Gemeente Pekela


INGEDIENDE AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:

Ontvangstdatum aanvraag
bouwvergunning Omschrijving bouwwerk Adres Plaats 06-03-06

06-03-06 Gedeeltelijk veranderen
voorgevel
Bouwen garage/berging Zuidwendingerweg 33
B. van Weringstraat 46 Nieuwe Pekela
Oude Pekela


1. De aanvragen sloopvergunning, sloopmelding en bouwvergunning worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van bezwaren is op dit moment niet mogelijk. Indien een sloopvergunning, sloopmelding of bouwvergunning zal worden verleend zal daarvan publicatie plaatsvinden. Vermelde aanvragen kunnen worden ingezien bij de sector Grondgebiedszaken, en wel op maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en op donderdag van 14.00-16.00 uur.


2. De toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand is openbaar. Indien u specifiek bij de behandeling van één of meer van bovenstaande bouwplannen aanwezig wilt zijn, kunt u telefonisch contact opnemen met de sector Grondgebiedszaken, de heer Schutte en/of de heer Oost, telefoon 0597-61 75 95. Zij verstrekken informatie over de tijd en de plaats van behandeling van de plannen.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwvergunningen zijn afgegeven:

07-03-06
Vergroten slaapkamer
H. Hindersstraat 48 Oude Pekela

Degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan tegen bovengenoemd besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit een gemotiveerd en gedagtekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela. Hangende de bezwaarschriftenprocedure kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de president van de Arrondissementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verschuldigde griffierecht bedraagt 141,--.