Time : 2:24:53 PM
Date : Monday, October 31, 2005
Sender Name: Utopia Belgium

Resultaten van het eerste semester 2005 hebben te lijden onder eentekort aan blockbuster films

Bioscoopbezoek
In het eerste semester van het jaar telde Utopia Group 1,65 miljoen bezoekers, een terugloop van 14,8% vergeleken met het uitstekende eerste semester van het jaar daarvoor. Deze terugloop van het aantal bezoekers aan de bioscopen van de Group ligt in de lijn van een algemeen ongunstige context in Europa in het eerste semester 2005. De terugloop van het bezoekerscijfer, met name veroorzaakt door het gebrek aan grote films, wordt geconstateerd in de vier landen waar de Group actief is, maar vooral in Frankrijk en Nederland waar de terugloop vergeleken met het eerste semester 2004, meer dan 20% bedraagt. In Luxemburg en België bedraagt de terugloop ca. 12%.

Geconsolideerde cijfers
Omzet
De omzet van de Group bedraagt ¤ 15,4 miljoen, tegen ¤ 17,2 miljoen op 30 juni 2004, een daling van 10,5%. Geografisch is de geconsolideerde omzet als volgt verdeeld: Luxemburg 35,1 %, Nederland 29,1%, België 29,8, Frankrijk 6,0%.

EBITDA en cash flow
De EBITDA bedraagt ¤ 2,6 miljoen (¤ 3,1 miljoen op 30 juni 2004), dat wil zeggen 17,0% van de omzet (18,2% op 30 juni 2004). Deze daling is voornamelijk te wijten aan de terugloop van het bezoekerscijfer. De cash flow bedraagt ¤ 2,5 miljoen tegen 3,9 miljoen. Op 30 juni van dit jaar bedroegen de kasmiddelen van de groep ¤ 8,3 miljoen (tegen ¤ 6,7 miljoen eind 2004), waarvan een deel afkomstig is van een extra bankfinanciering voor de bouw van de nieuwe megabioscoop in Emmen, waarvan ongeveer ¤ 4 miljoen nog niet is aangesproken.

Geconsolideerd nettoresultaat
Het geconsolideerde nettoresultaat na afschrijving van de goodwill staat op een verlies van ¤ 698.000 tegen een winst van ¤ 19.300 op 30 juni 2004. Dit resultaat is beïnvloed door het geringe aantal bezoekers, maar ook door een operationeel verlies in Nederland van ¤ 927.541. Dit verlies is niet alleen toe te schrijven aan het lage bezoekerscijfer in het eerste semester 2005, maar ook aan de recente opening van twee megabioscopen (Den Helder eind 2003 en Almere eind 2004) en twee kleine bioscopen (Hengelo eind 2003 en Cinescope Almere eind 2004) die nog niet op volle sterkte draaien.

Sociaal resultaat Utopia S.A.
Het sociaal nettoresultaat van Utopia S.A. is met 25,1% gedaald, van ¤ 900.000 eind juni 2004 tot ¤ 671.300 voor dezelfde periode in 2005.

Vooruitzichten 2005
De maanden juli en augustus vertoonden een significante toename van bezoekers wat ten goede kwam aan het resultaat. Door een zeker tekort aan grote films en door het bijzonder zonnige najaar, laten de maanden september en begin oktober zich veel zwakker aanzien dan de twee zomermaanden. Het filmaanbod voor het einde van het jaar lijkt bijzonder aantrekkelijk, maar het einde van het jaar zal uitzonderlijk gunstig moeten verlopen om de achterstand van het zeer zwakke eerste semester in te lopen en het geconsolideerde nettoresultaat van ¤ 1,15 miljoen in 2004 te evenaren. De Group continueert de renovatie van Utopolis Luxemburg en is begonnen met de aanpassing van het merendeel van de huurruimte van Turnhout (B) om een groot winkelcentrum onder te brengen. In november 2005 wordt ook de opening verwacht van de megabioscoop Utopolis Emmen (NL) met 7 zalen en 1250 stoelen. Dit is het meest recente project dat in Nederland wordt gerealiseerd, en daarmee heeft de Group tesamen met de 7 andere locaties een aanzienlijk marktaandeel verworven waarmee voordeel kan worden getrokken uit het groeipotentieel in het land wat door gebrek aan voldoende geschikte infrastructuur nog niet de bezoekerscijfers van de andere landen in Europa behaalt.

Aandeelhouders en management
De aandeelhouders Audiolux en Sofindev hebben besloten de verkoop van hun aandelenpakket van 40% niet voort te zetten en hebben steun toegezegd aan de toekomstige ontwikkeling van de Group. Voor optimaal beheer van de verschillende locaties in de vier landen heeft de Raad van Bestuur besloten de directiestructuur te versterken door instelling van een bestuurscomité met Nico Simon aan het hoofd als gedelegeerd bestuurder. Hij wordt bijgestaan door een Financieel Manager en een Operationeel Manager. Boudewijn Muts, die ook de functie van gedelegeerd bestuurder bekleedde, heeft al zijn functies in de directieorganen van de Group neergelegd.

De Raad van Bestuur

Relatie met de investeerders:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

UTOPIA NV
Dhr. Nico SIMON
Tel +352 42 95 11-1
nsimon@utopolis.com