Gemeente Boarnsterhim


Spelregels Vinden eerste Kievitsei

Burgemeester mevrouw P. Schadd- de Boer roept de vinder van het eerste kievitsei in onze gemeente op om het eerste legsel haar te komen aanbieden. Er gelden een aantal voorwaarden waaraan de vinder en het ei moeten voldoen.

De vinder mag uitsluitend zoeken en rapen op een plaats en tijdstip waarop dat is toegestaan. Een nazorger die met uitsluiting van alle anderen, mag zoeken op een land van een grondeigenaar/- gebruiker, kan dus niet als vinder van het eerste ei worden erkend. De vindplaats moet toegankelijk zijn voor iedere daartoe bevoegde aaisiker (zie 2).

De vinder moet in het bezit zijn van een geldig nazorgpas met inlegvel. Vindt een grondeigenaar/gebruiker op eigen grond het eerste ei, dan wordt zonodig via de plaatselijke vogelwacht de vinder direct een nazorgpas verstrekt. De grondeigenaar/-gebruiker moet dan wel nazorg op zijn landerijen toestaan.

De (loco)burgemeester zal in samenspraak met de vertegenwoordiger van de vogelwacht of een andere deskundige, controleren en vaststellen of er sprake is van een vers ei (lotterje). Is dat het geval en voldoet de vinder aan de voorwaarden, dan wordt hij/zij erkend als officiële vinder van het eerste kievitsei in Boarnsterhim.

Aanmelding
De vinder meldt zich bij de gemeente Boarnsterhim op telefoonnummer (0566) 629393 of (0566) 629 213 én bij de vogelwacht ter plaatse. De gemeente controleert vervolgens of het mogelijk om het eerste kievitsei in de provincie gaat. Is dat het geval dan kan de vinder het ei aanbieden aan de Commissaris van de Provincie Fryslân. Het tweede ei dat gevonden wordt in de gemeente waarin het eerste Friese ei van de Provincie is gevonden, wordt beschouwd als het eerste ei van de gemeente en wordt als zodanig aangeboden aan de desbetreffende burgemeester.

Worden er twee eieren (bijna) tegelijkertijd gevonden, dan geldt het eerst gemelde ei als eerste ei. De vinder moet dus snel zijn vondst melden bij de gemeente, voorzitter van de Fûgelwacht of politie.

Buiten kantooruren
Wordt het ei buiten kantooruren of in het weekeinde gevonden dan moet de vinder zijn vondst melden bij:
a. de meldkamer van de politie via het servicenummer (0900) 8844 (bureau
Grou) met name wanneer het gaat om het eerste kievitsei van Fryslân of b. een bestuurslid van één van de Fûgelwachten. Het bestuurslid noteert dan
naam, tijdstip en vindplaats. Vervolgens moet de vinder de eerstvolgende
werkdag contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan via de notitie
van de Fûgelwacht of politie controleren wie de eerste vinder is, mochten
meerdere vinders zich melden.