Partij van de Arbeid


Den Haag, 16 maart 2006


Vragen van de leden Hamer, Depla en Timmer (allen PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over
de gevolgen van wijkherstructurering voor de Waarbeekschool in Hengelo


1.


Kent u de situatie van de Waarbeekschool in Hengelo die in de problemen dreigt te geraken, nu de gehele wijk jarenlang op de schop gaat en door de sloop het aantal woningen daalt met een daling in het leerlingenaantal als gevolg, zonder dat de school middelen heeft om de achteruitgang in de bekostiging op te vangen?


2.


Op welke wijze kan men voorkomen dat juist in kwetsbare buurten die worden opgeknapt, de onderwijsvoorziening achteruit gaat en men na de herstructurering met de onderwijsvoorziening weer van begin af aan moet opbouwen?


3.


Kent u dit probleem ook van andere herstructructureringswijken elders in het land? Welke oplossingen werden daar gevonden?