Ingezonden persbericht


PERSAANKONDIGING

Dit is een gezamenlijk bericht van Stichting Landschapsbeheer Nederland, SBNL, Federatie Particulier Grondbezit, Stichting Natuur en Milieu, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, NEPROM, Federatie Welstand, De Landschappen, IVN, Natuurlijk Platteland Nederland, LTO Nederland, Stichting Nederlands Cultuurlandschap, Nederlandse Vereniging van Tuin- en landschapsarchitecten, Platform Landschap en Cultuurhistorie, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Geoheritage NL-Platform Aardkundige Waarden , Stichting wAarde, 12 milieufederaties, Stichting Biologica, Vogelbescherming Nederland, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Stichting Wandelplatform-LAW, Stichting Veldwerk Nederland, Milieudefensie, Unie van Bosgroepen, Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, Stichting Staring Advies, De Vlinderstichting, Waddenvereniging, AM Grond en Wonen, CLM Onderzoek en Advies BV en Arcadis.

33 organisaties maken werk van het Nederlandse landschap

Morgen 1 november ondertekenen 33 organisaties een landschapsmanifest in het stadhuis van Amersfoort. De ondertekenaars van het landschapmanifest hebben zich hiermee verbonden om een forse kwaliteitsverbetering van het Nederlandse landschap te bewerkstelligen. Het landschapsmanifest wordt hiermee onderschreven door een zeer brede coalitie, van maatschappelijke organisaties op het gebied van landschap tot projectontwikkelaars. Voorzitter van het landschapsmanifest is mevrouw A. van Vliet-Kuiper, burgemeester van Amersfoort. Op 1 november wordt de Europese Landschapsconventie van kracht; het landschapsmanifest is een voorbeeld van een invulling van deze landschapsconventie.

De grote veranderingen in het landelijk gebied, zoals de toenemende hoeveelheid water die geborgen moet worden, veranderingen in de landbouw, de zoektocht naar nieuwe economische dragers en het gewijzigde ruimtelijke beleid van het rijk bieden kansen voor deze kwaliteitsverbetering. De ondertekenaars van het landschapsmanifest zoeken actief naar deze kansen, benutten ze en voeren ze uit.

In het landschapsmanifest staan vijf doelen verwoord:
. Landschap krijgt in ieders denken en handelen een plaats;
. In heel Nederland wordt het landschap mooier en voor de bevolking beleefbaar;
. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landschap;
. Landschap maakt een integraal onderdeel uit van besluitvorming;
. Nieuwe allianties op Europees niveau bevorderen debat, beleid, kennisuitwisseling en strategieën gericht op kwaliteitsverbetering van het landschap.

De organisaties zeggen toe op veel verschillende manieren werken aan het bereiken van deze doelen. Zo komt er bijvoorbeeld een handboek landschapskwaliteit, fietstochten, ontwerpprijsvragen, verdere ontwikkeling van streekproducten die met respect voor landschap zijn geproduceerd, een cursuspakket voor beleidsambtenaren en internationale uitwisselingsprojecten.