Veilig Amsterdam

Politie en Wetenschap en de gemeente Amsterdam - Homoseksuelen voelen zich minder veilig

Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie en Wetenschap en de gemeente Amsterdam

Homoseksuelen voelen zich minder veilig

Ongeveer de helft van de homoseksuelen denkt dat geweld en agressie ten opzichte van homoseksuelen zijn toegenomen. Rond de 40% van hen is het laatste jaar wel eens slachtoffer geweest van anti-homo geweld of agressie. Het gaat hierbij vooral om verbaal geweld. Niettemin voelt een meerderheid zich niet onveilig door zijn homoseksualiteit. Wel geven velen aan zich terughoudender te (zijn gaan) gedragen om vervelende incidenten te voorkomen.

Dat zijn enkele van de belangrijkste bevindingen uit twee verkennende onderzoeken naar geweld en agressie tegen homoseksuelen, die vandaag worden gepubliceerd.

Uitvoering
In opdracht van Politie en Wetenschap heeft Risbo Contractresearch van de Erasmus Universiteit Rotterdam een internetenquête uitgevoerd onder ruim 700 homoseksuelen, verspreid over het hele land. Daarin is onder meer gevraagd naar aard, ernst, ontwikkeling en toedracht en achtergronden van geweldsincidenten en agressie waarvan men het slachtoffer is geworden. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Twynstra Gudde Adviseurs uit Amersfoort een quick scan uitgevoerd die meer specifiek gericht was op ervaringen met vormen van geweld en agressie van homoseksuelen in Amsterdam, vooral in het publieke en uitgaansdomein. Door het verschil in opzet en uitvoering kunnen beide verkenningen als complementair ten opzichte van elkaar worden beschouwd. Dat maakt het interessant om te bezien in hoeverre de uitkomsten gelijkluidend zijn en elkaar in dat opzicht versterken.

Aanleiding en doel
Aanleiding voor beide verkenningen waren onder meer recente geweldsincidenten in Amsterdam waarvan homoseksuelen het slachtoffer waren. Dat riep de vraag op of deze incidenten op zichzelf staan en een zoveelste voorbeeld zijn van 'zinloos geweld', of dat ze wellicht een uiting zijn van toenemend anti-homo geweld en agressie. Totnogtoe ontbreken echter cijfers voor een betrouwbaar, landelijk overzicht. Doel van beide verkenningen was om een eerste indicatie te krijgen van aard, omvang en achtergronden van geweld en agressie ten opzichte van homoseksuelen. Onderzocht is wie, onder welke omstandigheden, slachtoffer is (geworden) van wat voor incidenten, en of zicht bestaat op de daders of dadergroepen en hun motieven. In beide onderzoeken is ook nagegaan in hoeverre de aangiftecijfers van de politie een betrouwbaar beeld vormen. Uitkomsten
Ondanks het feit dat het om verkenningen gaat, waarvan de uitkomsten een overwegend indicatief karakter hebben en vooral een opmaat zijn voor diepgaander onderzoek, kan op basis van beide onderzoeken toch een aantal interessante, voorlopige conclusies worden getrokken. Wat daarbij opvalt is dat ze in grote lijnen overeenkomen en dat de beide verkenningen elkaar in dat opzicht dus versterken.

De belangrijkste conclusies zijn:

*Rond de 40% van de ondervraagden geeft aan het laatste jaar slachtoffer te zijn geworden van een of meer incidenten; wat dit betreft kan onderscheid worden gemaakt in pesten en treiteren, vooral in de werksituatie; uitschelden en uitlachen, vooral in het publieke domein; bedreiging en mishandeling, vooral in de late uren in en rond uitgaanscentra.
*Bij incidenten in het publieke domein en rond uitgaanscentra zijn relatief vaak (groepen) allochtone jongeren betrokken, vooral Marokkanen.
*Ongeveer 40% van de ondervraagden denkt dat geweld en agressie ten opzichte van homoseksuelen is toegenomen; zij baseren dit deels op eigen of andermans ervaringen, maar deels ook op berichtgeving in de media.
*Wat opvalt is de indruk van een aantal van de ondervraagden dat de tolerantie ten opzichte van openlijke uitingen van homoseksualiteit in het publieke domein vooral in de grote steden is afgenomen; in tegenstelling tot voorheen zou de tolerantie in kleinere gemeenten nu groter zijn.
*De ondervraagden zijn er niet zeker van of de al dan niet toename van geweld en agressie ten opzichte van homoseksuelen uitingen zijn van specifiek anti-homo geweld of een uiting van de algehele maatschappelijke verruwing.
*De aangifte van slachtofferschap is laag, mede daarom bieden politiecijfers geen betrouwbaar overzicht; motieven om geen aangifte te doen zijn onder meer gevoelens van schuld of schaamte en twijfel of het veel uithaalt.
*Voor zover wel aangifte is gedaan, is men overwegend tevreden over de wijze waarop de aangifte door de politie wordt opgenomen.

Reactie college van B&W op de quick scan Geweld tegen homoseksuelen

Uit het onderzoek van Twynstra Gudde Adviseurs valt niet af te leiden dat er sprake is van een feitelijke toename van geweldsincidenten tegen homoseksuelen in de stad. Een meerderheid van de respondenten vindt dat het verbale geweld is toegenomen. Van de mannen die aangeeft dat het fysiek geweld is toegenomen baseert een aanzienlijk deel zich op berichtgeving in de media en een kleinere groep gaat af op de ervaringen van anderen.

Uiteraard is dit geen reden voor het college van B&W om niet alert te blijven. Uit het Amsterdamse onderzoek blijkt immers dat iets meer dan de helft van de Amsterdamse homoseksuelen denkt dat het voor homoseksuelen in Amsterdam onveiliger is geworden. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat sommige respondenten hun gedrag aanpassen om geweld, verbaal of fysiek, te vermijden. In een stad waar iedereen zich prettig moet kunnen voelen, mag dat niet voorkomen. Daarom zal de gemeente het al ingezette beleid krachtig voortzetten. Zo is vorig jaar een publiekscampagne gevoerd om mensen aan te sporen melding te maken van discriminatie. Feit is dat na deze campagne meer is gemeld, zowel bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam als bij de politie. Ook hierbij bleek overigens dat het merendeel van de meldingen verbale agressie betrof. Verder is de politie in 2005 gestart met een professionaliseringstraject, waarmee discriminatie, dus ook homodiscriminatie, beter onderkend moet worden. Ondertussen hebben al 2100 politiemensen dit traject doorlopen. Ook financiert de gemeente verschillende onderwijsprojecten om de homo-emancipatie te bevorderen. Om goed te zien hoe de stad er wat betreft tolerantie ten opzichte van homo's voorstaat, is beter cijfermateriaal nodig. Via het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en een verbeterde registratie bij de politie wil de gemeente hierin voorzien. Afgaande op de uitkomsten van de Amsterdamse quick scan zou het ook goed zijn wanneer homoseksuelen bij incidenten eerder melding maken of aangifte doen. Tot slot zal medio 2006 een werkconferentie worden belegd waarbij onder leiding van burgemeester Cohen verdere afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de Amsterdamse homogemeenschap.

Het onderzoek Geweld tegen homoseksuelen is te vinden op www.amsterdam.nl en op www.eenveiligamsterdam.nl

Bezoek onze website: http://www.eenveiligamsterdam.nl »