Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op kamervragen van Arib over hoge en onbegrijpelijke ziekenhuisnota's

Kamerstuk, 16-3-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2665552

16 maart 2006

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Arib over hoge en onbegrijpelijke ziekenhuisnota's (2050608740)

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het bericht "Ziekenhuisnota's nog steeds grote bron van klachten"?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Bent u bekend met de klachten van het meldpunt van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie? Zijn deze klachten nog steeds actueel of zijn deze klachten inmiddels verholpen?

Antwoord 2
Ja, ik ben bekend met het meldpunt. Overigens krijg ik zelf ook regelmatig brieven van patiënten over de hoge rekeningen. Een groot deel van deze klachten is inmiddels verholpen.

Vraag 3
Hebben de klachten volgens u betrekking op kortdurende of langdurende consulten?

Antwoord 3
Een veelvoorkomende bron van klachten heeft betrekking op kortdurende contacten. De klachten over de rekeningen zijn echter van velerlei aard. Er zijn klachten over het feit dat patiënten de rekening niet snappen. Tevens zijn er klachten van patiënten die merken dat zij in 2005 meer moeten betalen dan daarvoor.

Vraag 4
Wat heeft u tot nu toe gedaan om deze klachten te verhelpen?

Antwoord 4
Ik heb u vorige jaar op verschillende momenten geïnformeerd over de verbeteringen die zijn doorgevoerd inzake de ziekenhuisfacturen. Voor kortdurende consulten heb ik een consulttarief ingevoerd. Daarnaast is de DBC factuur aan het begin van dit jaar versimpeld. Dit houdt in dat er een toelichting op de factuur staat van de DBC die zij hebben gehad, de ondersteunende specialisten staan niet meer apart vermeld op de rekening en er is (in 2005 reeds) een bijsluiter ontwikkeld met daarin een toelichting op de factuur.

Overigens zijn veel klachten te voorkomen door een toelichting op de DBC systematiek en een toelichting op het feit dat de kosten op een andere manier worden verdeeld dan voorheen. De DBC-systematiek legt immers een directere relatie tussen de kosten van het ziekenhuis en de medisch specialist en de prijzen die zij daarvoor rekenen. Voorheen was dit niet het geval. Polikliniekbezoeken, klinische verrichtingen en verpleegdagen werden apart en vaak via gescheiden nota's gedeclareerd. Dit betekende onder meer dat veel kosten van het ziekenhuis en van de medisch specialist in het verleden niet direct in het tarief voor een poliklinische behandeling verwerkt werden. Dat werd via een omweg betaald uit het tarief voor verpleegdagen. Dat tarief bevatte ook een vergoeding voor allerlei indirecte kosten. Het gevolg was echter dat mensen die opgenomen waren in het ziekenhuis veel te veel betaalden en mensen die de polikliniek bezochten veel te weinig. Het nieuwe DBC-systeem maakt aan deze ondoorzichtigheid een eind: het verdeelt de kosten eerlijker over alle mensen die gebruik maken van het ziekenhuis. Deze kosten zijn nu ook meer in overeenstemming met de werkelijke kosten. De totale kosten van ziekenhuiszorg stijgen met het nieuwe systeem niet, de kosten worden alleen anders verdeeld.

Vraag 5
Gaat u nog aanvullende maatregelen treffen om alle knelpunten definitief op te lossen, opdat ziekenhuisnota's puur uit reële kosten zullen bestaan?

Antwoord 5
DBC tarieven zijn - meer dan ooit - reële tarieven voor de gemaakte kosten in het ziekenhuis of vergoeding voor de inzet door de medisch specialist. Binnen deze tarieven zijn verbeteringen door te voeren door bijvoorbeeld met meer en meer actuele data de tarieven te herijken. Daarnaast is het mijn doel om ook de kapitaallasten aan DBC tarieven toe te gaan rekenen.

Vraag 6
Waarom zijn de consulttarieven voor de kortdurende bezoeken niet van toepassing voor behandelingen die plaatsvinden op de spoedeisende hulp? Deelt u de mening dat er juist op de spoedeisende hulp veelvuldig sprake is van kortdurende bezoeken?

Antwoord 6
Ja, het is zo dat op de spoedeisende hulp (SEH) veelvuldig sprake is van kortdurende bezoeken.
Het invoeren van een consult DBC voor spoedeisende hulp was niet nodig, omdat hiervoor al aparte DBCs bestonden. Deze SEH DBCs duren maximaal een dag en zijn opgedeeld in 4 categorieën. De goedkoopste SEH DBC is voor een kort contact en de duurste SEH DBC heeft betrekking op multi trauma.
De reden voor aparte SEH DBCs is onder andere gelegen in het feit dat SEH vanwege de beschikbaarheidseisen een dure voorziening is.

Vraag 7
Wanneer kunt u cijfers verstrekken waaruit blijkt met hoeveel procent de tarieven van de kortdurende consulten zijn gedaald?

Antwoord 7
In de volgende voortgangsrapportage invoering DBCs zal ik u deze cijfers verstrekken.

Vraag 8
Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de software-problemen?

Antwoord 8
Indien u doelt op software-problemen ten aanzien van het declaratieverkeer tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars als gevolg van de DBC invoering dan zijn er geen relevante problemen meer.

Vraag 9
Wanneer stuurt u de Kamer een verslag van uw bevindingen van ziekenhuizen die met Diagnosis Related Groups (DRG)-systemen werken?

Antwoord 9
In de volgende voortgangsrapportage over de DBC-invoering zal ik u hierover informeren.