Gemeente Dinkelland

Afdeling PBC, team Communicatie

persuitnodiging.

Datum: 14 maart 2006

Betreft: Kadernota bestemmingsplan Buitengebied.

Uitnodiging persconferentie 16 maart a.s. 14.00 uur locatie weerselo

De kadernota voor het bestemmingsplan buitengebied is gereed en door het college vrijgegeven voor inspraak. Deze start met een tweetal inloopmiddagen/-avonden voor iedere belangstellende op . woensdag 22 maart a.s. van 16.00 - 21.00 uur in café-restaurant ten Dam, Ootrmarsumsestraat 142, Tilligte . donderdag 23 maart a.s. van 16.00 - 21.00 uur in café restaurant van Olffen, Bisschopstraat 21, Weerselo Wethouder Mentink zal in dit perscontact een toelichting geven.

Toelichting:
De gemeente wil het bestemmingsplan voor het buitengebied actualiseren. Dit is nodig om de "oude" buitengebiedplannen van de voormalige gemeenten op elkaar af te stemmen en aan te passen aan de recente ontwikkelingen. Het nieuwe plan zal meer op ontwikkeling dan op beheer gericht zijn. Het grote voordeel is, dat er uiteindelijk één bestemmingsplan voor het buitengebeid van Dinkelland komt met één plankaart en gelijkluidende voorschriften. Het is een hele opgave om deze klus te klaren. Het Dinkellands buitengebied is erg groot en de te regelen belangen zijn zeer divers.

Op de verschillende deelterreinen heeft de gemeente met behulp van een breed samengestelde klankbordgroep goed nagedacht. U moet daarbij denken aan landbouw, agrarische bouwpercelen, de intensieve veehouderij, landschap, wonen, recreatie, water, niet-agrarische bedrijvigheid etc.

De gemeente heeft het resultaat van deze voorbereidingen neergelegd in een kadernota. Deze kadernota geeft antwoord op vragen als: hoe moet de ruimtelijke en economische structuur, het woon- en werk- en leefklimaat er uitzien ? De kadernota is geen eindstation, dat zal straks het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn. De kadernota is wel een belangrijk instrument om het plan verder te kunnen ontwikkelen.

Met ingang van 20 maart a.s. ligt de kadernota voor iedereen ter inzage bij de afdeling REO in het voormalig gemeentehuis van Weerselo en bij de afdeling PBC (Communicatie) in het gemeentehuis van Denekamp. Met ingang van 20 maart a.s. staat de kadernota ook op onze website www.dinkelland.nl.

Tijdens deze inloopmiddagen/-avonden is iedereen van harte welkom kennis te nemen van de kadernota, maar ook om daarover een mening te geven. Op ieder heel vol uur zal wethouder mevrouw A.M.B. Mentink-Groener een algemene inleiding houden. Medewerkers van de gemeente zullen aanwezig zijn om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Zij luisteren ook graag naar de gemaakte opmerkingen en wensen. Wij hopen velen te mogen begroeten op één van de inloopmiddagen/-avonden.

U bent van harte uitgenodigd voor deze persconferentie in het voormalige gemeentehuis van Weerselo.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Team Communicatie, Gerard Flinkers, telefoonnummer 0541-854 181 of 06-51 720 330


---- --