Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tepeklooster onder verscherpt toezicht gesteld

Persbericht, 16-3-2006

Het Tepeklooster in Driebergen, waar 16 jonge mensen met een verstandelijke en/of sociaal emotionele beperking wonen, is onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg oordeelde na onderzoek dat de kwaliteit van de zorg er te kort schiet. De instelling van Stichting Philapelphia Zorg moet op korte termijn maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Dat maakt staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Zij gaf opdracht tot een onderzoek naar de zorgverlening in het Tepeklooster, nadat een ouderpaar in het tv-programma Netwerk haar zorgen had geuit over de geboden kwaliteit en kwantiteit van de ondersteuning die hun zoon werd geboden.

De IGZ constateert dat actuele ondersteuningsplannen ontbreken, deskundigheid van diagnostiek en signalering van stoornissen rond autisme tekort schiet, geen sprake is van coaching door het management en deskundigheid niet geborgd is. Ook blijkt de dialoog tussen ouders, medewerkers, management en Raad van Bestuur te zijn vastgelopen. Bewoners voelen zich er niet meer veilig.

Het Tepeklooster moet binnen vier weken actuele ondersteuningsplannen voor alle cliënten opstellen en een nieuwe teamcoördinator en een externe mediator worden aanstellen. Daarnaast moet binnen zes maanden beleid gemaakt worden ten aanzien van de diagnostiek, signalering en borging van deskundigheid van medewerkers. Ross-van Dorp verwacht dat het verscherpte toezicht ertoe leidt dat zeer binnenkort weer zorg wordt geboden die aan de maatstaven voldoet.

Het zorgkantoor dat onderzoek naar de besteding van de AWBZ-middelen heeft gedaan, trof geen onrechtmatige bestedingen aan. Wel is vastgesteld dat sommige ouders terecht een gebrek aan transparantie ervaren.

De staatssecretaris leidt uit de klachten over het Tepeklooster ook af dat cliënten en ouders soms niet weten waar zij met hun klachten over de zorgverlening naartoe moeten. Daarom heeft zij besloten dat de meldlijn, die open staat voor klachten over verpleging en verzorging, binnenkort ook open staat voor klachten over zorgverlening aan mensen met een handicap. De inspectie gaat dan na of er een nader onderzoek moet worden ingesteld.