Gemeente Dongeradeel

Verkiezingen


---

Raadsvergadering 16 maart

Er is op donderdag 16 maart een bijzondere vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel in de raadzaal van het gemeentehuis te Dokkum.

Aanvang: 19.30 uur

AGENDA:

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Beëdiging van de toegelaten raadsleden.
3. Benoeming leden in raadscommissies, alsmede benoeming voorzitters en plv. voorzitters
raadscommissies (no. 19/06).

4. Benoeming leden in organen van gemeenschappelijke regelingen (no. 20/06).

5. Vervanging raadsvoorzitterschap.

6. Sluiting.

Voor meer informatie kunt u terecht bijde heer A.J. Folbert, raadsgriffier:tel. (0519) 298 877, e-mail:
mailto:griffier@dongeradeeln.nl