Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
AV/A&Z/2006/22943

Onderwerp Datum
CPB-analyse van de macro-economische 16 maart 2006 effecten uitvoering motie Van Aartsen/Bos

./. Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de CPB-analyse van uitvoering van de motie Van Aartsen/Bos aan. Het CPB heeft de macro- economische effecten op de lange termijn van uitvoering van de motie op het gebruik van formele kinderopvang, de verhouding formele-informele kinderopvang, en arbeidsparticipatie geanalyseerd.

Een reactie op het advies ontvangt u bij het stappenplan in het kader van de uitwerking van de motie van Aartsen/Bos. Dit stappenplan kunt u eind april verwachten.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)