Gemeente Tilburg

16-3-2006
Tilburg start experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudget ID-beleid ook voortgezet

Afgelopen dinsdag heeft het college drie beslissingen genomen op het gebied van werk en reïntegratie. Allereerst krijgen twintig bijstandsgerechtigden dit jaar een persoonsgeboden reïntegratiebudget. Met dit bedrag kunnen zij zelf invulling geven aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

Wethouder Gon Mevis (Sociale Zaken): Het is een instrument waarmee we de werkzoekenden centraal stellen. Regelmatig wordt door mensen met een bijstandsuitkering gevraagd of ze meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen in het traject richting een baan. Dat willen we met het experiment mogelijk maken, omdat het de kans op een langdurige baan vergroot.

Tilburg wil uitzoeken of het reïntegratiebudget als instrument een bijdrage kan leveren aan de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Daarom start de gemeente het experiment, waarvoor per traject een bedrag van 7.000,- is gereserveerd. In deze prijs zijn de kosten van het totale reïntegratietraject en kosten voor externe coaching en eventuele testen inbegrepen. De totale kosten van het experiment bedragen 166.600,-.

In- en Doorstroombanen (ID-banen)
De gemeente heeft deze week ook besloten het ID-beleid te continueren. Het beleid is de afgelopen jaren succesvol geweest. We hebben op dit moment nog 562
ID-werknemers, waarvan we er voor 1 januari 2008 47 aan een reguliere baan willen helpen, aldus Gon Mevis.
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel zorg besteed aan het in beeld brengen van de ID-werknemers en de uitstroom van de werknemers naar regulier werk. Van de 789 werknemers die op 1 januari 2005 in dienst zijn, zijn er in dat jaar 143 (18%) uitgestroomd naar regulier werk. De ID-banen zijn in 1995 (destijds nog Melkertbanen genoemd) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen.

BV8tienK, onderdeel van de Diamantgroep, gaat de administratie over alle
ID-werknemers voeren en wordt ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitstroom van de laatste werkzoekenden uit het ID-bestand. Dit jaar is het voor het eerst dat alle vormen van (gesubsidieerde) arbeid en reïntegratie in één overeenkomst zijn ondergebracht.