Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Bommel over uitspraken van de Europese Ombudsman over openbaarheid van wetgevende vergaderingen van de Raad van Ministers. Deze vragen werden ingezonden op 13 oktober 2005 met kenmerk 2050601480.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Atzo Nicolaï
Antwoord van de heer Nicolaï, staatssecretaris voor Europese Zaken, mede namens de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken op vragen van het lid Van Bommel (SP) over uitspraken van de Europese Ombudsman over openbaarheid van wetgevende vergaderingen van de Raad van Ministers.

Vraag 1
Wat is uw reactie op de uitspraak van de heer P. Nikiforos Diamandouros, de Europese Ombudsman, dat de Raad van Ministers geen valide redenen heeft opgegeven voor haar weigering om in het openbaar te vergaderen over wetgevingshandelingen?

Antwoord
De regering heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de Europese Ombudsman. De discussie binnen Raadsverband over de zaak bij de Ombudsman heeft geleid tot het uiteindelijke standpunt van de Raad zoals verwoord in het rapport.

Vraag 2
Deelt u het standpunt van de Europese Commissie dat de Europese burgers het recht hebben op efficiënte, openbare en servicegerichte publieke instituties? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Ja. Dit standpunt van de Europese Commissie maakt deel uit van de door haar recent voorgestelde bijdrage aan de bezinningsperiode die is afgekondigd door de Europese Raad op 18 juni 2005.

Nederland is voorstander van verdergaande democratisering en openbaarheid binnen de Europese Unie. Nederland heeft zich de afgelopen jaren daar concreet voor ingezet onder andere door de organisatie van een conferentie over openbaarheid onder Nederlands Voorzitterschap en de inzet van de regering tijdens de Europese Conventie over de toekomst van Europa en de daaropvolgende Intergouvernementele Conferentie. De regering onderschrijft het beginsel dat de werkzaamheden van de instellingen, organen en instanties van de Unie transparant moeten zijn en is van mening dat met het oog op goed bestuur de Europese besluitvorming plaats zou moeten vinden in een zo groot mogelijke openheid.

Vraag 3
Deelt u de conclusie van de Europese Ombudsman dat, om ervoor te zorgen dat alle wetgevende vergaderingen van de Raad openbaar worden, de Raad alleen haar eigen procedures hoeft te amenderen? Indien ja, bent u bereid om hiertoe het initiatief te nemen? Indien ja, op welke termijn wenst u dit te doen? Indien neen, waarom niet?

Antwoord
Ja. Dit Nederlandse standpunt is bij de lidstaten bekend. Het EU-Voorzitterschap deed in het Europees Parlement op 23 juni jl. de toezegging met een initiatief op het punt van openbaarheid in de Raad te komen. Nederland wacht het initiatief van het Voorzitterschap in dit kader af.


-----------------------
Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the Council of the European Union in complaint 2395/2003/GG. EUobserver, "Pressure mounts for less secrecy in EU law-making", 12 oktober 2005, www.euobserver.com.

COM(2005) 494 final: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Commission's contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate.


---- --