Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen Universiteit, 080wu, 31 oktober 2005

Voeding bij ouderen, Levende hulpbronnen, Eetgedrag

WAGENINGEN UNIVERSITEIT BENOEMT DRIE BIJZONDER HOOGLERAREN

Aan Wageningen Universiteit zijn onlangs drie bijzonder hoogleraren benoemd. Het gaat om mevrouw dr.ir. C.P.G.M. de Groot, met als leeropdracht Voedingsfysiologie met bijzondere aandacht voor het verouderingsproces en de oudere mens; dr. S. de Bie, die zich gaat bezighouden met Duurzaam gebruik van levende hulpbronnen, en dr.ir. C. de Graaf, die zich richt op Eetgedrag.

Prof.dr.ir. Lisette de Groot (Alphen en Riel, 1960) richt zich binnen haar leeropdracht op de invloed van voeding op het verouderingsproces en de oudere mens en ook op de sociale factoren die bij veroudering van belang zijn. Centraal in haar onderwijs en onderzoek staat in hoeverre adequate voeding en de voedingstoestand bij de oudere mens kunnen bijdragen aan het handhaven van de gezondheid Het gaat dan vooral om het terugdringen en afremmen van lichamelijke en geestelijke achteruitgang, kortom de kwaliteit van leven. Maar zij besteedt daarbij ook aandacht aan voedselconsumptie, voedselpatronen, voedingsbehoefte en de energiebalans bij de oudere mens. De bijzondere leerstoel van prof. De Groot is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de branche-organisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Als bijzonder hoogleraar volgt zij prof. dr. Wya van Staveren op die vorig jaar met emeritaat ging. Lisette de Groot studeerde Humane Voeding in Wageningen, waar zij in 1988 promoveerde. Sinds 2000 is zij universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Humane Voeding van Wageningen Universiteit. In de afgelopen jaren is zij betrokken geweest bij grote Europese onderzoeksprojecten rond voeding en de oudere mens. Mevrouw De Groot is verder onder meer lid van de Ethische commissie van Wageningen Universiteit en betrokken bij de redactie van een aantal vaktijdschriften.

Prof.dr. Steven de Bie (Gorinchem, 1950) besteedt met zijn leeropdracht aandacht aan duurzaam gebruik van levende hulpbronnen. Het gaat hem daarbij vooral om de 'wilde' flora en fauna, die geen eenduidige eigenaar kennen en eigenlijk van ons allemaal zijn (res nullius). Deze levende hulpbronnen worden sterk bedreigd door onder meer overexploitatie, klimaatverandering, verstedelijking en ziektes. Om aan het proces van achteruitgang een halt toe te kunnen roepen en duurzaam gebruik mogelijk te maken is het nodig antwoord te kunnen geven op vragen als 'wat is nodig om biodiversiteit te behouden, wat zijn duurzame gebruiksmogelijkheden, en wat zijn de sociaal-economische consequenties? De Bie richt zich met zijn leerstoel op onderzoek naar het antwoord op deze vragen. Deze leerstoel is ondergebracht bij de leerstoelgroep Resource Ecology (Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten) van prof.dr. Herbert Prins en heeft raakvlakken met andere leerstoelen aan Wageningen Universiteit. De bijzondere leerstoel van prof. De Bie is mogelijk gemaakt door de Stichting Shell Research. Steven de Bie studeerde biologie in Groningen en promoveerde in 1991 in Wageningen. Hij is werkzaam als adviseur bij de afdeling Sustainable Development en HSE (Health Safety Environment) van Shell International. Hij is lid van de Ledenraad van de Vogelbescherming Nederland en bestuurslid van de internationale Sustainability Challenge Foundation.

Prof.dr.ir. Kees de Graaf (Alkmaar, 1955) concentreert zich met zijn leeropdracht op oorzaken en gevolgen van eetgedrag op de processen in het menselijk lichaam. Voor de korte termijn gaat daarbij de aandacht naar bijvoorbeeld honger, verzadiging en de regulatie van voedselinneming. Het onderzoek richt zich onder andere op de (fysiologische/hormonale) mechanismen die ten grondslag liggen aan compensatiegedrag ten aanzien van de energie-inneming. Voor de langere termijn gaat het om overgewicht, energiebalans, en de factoren die daarop van invloed zijn. Het onderzoek richt zich vooral op de preventie van overgewicht. Prof. De Graaf is benoemd door het Voedingscentrum. Kees de Graaf studeerde Voeding in Wageningen en promoveerde daar in 1988 op de vakgebieden Humane voeding en Sensoriek. Hij is sinds 2001 universitair hoofddocent bij Humane voeding van Wageningen Universiteit. De heer De Graaf is verder ondermeer voorzitter van de Werkgroep Voedingsgewoonten in Nederland, en verbonden als senior scientist bij het Wageningen Center for Food Sciences.