Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitstel uitkomsten onderzoek praktijkplan

Kamerstuk, 16-3-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ/EZ-2664563

16 maart 2006

Naar aanleiding van de nieuwe bekostigingssystematiek voor huisartsenzorg heb ik U medio 2005 medegedeeld dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een onderzoek had uitgezet om te komen tot een praktijkplan voor financiering van eerstelijns samenwerkingsverbanden. Naar verwachting zou het praktijkplan eind december 2005 gereed zijn. Ik heb u dan ook toegezegd, u over de uitkomsten te berichten.

Hoewel het laatste concept van het praktijkplan door het CVZ inmiddels is opgeleverd, zal ik u pas eind april berichten over de definitieve uitwerking en de functie die het praktijkplan krijgt binnen de bekostiging voor eerstelijns samenwerkingsverbanden. De reden hiervoor is tweeledig. Allereerst hecht ik waarde aan goed overleg met eerstelijns beroepsgroepen over de vorm en implementatie van het praktijkplan. Dit vergt nog enig overleg. Ten tweede wordt op dit moment de bekostiging van gezondheidscentra herzien. Deze centra worden nu middels de subsidieregeling voor gezondheidscentra gefinancierd. De subsidieregeling moet echter plaats maken voor een meer integrale financiering. Het praktijkplan is hiervoor een waardevol instrument.

De contouren van de nieuwe bekostigingsstructuur voor gezondheidscentra worden begin april geschetst. Hierbij worden zowel de Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde eerste lijn (LVG), de brancheorganisatie voor gezondheidscentra, en Zorgverzekeraars Nederland, betrokken. Naar aanleiding van deze discussie zal ik U informeren over de uitwerking van het praktijkplan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst