Gemeente Wieringen

PUBLICATIE WIERINGER COURANT VRIJDAG 10 MAART 2006

MILIEU-INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN

Gevaarlijke stoffen 1

Regelgeving In onze samenleving wordt steeds meer gebruik gemaakt van stoffen, die in het geval van ongewenste gebeurtenissen gevaar kunnen opleveren voor mens en/of milieu. Het gevaar van die stoffen wordt bepaald door de eigenschappen van die stoffen en de hoeveelheid daarvan, maar ook de manier waarop deze stoffen worden getransporteerd, opgeslagen of gebruikt en de situering van deze handelingen. Om de veiligheid voor mens en milieu te kunnen waarborgen zijn voor deze omstandigheden regels opgesteld. Zo is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen specifieke Europese regelgeving (ADR) van toepassing. Voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen, de verpakking en de etikettering ervan is de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) van toepassing. Voor werkzaamheden met, en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven zijn voorschriften opgenomen in de voor het bedrijf geldende milieuvergunning of in de voor het bedrijf geldende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Vaak wordt in deze specifieke regelgeving weer verwezen naar een richtlijn. De CPR 15-1 richtlijn "opslag gevaarlijke stoffen in emballage" is daar een bekend voorbeeld van.

Gevaarlijke stoffen herkennen Hoe kunnen gevaarlijke stoffen herkend worden? Volgens de WMS moet een gevaarlijke stof aan de verpakking herkenbaar zijn. Zo moeten op de verpakking duidelijk de chemische naam van de stof, de benaming van het gevaar van de stof en het daarbij behorende symbool vermeld zijn. Tevens moeten een verwijzing naar de aan de stof verbonden gevaren en de veiligheidsaanbevelingen ter vermijding van die gevaren op het etiket vermeld staan (de zogenoemde R- en S- zinnen).

De naam van het gevaar van de stof kan bijvoorbeeld "schadelijk / irriterend" zijn. Het symbool dat daarbij hoort is het oranje vakje met daar doorheen het zwarte kruis. De meest voorkomende namen van gevaren zijn:
- Vergiftig (symbool: oranje vakje met doodshoofd);
- Bijtend (symbool: oranje vakje met vallende druppels uit reageerbuis op hand/metaal);
- Oxyderend (symbool: oranje vakje met zwarte cirkel en vlam op de cirkel);
- Ontvlambaar (symbool: oranje vakje met vlam);
- Milieugevaarlijk (symbool: oranje vakje met boom en dode vis).

De algemene huis-, tuin- en keuken schoonmaakmiddelen zoals spiritus, bleek, ammonia en dergelijke, zijn dus eveneens aan te merken als gevaarlijke stoffen en kunnen gevaar opleveren voor mens en milieu.

Over de opslag van gevaarlijke stoffen een volgende keer meer.

ONHERROEPELIJK PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2002

Burgemeester en wethouders maken bekend dat per onmiddelijke ingang voor een ieder de onherroepelijk goedgekeurde partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2002 uitsluitend ter inzage ligt in het gemeentehuis van Wieringen.

De partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2002 waaraan door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 6 september 2005, nr. 2005-15771 goedkeuring is verleend, is onherroepelijk geworden en inwerking getreden.

Het indienen van bezwaar of het instellen van beroep tegen het onherroepelijke bestemmingsplan is niet mogelijk.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN ERFBEBOUWING/WERKEN AAN HUIS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat per onmiddelijke ingang voor een ieder het onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan erfbebouwing/werken aan huis uitsluitend ter inzage ligt in het gemeentehuis van Wieringen.

Het bestemmingsplan erfbebouwing/werken aan huis waaraan door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 24 augustus 2005, nr. 2005-15766 goedkeuring is verleend, is onherroepelijk geworden en inwerking getreden.

Het indienen van bezwaar of het instellen van beroep tegen het onherroepelijke bestemmingsplan is niet mogelijk.

ONHERROEPELIJK UITWERKINGS- EN WIJZIGINGSPLAN SLINGERWEG II

Burgemeester en wethouders maken bekend dat per onmiddelijke ingang voor een ieder het onherroepelijk goedgekeurde uitwerkings- en wijzigingsplan Slingerweg II alsmede het bestemmingsplan Slingerweg II uitsluitend ter inzage ligt in het gemeentehuis van Wieringen.

Het uitwerkings- en wijzigingsplan Slingerweg II waaraan door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 12 december 2005, nr. 2005-51654 goedkeuring is verleend, is onherroepelijk geworden en inwerking getreden.

Het indienen van bezwaar of het instellen van beroep tegen het onherroepelijke bestemmingsplan is niet mogelijk.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 7 maart 2006 hebben waarnemend burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Ø Verleende gebruiksvergunning aan Coöperatieve Visafslag Den Oever t.b.v. Havenkade 1. Ø Verleende vergunning aan St. Dorpsfeest Westerland voor het plaatsen van borden en het ophangen van een spandoek t.b.v. het te houden dorpsfeest op 17 en 18 juni 2006. Ø Verleende Drank­ en Horecawet vergunning ex art. 35 aan E. Wittink t.b.v. de jaarlijkse Flora- en Visserijdagen van 25 t/m 28 augustus 2006. Ø Verleende ontheffing aan Buurtver. Noordervenne voor het gebruik van een geluids- installatie op 15 juli 2006 tijdens de zeskamp. Ø Ingetrokken de bij besluit van 16 maart 2004 verleende drank-en horecevergunning, ex art. 3 Drank-en Horecawet, aan Willemsen Beheer B.V. ten behoeve van perceel Oeverdijk 4 te Den Oever.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus
1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT BURGEMEESTER

De waarnemend burgemeester heeft op 7 maart 2006 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Ø Verleende vergunning/ontheffing aan St. Dorpsfeest Westerland voor het houden van het jaarlijkse dorpsfeest op 17 en 18 juni 2006 en het daarvoor plaatsen van een feesttent met
2 aanbouwtenten; het ten gehore brengen van live-muziek; het verstrekken van zwak- alcoholische drank tijden het evenement; het houden van een wielerronde en het houden van een countryfair. Ø Verleende verklaring van geen bezwaar aan St. Olympia's Tour voor het houden van een meerdaagse wielerwedstrijd die Wieringen zal aandoen op 16 mei 2006 tussen ca. 13.30 en 13.40 uur. Ø Verleende vergunning aan Buurtver. Noordervenne ex art. 2.2.2. APV voor het houden van een wandel-speurtocht op 11 maart a.s,. een zeskamp op 15 juli a.s. op het speelterrein van Noordervenne en op hetzelfde terrein op zaterdag 29 april a.s. te organiseren van spelletjes en een vrijmarkt.

Iedereen die door de genomen beslissing en rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning Ontvangen 6 maart 2006:
- het veranderen / vergroten van een aanbouw op het perceel Mekkenstuinweg 6 (lichte bouwvergunning);
- het oprichten van een erker op het perceel Breehornstraat 17 (lichte bouwvergunning); ontvangen 7 maart 2006:
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel Kon. Wilhelminalaan 16 (lichte bouwvergunning).

B. Verleende bouwvergunning verzonden 10 maart 2006:
- het vervangen van een raamkozijn voor tuindeuren op het perceel De Werf 15 (lichte bouwvergunning).

C. Geweigerde bouwvergunning verzonden 10 maart 2006:
- het legaliseren van de gevels en de afvoerpijp op het perceel Hoofdstraat 15-17 (aanvraag reguliere bouwvergunning). De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen. Tegen de onder B en C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, mevrouw M. Steltenpool, tel. 0227-594396 (doorkiesnummer).

VERWIJDERDE CARAVAN

Sinds een aantal weken staat op het opslagterrein van gemeentewerken een caravan waarvan de eigenaar onbekend is. De caravan, merk Lander Graziella 340, is door ons verwijderd van de openbare weg. (Lonjeweg). Wij verzoeken de eigenaar van de caravan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen om een afspraak te maken om zijn/haar eigendom weer in ontvangst te nemen. Dit tegen betaling van de gemaakte onkosten. U kunt hiervoor bellen met de heer A. Blijdorp, tel. nr. 0227-594326 (doorkiesnummer).

AANLEG BERGBEZINKBASSINS TE HIPPOLYTUSHOEF EN DEN OEVER

Vanaf volgende week wordt gestart met het aanbrengen van het bergbezinkbassin aan de westkant van het zwembad aan de Hortensialaan te Hippolytushoef. Bijna gelijktijdig zal eenzelfde bassin worden aangebracht aan de zuidzijde van de Havenweg te Den Oever.

Omdat bij grote regenval de riolering veelvuldig moest overstorten in de nabijgelegen sloten, werd het noodzakelijk hier verbetering in aan te brengen. Deze verbetering bestaat uit het aanbrengen van een ondergrondse bufferbak van 250 m3 inhoud en het vergroten van de aansluitende rioleringsbuizen. Door deze extra opslagcapaciteit van rioolwater zal het overstorten op de sloten grotendeels tot het verleden behoren. In de bak bezinken de vaste delen, die later weer in de riolering worden teruggebracht om op natuurlijke wijze te worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De bergbezinkbassins behoren tot een nieuwe generatie die, bij de enkele keer dat er toch nog wordt overgestort, veel schoner water lozen. Door bij de ingang en de uitgang de waterkwaliteit te meten, wordt in de bak automatisch een schuif geopend wanneer het inkomende water schoner is dan het water dat de bak verlaat. Het schonere water gaat via een zogenaamde bypass direct naar een sloot. Door deze nieuwe ontwikkeling treedt een enorme verbetering op van de kwaliteit van het soms toch nog te lozen rioolwater bij extreme regenval. Een bergbezinkbassin bestaat uit een in het werk gestorte werkvloer, waarop prefab elementen worden geplaatst. Hoewel zoveel mogelijk wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken, zal vooral door de vele transporten enige overlast niet voorkomen kunnen worden. Wij vragen uw begrip voor deze overlast.

Het totale werk zal ongeveer 13 weken per locatie duren. Na het rioleren van de Hortensialaan wordt de bestrating tijdelijk aangebracht om de sleuf goed na te kunnen laten zakken. Na verloop van tijd wordt de weg dan vervolgens definitief herbestraat. Na realisatie zal het milieu veel baat hebben bij deze nieuwe voorzieningen! Mocht u nog vragen of opmerkingen over dit werk hebben, dan is onze contactpersoon voor dit werk de heer E.J. de Graaff, direct bereikbaar onder telefoonnummer 594383.

Hippolytushoef, 10 maart 2006 Drs. J. Wittink, secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester