Gemeente Haaksbergen

Klankbordgroep voor Marktpassageplannen

Het idee van Rabo Vastgoed voor het realiseren van een aangepast Marktpassageplan in het centrum van Haaksbergen wordt op dit moment door gemeente en Rabo Vastgoed op haalbaarheid onderzocht. Een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van diverse belangengroepen geeft de plannenmakers desgevraagd respons. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep op woensdag 15 maart had nog het karakter van kennismaken en bijpraten. Eind april volgt een tweede bijeenkomst.

Mede op aandringen van de gemeenteraad is een relatief brede klankbordgroep gevormd.

De Haaksbergse Ondernemersvereniging, de Seniorenraad, de Vrouwen Adviescommissie, de Historische Kring, de wijkraad Centrum (noord), de Diaconie van de Ned. Hervormde Kerk, het bestuur van de de Pancratriusparochie, de Stichting Sterevenementen en de Kamer van koophandel waren voor deze eerste bijeenkomst uitgenodigd.

Wethouder Roetenberg, die als voorzitter van de klankbordgroep zal optreden, ging na een korte kennismaking in op taak en samenstelling van de klankbordgroep en de intenties van gemeente en Rabo Vastgoed. Architect Aad Trompert presenteerde zijn ideeën voor de vernieuwing van het centrum zoals hij deze al eerder voor de gemeenteraad toelichtte.

Duidelijk werd dat gemeente en Rabo Vastgoed deze zomer de haalbaarheidstudie afgerond willen hebben. Roetenberg: We willen deze zomer weten of we doorgaan en áls we doorgaan hoe dan wel.

Vanuit de klankbordgroep werd aandacht gevraagd voor veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen en een integrale aanpak: bijvoorbeeld de omgeving NHpastorie en Wereldwinkel eenzelfde prioriteit geven als andere onderdelen van het plan. Ook werd gewezen op het belang van een goede onderbouwing van de verkeersingrepen met name voor ondernemend Haaksbergen. Zowel Rabo Vastgoed als gemeente gaven aan oog te willen hebben voor de effecten die het plan op de rest van het kernwinkelgebied kan hebben. Waardering was er voor het respect dat de architect heeft voor de Haaksbergse identiteit en zijn aandacht voor groen en intimiteit.

De gemeenteraad heeft op 15 februari ingestemd met een intentieverklaring, waarin gemeente en Rabo Vastgoed aangeven samen te onderzoeken of een doorstart van het Marktpassageplan mogelijk is. Een stuurgroep en projectgroep zijn inmiddels gevormd en volop met deze haalbaarheidsstudie bezig. Op gezette momenten vragen zij inbreng en reactie van de klankbordgroep. Een en ander moet leiden tot een definitief en haalbaar plan en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, nu tussen gemeente en Rabo Vastgoed.

Voortdurende onzekerheid over de geoorloofdheid van de financiële bijdrage van de gemeente (staatssteun) frustreerde de uitvoering van het Marktpassageplan zoals dat tot voor kort nog nagestreefd werd en maakte dat lokale ondernemers verenigd in Centrum Beheer BV. zich uit dit project moesten terugtrekken. Rabo Vastgoed doet nu een ultieme poging om samen met de gemeente alsnog tot realisatie van een enigszins aangepast Marktpassageplan te komen.