Gemeente Deventer

Week 11, 14 maart 2006

Taalontwikkeling centraal in onderwijsachterstandenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota onderwijsachterstandenbeleid 2006-2009 vastgesteld. Met name taalontwikkeling van kinderen met een achterstand staat daarin centraal. Het beleid bouwt voort op de vorig jaar ingezette koers gericht op Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en schakelklassen. Met deze aanpak zijn goede resultaten geboekt in Deventer. Vanaf augustus 2006 is een nieuw landelijk wettelijk kader voor het onderwijsachterstandenbeleid van toepassing. Dat maakt het vaststellen van het lokaal beleid nodig. Op 5 april bespreekt de gemeenteraad het onderwijsachterstandenbeleid in de Politieke Markt.

Wethouder Ina Adema van onder andere onderwijs zegt hierover: âWe zijn in Deventer hard aan de slag om de onderwijsachterstand van kinderen weg te werken. Het is heel belangrijk in deze maatschappij dat jongeren hun school verlaten met een diploma op zak. Goede taalbeheersing is daarbij essentieel. Het bieden van hulp om de taalontwikkeling te verbeteren, begint daarom zo jong mogelijk. Peuters met een taalachterstand krijgen al extra hulp op de peuterspeelzaal. De extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, krijgt binnen de basisschool een vervolg. De inspanningen resulteren in betere taalprestaties en in doorstroom naar hogere schooltypen. Dat is meer dan de moeite waard.â

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie heeft plaats op peuterspeelzalen en basisscholen met veel leerlingen met een onderwijsachterstand. Met behulp van de methode Piramide wordt de ontwikkeling van kinderen op allerlei ontwikkelingsgebieden, waaronder taalverwerving, extra gestimuleerd. Doelstelling is onder andere om in 2009 vijfhonderd peuters en kleuters per jaar te bereiken. Ook zijn doelstellingen over het niveau van de woordenschatontwikkeling opgenomen.

Schakelklassen

Op de basisschool krijgen leerlingen met een grote taalachterstand extra ondersteuning in schakelklassen. Deventer kent nu al de schakelklas onderinstromers (voor 4-jarigen), schakelklassen voor neveninstromers (leerlingen die korter dan een jaar in Nederland wonen en asielzoekers) en de kopklas (een extra jaar taalonderwijs aan het eind van de basisschool voor leerlingen die de capaciteiten hebben voor havo/vwo). Doelstelling van het beleid is dat jaarlijks 85 leerlingen deelnemen aan een schakelklas. Het doel is schakelklassen op te zetten in de wijken waar de behoefte het grootst is. Bovendien worden de komende jaren nieuwe vormen van schakelklassen ontwikkeld. Om de resultaten te kunnen volgen, wordt de bestaande monitor verbeterd en gekoppeld aan de Leerplichtadministratie.

Publicatiedatum: 16-3-2006

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging donderdag 16 maart 2006