Lijst Pim Fortuyn


Kamervragen over hoeveelheidsbepaling mestvervoer

Den Haag, 09/03/2006 - In de oude Meststoffenwet was de veehouder verplicht om via een ingewikkeld kostbaar en onnauwkeurig systeem van wegen en bemonsteren aan te tonen hoeveel mest hij van zijn bedrijf afvoerde. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders(NVV) is in 1998 hierover een juridische procedure gestart. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs de NVV in het gelijk gesteld. Maar in de nieuwe Meststoffenwet, die 1 januari van kracht is geworden, wordt nog steeds datzelfde systeem gehanteerd. De LPF wil op korte termijn duidelijkheid hebben over de gevolgen van deze juridische uitspraak voor de nieuwe Meststoffenwet.

Vragen van het lid van den Brink(LPF) aan de minister van LNV en aan de staatssecretaris van VROM.

1. Hebben de bewindslieden kennis genomen van het arrest van het Gerechtshof van Den Bosch dd. 22 februari 2006 inzake de procedure van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders tegen de Staat inzake de Minasheffingen?

2. Kunnen de bewindslieden op korte termijn aangeven wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor varkenshouders, die in de betreffende jaren Minasheffingen hebben betaald?

3. Kunnen de bewindslieden op korte termijn beargumenteerd aangeven of en zo ja welke gevolgen genoemde uitspraak van het Gerechtshof heeft voor het huidige mestbeleid, met name als het gaat om de hoeveelheidsbepaling?

4. Kan het zo zijn, dat op grond van deze uitspraak betrokken ondernemers zich niet hoeven te houden aan de in de huidige Meststoffenwet vastgelegde wijze van wegen en bemonsteren van dierlijke meststoffen? Zo neen, waarom niet?
5. Zijn de bewindslieden van mening dat op korte termijn duidelijkheid dient te komen over vraag 3 in verband met draagvlak en handhaafbaarheid van het huidige mestbeleid? Zo neen, waarom niet?

Den Haag, 9 maart 2006