agrarische bedrijfsvoering door nevenactiviteiten en daarmee neveninkomsten. zoals recreatieve activiteiten, zorgboerderij, etc.
* Versterking van toerisme en recreatie als een nieuwe economische drager voor het platteland. Daarbij wordt het Deventer platteland nadrukkelijk als een onderdeel van het gebied Salland gezien. Salland moet zich ontwikkelen tot âA-merkâ en een herkenbare toeristische regio worden, naast onder andere Twente, Achterhoek en Veluwe.

* Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij gaat het om het landschap met de daarin gelegen hoeven en erven, de natuur, de cultuurhistorische waarden, het water en de dorpen.
Voorkomen moet worden dat het landelijk gebied door alle nieuwe ontwikkelingen âverrommeltâ.

* Behoud en versterking van de leefbaarheid van de dorpen en buurtschappen, vooral door behoud en bundeling van voorzieningen

Om deze doelstellingen te realiseren staan in het Actieplan veertien projecten, deels projecten waar de gemeente âop kop zitâ, deels projecten van anderen waaraan de gemeente actief wil meewerken.

Projecten

* Inrichtingsvisie Landbouwontwikkelingsgebieden In het Reconstructieplan Salland zijn op Deventer grondgebied vijf (kleine) landbouwontwikkelingsgebieden aangegeven waar de landbouw de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Voor deze gebieden stelt de gemeente ontwikkelingsvisies op.


* Ontwikkelingskaders rood-voor-rood, VABâs en rood-voor-groen
De nieuwe provinciale regeling voor de sloop van ontsierende schuren in ruil voor woningbouwmogelijkheden (rood-voor-rood), de herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VABâs) en de gedachten over nieuwe woonvormen in het buitengebied leiden tot vele initiatieven. Om daar als gemeente snel op te kunnen reageren worden op korte termijn ontwikkelingskaders daarvoor opgesteld.

* Landschapsontwikkelingsplan
De bestaande kwaliteiten en de gewenste ontwikkeling van het landschap worden beschreven in een âLandschapsontwikkelingsplanâ. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om samen met de Sallands buurgemeenten Olst-Wijhe en Raalte één âLOPâ te maken.
* Fonds groene en blauwe
diensten

Groene en blauwe diensten zijn werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van het landschap of voor het waterbeheer. Ze worden uitgevoerd door bewoners van het gebied en zijn voor hen een bron van neveninkomsten. De diensten worden gefinancierd door provincie, gemeente, waterschappen e.d. Deventer wil het initiatief nemen om dit concept, waar ook elders in Nederland ervaring mee wordt opgedaan, in dit gebied in te voeren.
* Werkplaats plattelandsvernieuwing
Dit betreft een initiatief van Hogeschool Larenstein om in dit gebied een werkplaats op te richten waar ondernemers, bewoners, studenten en anderen zich kunnen bijscholen om toegerust te zijn op de snelle veranderingen in het platteland.


* Accountmanagement voor procedures en vergunningen De gemeente wil klantgericht werken bij het behandelen van de initiatieven op het platteland waarbij soms vele procedures en vergunningen een rol spelen. Een vorm van accountmanagement kan er voor zorgen dat de âklantâ er minder last heeft als vele verschillende afdelingen met zoân initiatief te maken hebben.


* Sallands Bureau voor Toerisme
Het Sallands Bureau voor Toerisme is opgericht om het toerisme in Salland te stimuleren en coördineren. Om voortzetting na 1 januari 2006 mogelijk te maken is financiële steun van de deelnemende gemeenten en provincie nodig. De gemeente Deventer is daartoe bereid.


* Uitbreiding en kwaliteitsimpuls routestructuren in Salland Dit project heeft tot doel de kwaliteit en de bewegwijzering van de fietspaden, wandelpaden, men- en ruiterroutes in het gebied te verbeteren.

* Structuurvisie Bathmen
Voor het dorp Bathmen wordt, als aanvulling op het structuurplan Deventer van 2004, een structuurvisie opgesteld. Het buitengebied van de voormalige gemeente Bathmen wordt meegenomen met het Landschapsontwikkelingsplan.


* Voorzieningenclusters / servicepunten in de dorpen In de dorpen van Deventer (Bathmen, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar) wordt gewerkt aan bundeling van publieke, semi-publieke en private voorzieningen. De vorm daarvan (bijvoorbeeld een Kulturhus) kan per dorp sterk verschillen.


* Cultuurhistorisch waardevolle agrarische bebouwing Het platteland van Deventer heeft vele waardevolle hoeven en erven. De gemeente wil actief stimuleren dat de kwaliteit daarvan behouden blijft, ook bij functieverandering en verbouw.


* Uitvoering Masterplan
Zandwetering
Met het project Zandwetering worden delen van de stadsrand van Deventer anders ingericht. De waterbergingsfunctie is daarbij leidend, waarbij combinatie met extensieve recreatie, ecologie en soms extensieve woonvormen mogelijk zijn.

* Rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Keizerswaarden en Stobbewaarden
De gemeente steunt het plan van de Stichting IJssellandschap voor het inrichten van de Keizers- en Stobbenwaarde, samen met het gebied Rande, waarbij ook de door Rijkswaterstaat gewenste nevengeul van de IJssel wordt ingepast.


* Ecologische verbindingszone Frieswijk-Oostermaat De gemeente wil voor de ecologische verbindingszone tussen Frieswijk en Oostermaat een masterplan opstellen, waar bij latere inrichtingsplannen voor dat gebied op kan worden aangesloten. Ook is de gemeente actief betrokken bij de ecologische verbindingszone Dortherbeek, die grotendeel op Gelders/Lochems grondgebied ligt, maar die aansluit op Oxe, de Bannink en de Schipbeek.

Publicatiedatum: 31-10-2005

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging maandag 31 oktober 2005