Gemeente Wassenaar

gemeenten formaliseren samenwerking
16 maart 2006

De gemeentebesturen zijn van mening dat door deze overeenkomst een sterkere positie, een betere dienstverlening en een betere kostenefficiency kan worden bereikt. Het gaat hier niet om een fusie maar om operationele samenwerking tussen de beide korpsen.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de taken waarop wordt samengewerkt en de financiële afspraken vastgelegd. Bij de taken waarop wordt samengewerkt gaat het voornamelijk om het uitwisselen van personeel zodat beide brandweerkorpsen op sterkte kunnen blijven, en het ontwikkelen van gezamenlijk beleid. Alhoewel er één formatieplan voor beide gemeenten is opgesteld, behouden de gemeenten hun personele en financiële autonomie. De colleges blijven verantwoordelijk voor de beleidsbeslissingen. Voor de operationele ondersteuning is een gezamenlijk managementteam gevormd. Voor de inzet van dit managementteam wordt een vaste kostenverdeelsleutel gehanteerd, gebaseerd op het aantal inwoners. Dit betekent dat Leidschendam-Voorburg 75 % van de kosten voor het gezamenlijk management betaalt en Wassenaar 25%. De overeenkomst wordt in principe voor de periode van vijf jaar aangegaan.