Provincie Zuid-Holland

Den Haag, Zuid-Holland, 31 oktober 2005
Zorgen over bereik Rampenzenders in Zuid-Holland

Statenleden spreken zorg uit over onbereikbare rampenzenders in Zuid-Holland

Tijdens een werkbezoek van een aantal statenleden aan RTV Rijnmond werd hen gemeld dat Radio Rijnmond niet overal in haar regio te ontvangen is. Ook bij RTV West bestaat dit probleem. In Zuid-Holland Zuid gaat het om het gebied van en rond Leerdam; in Zuid-Holland Noord betreft het centrum van Den Haag, het gebied ten westen van de N44 vanaf Leiden gezien, grote delen van de Bollenstreek en het gebied in en rond Alphen.

Beide regionale omroepen fungeren bij calamiteiten als rampenzender om het publiek te informeren over de ramp en kunnen de autoriteiten het publiek informeren over de te nemen (veiligheids-)maatregelen. Dit slechte bereik levert een onaanvaardbare situatie op: tijdens calamiteiten moeten rampenzenders via de ether in de gehele provincie te ontvangen zijn. De indieners van deze schriftelijke vragen menen dat iedere Zuid-Hollander er op moet kunnen rekenen dat zij in een dergelijk geval adequaat geïnformeerd kunnen worden. PvdA, CDA, VVD en SGP/Christenunie maken zich hier ernstig zorgen over, en hebben vandaag het college van GS gevraagd wat zij eraan hebben gedaan om deze problemen op te lossen. Welke alternatieve communicatiemiddelen ingezet kunnen worden? Bovendien vragen ze of de verplichting voor een rampenzender ook de regionale televisie betreft, en of daarvoor de zelfde problemen gelden.

De vragen zijn ingediend door Robbert Baruch (PvdA) Peter Lamers (CDA), Marco van der Sloot (VVD) en Gerrit-Wim van Veelen (SGP/Christenunie)

De vragen gaan als bijlage hierbij.

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Baruch (PvdA-Statenfractie Zuid-Holland) tel: 06-25056699, Peter Lamers (CDA): 06-22569572, Marco van der Sloot (VVD): 010 - 2100899 of Gerrit-Wim van Veelen (SGP/Christenunie): 06-27 014852


---- --
Bereikbaarheid Rampenzenders in Zuid-Holland

Aan het college van Gedeputeerde Staten,

Tijdens een werkbezoek aan RTV Rijnmond werd ons gemeld dat Radio Rijnmond niet overal in haar regio te ontvangen is. Ook RTV West kent dit probleem. In Zuid-Holland Zuid gaat het om het gebied van en rond Leerdam; in Zuid-Holland Noord betreft het het centrum van Den Haag, het gebied ten westen van de N44 vanaf Leiden gezien, grote delen van de Bollenstreek en het gebied in en rond Alphen.

Beide regionale omroepen fungeren bij calamiteiten als rampenzender om het publiek te informeren over de ramp en de te nemen (veiligheids-)maatregelen. Dit slechte bereik levert een onaanvaardbare situatie op: tijdens calamiteiten moeten rampenzenders via de ether in de gehele provincie te ontvangen zijn.

Wij stellen de volgende vragen:

1. Is het het college van GS bekend dat in de provincie gebieden slecht te bereiken zijn door regionale omroepen met het oog op de functie van rampenzender?

2. Klopt het dat dit te maken heeft met de frequentiewijzigingen die minister Brinkhorst heeft laten plaatsvinden?

3. Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de instandhouding van een rampenzender, alsmede de kwaliteit en het bereik ervan?

4. Welke alternatieven zijn aanwezig om burgers te informeren en hanteren de betrokken autoriteiten in deze witte gebieden deze situatie?

5. Geldt de verplichting voor een rampenzender ook voor de regionale televisie, en is het bekend of er, en zo ja welke dekkingsproblemen voor televisie-ontvangst er spelen.

6. Wat hebben GS eraan gedaan of kunnen er aan doen om dit probleem op te lossen? Kunt u in de toelichting ook aangeven wanneer de problemen verholpen zijn?

R.P. Baruch (PvdA)
P.A.W. Lamers (CDA)
G.W. van Veelen (SGP/CU)
M. van der Sloot (VVD)


---- --