Gemeente Harderwijk


Officiële publicaties week 12

Vrijstelling Wethouder Jansenlaan 82 Burgemeester en wethouders hebben de tijdelijke vrijstelling voor de bewoning van het pand Wethouder Jansenlaan 82 verlengd tot 31 december 2007. Aan deze tijdelijke vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Dit pand heeft de bestemming `bijzondere doeleinden' en vrijstelling is verleend om deze tijdelijk voor bewoning te mogen gebruiken. Deze vrijstelling is gebaseerd op artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-besluit dat op 5 januari jl. is gepubliceerd. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaan is beperkt tot degenen die niet kan worden verweten dat zij niet op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit.

Iedere belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-besluit kan tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking aan de aanvrager (7 maart 2006) een beroepschrift indienen bij de rechtbank te Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen.
Wie een beroepschrift indient, kan tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht.

Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 352.

Bouwplan Molenweg 32
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen van T. Schuurmans om op grond van de monumentenverordening 1995 vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk veranderen van de woning op het perceel Molenweg 32 in Hierden, een gemeentelijk monument. Het bouwplan ligt tot en met 30 maart ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder tegen het bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 250/411 396.

Nieuwe (ver)bouwplannen
Er zijn aanvragen om lichte bouwvergunning ingekomen voor: - Van Heemskercklaan 59: uitbreiden berging - Beethovendreef 4: wijzigen gevel - Mecklenburglaan 47: uitbreiden woning - Wijtgraaf 27: dakkapel - Nassaulaan 50: carport - Grote Marktstraat 2: dakkapel - Vischmarkt 46: 2 dakkapellen

Er zijn aanvragen om reguliere bouwvergunning ingekomen voor: - Lindenlaan: uitbreiden en verbouwen tandartsenpraktijk - Klavermeen 28: nokverhoging - Tubadreef 43: terrasoverkapping - Strokelweg 5: clubhuis

Er zijn aanvragen om sloopvergunning ingekomen voor: - Lindenlaan: slopen binnenwanden en gevel

Deze (ver)bouwplannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Bouwvergunningen
Er zijn lichte bouwvergunningen verleend voor: - Middenlaan 47: vergroten woning - Hagenhof 35: carport
- Heeraaltzstraat 5: berging - Belcantodreef 37: carport - Piet Heinlaan 2: dakkapel en berging - Scheepssingel 27: wijzigen gevel - Watervalweg 7: uitbreiden woning

Er zijn reguliere bouwvergunningen verleend voor: - Daltonstraat 24: opslagtank - Berkenboomseweg 10 : manege - Zuiderzeestraatweg 102: dubbele woning met berging - De Savornin Lohmanlaan 5: schuur/garage - Einsteinstraat 5: vluchttrappen - De Savornin Lohmanlaan 3: schuur/garage - Donkerstraat 43: wijzigen gevel - IJsselmeerpad 10: hekwerk

Er is een aanlegvergunning verleend voor: - Wijtgraaf: waterpomp met ondergrondse leidingen Er zijn sloopvergunningen verleend voor: - Einsteinstraat 11: bedrijfshal - Julianalaan 17: schoolgebouw

Iedere belanghebbende kan tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college. Inlichtingen: afd. Bouwzaken, tel. 411 352.

(Bouw)plannen via vrijstelling

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van art. 15 WRO vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor onderstaande (bouw)plannen:
Ter inzage van 16 t/m 30 maart: - Tromplaan 69: uitbreiden woning - Nassaulaan 50: carport

De stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel. U kunt binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Als u uw zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt u een afspraak maken via tel. 411 352.

Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van art. 19 lid 2 en 3 en art.17 WRO vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor onderstaande (bouw)plannen: Ter inzage van: 16 maart t/m 27 april: - Westeinde: kantoorgebouw - Broeklaan 47: uitbreiden woning

De aanvragen en ontwerp-besluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Als u uw zienswijze mondeling wilt inbrengen kunt u een afspraak maken via tel. 411352. Degenen die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen verder bezwaar of beroep meer indienen.

Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunningen verleend voor: - Zuiderzeestraatweg 116a: 1 boom - Zuiderzeestraatweg 74: 1 kastanje met herplantverplichting.

Deze besluiten liggen voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tot en met 17 april kunnen belanghebbenden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken.
Informatie: Stadsbeheer, tel. 411142.

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunningen verleend voor: - Kranenburglaan: 9 beeldbepalende eiken in de houtwal. Op deze plaats dienen 3 tot 4 meter hoge struiken te worden herplant.

Dit besluit ligt voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tot en met 27 april kunnen belanghebbenden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken.

Informatie: Stadsbeheer, tel. 411 333.