Gemeente Abcoude


Abcoude in samenwerkingsverband Veiligheidsregio Utrecht

Gemeente Abcoude maakt sinds kort onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De Veiligheidsregio bestaat uit 29 Utrechtse gemeenten en heeft tot doel de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises op effectieve wijze vorm te geven. Dit heeft voor iedere gemeente (waaronder de gemeente Abcoude) een gunstig effect. Het bestuur van de VRU wordt gevormd door de burgemeesters van de betreffende gemeenten.

Met de oprichting van de Veiligheidsregio Utrecht is ook het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding vastgesteld. In dit plan zijn met elkaar afspraken gemaakt hoe in de komende jaren rampen- en crisisbeheersing moet plaatsvinden. Doordat verschillende regionale besturen en organisaties die zich bezighouden met rampen- en crisisbeheersing nu samengevoegd zijn, is er voortaan weinig sprake van bureaucratie en versnippering.

De Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de onderdelen regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en een regionaal bureau voor de gemeentelijke crisisbeheersing. De politie is ook een belangrijke partner binnen de rampen- en crisisbeheersing. Over de samenwerking binnen de VRU zijn hierover afspraken vastgelegd in een convenant met de Politie Utrecht. Tenslotte is het bestuur van de VRU eindverantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.

De VRU draagt onder meer zorg voor uniformiteit, poolvorming, opleidingen en oefeningen. Niet alleen de hulpverleningsdiensten, maar ook de gemeenten werken nu op regionaal niveau samen. Op 1 juli 2006 moeten er in Nederland 25 Veiligheidsregios zijn gevormd. Met de inrichting van de Veiligheidsregio Utrecht bevindt de regio Utrecht zich in de voorhoede op weg naar 25 slagvaardige Veiligheidsregios.
---

16 maart 2006
60228 banner_verkiezingen
Gemeentegids 2005/2006
Digitale nieuwsbrief
Connectcar

© 2006 Gemeente Abcoude. Disclaimer