Gemeente Wieringen

publicatie wieringer courant vrijdag 17 maart 2006

bekendmaking beleid inzake wet bibob

Het college van burgemeester en wethouders van Wieringen maakt bekend dat zij heeft besloten tot het beperkt implementeren van de Wet BIBOB in de organisatie van de gemeente Wieringen.

Met de inwerkingtreding van de Wet BIBOB (Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) beschikt de gemeente over een extra weigerings- en intrekkingsgrond voor vergunningen en subsidies. Indien gevaar bestaat dat de gewenste vergunning gebruikt wordt om criminele activiteiten te ontplooien of te continueren, of dat ter verkrijging van de gewenste vergunning een strafbaar feit is gepleegd, kunnen wij een beroep doen op deze wet. Ook op aanbestedingen is de Wet BIBOB van toepassing.

Besloten is het BIBOB instrumentarium nu in te voeren bij aanvragen voor drank- en horecavergunningen/exploitatievergunningen en vergunningen voor sex-inrichtingen en in een later stadium voor andere sectoren.

Bovengenoemd beleid treedt in werking op de dag na publicatie. Het beleid inzake Wet BIBOB en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende vier weken (ingaande op de dag na publicatie) ter inzage bij de Stafafdeling van de gemeente Wieringen.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 14 maart 2006 hebben wnd. burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Ø Verleende sportvisserijvergunning aan de heer M.H.J. van der Veen-Stobbelaar voor een vaartuig voor ten hoogste 29 personen; Ø Geweigerde speelvergunning voor 2007 ex art. 2.1.5.1 aan Holiday Moscow Staatscircus; Ø Verleende ontheffing ex art. 35 Drank- en Horecawet aan L. de Kleine ­Sneekes van 25 t/m 29 augustus 2006 tijdens de Flora- en visserijdagen in Den Oever; Ø Verleende ontheffing ex art. 35 Drank- en Horecawet aan L. de Kleine-Sneekes voor het houden van een Garden Fair in het Kooibos van 19 t/m 21 mei 2006; Ø Verleende ontheffing aan Buurtver. Klufterkrogt voor het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens de bouw van een huttendorp op het grasveldje hoek De Weel/Tjatting van 25 t/m 28 juli 2006.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT BURGEMEESTER

De wnd. burgemeester heeft op 14 maart 2006 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Ø Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan HV Tonegido en VV Succes voor het houden van een nachtvolleybaltoernooi op 14 april 2006 in de sporthal aan de Belterlaan. Sluitingsuur kantine/toko voor de nacht van 14 op 15 april a.s. gewijzigd vastgesteld op 04.30 uur; Ø Verleende vergunning aan Buurtver. Klufterkrogt voor de bouw van een huttendorp op het grasveldje hoek De Weel/Tjatting van 25 t/m 28 juli 2006.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus
1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Kennisgeving incidentele festiviteit Tijdens de volgende festiviteit is het voorschrift 1.1.1. (geluidsnorm) van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichting milieubeheer niet van toepassing:

Ø Zaterdag 18 maart 2006 in Concordia, Koningstraat 84/86 in Hippolytushoef (Aprés Ski).

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning ontvangen 11 maart 2006:
- het vernieuwen/vervangen van hekwerk en oprichten van een hekwerk bij het monument op de Afsluitdijk (reguliere bouwvergunning); ontvangen 13 maart 2006:
- het plaatsen van een schoorsteen op het perceel Stroeërweg 32 (reguliere bouwvergunning); ontvangen 14 maart 2006:
- het veranderen/vergroten van een bedrijfsruimte op het perceel Havenweg 18 (reguliere bouwvergunning); ontvangen 15 maart 2006:
- het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Gemeenelandsweg 92 (reguliere bouwvergunning);
- het plaatsen van een dakkapel op de percelen De Dolven 15 en 15a (lichte bouwvergunning).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning ontvangen 15 maart 2006:
- het slopen van een aanbouw op het perceel Gemeenelandsweg 92.

C. Verleende bouwvergunning verzonden 17 maart 2006:
- het veranderen/vergroten van een aanbouw op het perceel Mekkenstuinweg 6 (lichte bouwvergunning);
- het legaliseren van het veranderen van een woning op het perceel Koningstraat 2 (lichte bouwvergunning);
- het oprichten van een bergbezinkbassin aan de Havenweg in Den Oever (reguliere bouwvergunning);
- het oprichten van een bergbezinkbassin tegenover Hortensialaan 25 (reguliere bouwvergunning).

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen. Tegen de onder C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, mevrouw M. Steltenpool, tel. 0227-594396 (doorkiesnummer).

Hippolytushoef, 17 maart 2006 Drs. J. Wittink, secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester